Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ ƀơi plei Kolossai; anai jing Sang Ơi Adai pô mă bruă hrŏm hăng Paul, Epaphras yơh pơkô̆ pơjing
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 60 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih kiăng pơrơklă kơ tơlơi Krist jing gah ngŏ kơ abih bang tơlơi pơmĭn rơgơi hăng bruă dưi jing amăng mơnuih mơnam.

Sŏp hră Paul čih kơ ƀing Kolossai; Paul čih hră anai kơ sang Ơi Adai amăng plei Kolossai, jing sa boh plei pơnăng amăng kuăl Asia Anet gah ngŏ̱ kơ plei Ephesos. Sang Ơi Adai anŭn ƀu djơ̆ Paul ôh pơkô̆ pơjing rai, samơ̆ plei anŭn jing amăng tring Paul pơmĭn kiăng kơ djru tơdang ñu pơkiaŏ nao ƀing mă bruă mơ̆ng plei Ephesos, jing plei phŭn kơ kwar ƀing Rôm amăng kuăl Asia. Paul thâo krăn hơmâo ƀing nai pơtô soh amăng sang Ơi Adai plei Kolossai, jing ƀing pơtô kơ tơlơi tơdah sa čô kiăng kơ thâo krăn Ơi Adai laih anŭn hơmâo tơlơi pơklaih bă blai, ñu anŭn khŏm kơkuh pơpŭ kơ “ƀing djă̱ akŏ hăng ƀing khua tơlơi dưi gah bơngăt” yơh. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing nai soh anŭn laĭ kơ tơlơi mơnuih đaŏ khŏm ngă tui hăng tơlơi phiăn yom hơjăn kar hăng tơlơi phiăn khăt klĭ laih anŭn khŏm kŏm kơ gơnam ƀơ̆ng wơ̆t hăng tơlơi kŏm pơkŏn dơ̆ng mơ̆n.
 Paul čih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơdôm tơlơi pơtô anŭn hăng boh hiăp đaŏ kơ Krist sĭt. Boh hiăp phŭn kơ tơlơi ñu laĭ glaĭ jing kơ tơlơi Yang Yêsu Krist dưi pha brơi tơlơi pơklaih bă blai, samơ̆ hơdôm tơlơi đaŏ pơkŏn laih anŭn bruă tơlơi phiăn pơkŏn sĭt čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng Ñu yơh. Mơ̆ng Krist yơh Ơi Adai hrih pơjing rai adai lŏn laih anŭn ăt mơ̆ng Ñu yơh Ơi Adai ba glaĭ djuai mơnơ̆ng kơ Ñu pô. Kơnơ̆ng amăng tơlơi pơgop pơlir hăng Krist đôč yơh hơmâo tơlơi čang rơmang kơ mơnuih mơnam. Giŏng anŭn, Paul pơruai tơbiă tơlơi pơtô yom pơphan anŭn kơ tơlơi hơdip ƀing đaŏ yơh.
 Sa tơlơi djă̱ hơdơr hiam yơh kơ tơlơi Tukhikos, jing pô djă̱ hră Paul čih anai kơ ƀing Kolossai, hơmâo Onêsimos nao hrŏm hăng ñu. Onêsimos jing pô hlŭn samơ̆ Paul čih hră kơ Philemôn yuakơ Onêsimos amăng sŏp hră Philemôn

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-8)
Krist hăng kơnuih bruă Ñu (1:9–2:19)
Tơlơi hơdip phrâo amăng Krist (2:20–4:6)
Tơlơi klah čŭn (4:7-18)