9

Đah Kơmơi Boh Hiăp Rơgơi Hăng Đah Kơmơi Boh Hiăp Mlŭk Jak Iâu

  1Boh hiăp rơgơi jing đah kơmơi hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih sang prŏng ñu,
   laih anŭn ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih bơbŭng wăl tơdron ñu hăng tơjuh ƀĕ tơmĕh.
  2Ñu hơmâo prap pre laih añăm mơnơ̆ng ñu laih anŭn lŭk laih ia boh kơƀâo hăng gơnam hăng ñu.
   Ñu ăt hơmâo dap laih gơnam ƀơ̆ng huă ñu kơ tơlơi phet ñu.
  3Ñu hơmâo pơkiaŏ nao laih ƀing ding kơna đah kơmơi ñu kiăng kơ jak iâu tuai ñu,
   laih anŭn ñu ăt iâu mơthưr mơ̆n mơ̆ng anih glông hloh amăng plei prŏng.
  4Hăng abih bang ƀing kơƀah tơlơi kơsem răng, jing abih bang ƀing ƀu thâo phe pho,
   ñu pơhiăp tui anai, “Mŭt rai pơ anai!
  5Rai ƀơ̆ng bĕ gơnam ƀơ̆ng huă phet kâo
   laih anŭn mơñum bĕ ia boh kơƀâo kâo hơmâo lŭk laih hăng gơnam hăng.
  6Ơ ƀing ƀu thâo phe pho ôh, đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng khul jơlan gih
   tui anŭn ƀing gih či hơdip laih anŭn rơbat nao amăng tơlo̱ng thâo hluh yơh.

  7“Hlơi pô pơtơpă mơnuih djik djak, ñu anŭn rơkâo mă tơlơi pơmlâo mơ̆ng mơnuih anŭn yơh,
   sĭt hlơi pô ƀuăh pơtô mơnuih sat ƀai, ñu anŭn tŭ mă tơlơi kơtư̆ juă yơh.
  8Anăm ƀuăh pơtô mơnuih djik djak ôh huĭdah ñu či pơrơmut kơ ih,
   samơ̆ ƀuăh pơtô bĕ mơnuih rơgơi tui anŭn ñu či khăp kơ ih.
  9Pơtô bĕ kơ mơnuih rơgơi tui anŭn ñu či jing hĭ rơgơi tui dơ̆ng;
   pơhrăm bĕ mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn laih anŭn ñu či hơmâo thim tơlơi hrăm hiam yơh.”

  10Boh hiăp rơgơi laĭ dơ̆ng, “Tơlơi mơnuih huĭ pơpŭ kơ Yahweh jing blung hlâo kơ tơlơi mơnuih anŭn jing rơgơi,
   laih anŭn tơlơi ñu thâo pơmĭn kơ Pô Rơgoh Hiam anŭn jing tơlơi ñu thâo hluh yơh.
  11Yuakơ mơ̆ng kâo yơh, khul hrơi tơlơi hơdip ih či jing hĭ lu,
   laih anŭn khul thŭn tơlơi hơdip ih či hơmâo thim đĭ yơh.
  12Tơdah ih jing hĭ rơgơi, tơlơi anŭn či hơmâo tơlơi tŭ yua kơ ih pô yơh;
   tơdah ih jing mơnuih djik djak, kơnơ̆ng hơjăn ih pô yơh tŭ tơlơi gleh tơnap.”

  13Đah kơmơi anăn Mlŭk jing mơnuih ngañ bañ,
   laih anŭn ñu ƀu thâo phe pho ôh hăng kŏn thâo hơget gĕt lơi!
  14Kar hăng sa čô yom pơphan yơh ñu dŏ be̱r ƀơi bah amăng sang ñu,
   jing ƀơi anih glông hloh amăng plei prŏng,
  15iâu mơthưr kơ ƀing hlơi pô rơbat găn nao pơ anŭn,
   jing ƀing kơnơ̆ng pơmĭn kơ bruă mơnuă gơñu pô đôč.
  16Hăng abih bang ƀing kơƀah tơlơi kơsem răng, jing abih bang ƀing ƀu thâo phe pho,
   ñu pơhiăp tui anai, “Mŭt rai pơ anai!
  17Ia klĕ jing mơmĭh hiam,
   laih anŭn ƀañ tơpŭng ƀơ̆ng amăng anih hơgŏm jing jơma̱n biă mă!”
  18Samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo ôh ƀing djai dŏ pơ anŭn,
   laih anŭn ƀing tuai pơkŏn ñu truh laih pơ khul hlung dơlăm jing amăng anih ƀing djai.