Lời giới thiệu

Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-lô-se, một thành phố ở vùng Tiểu Á về phía đông của Ê-phê-sô. Hội Thánh này không phải do Phao-lô thiết lập, nhưng nằm trong vùng mà Phao-lô cảm thấy mình có trách nhiệm, như việc ông phái những bạn đồng lao đến từ Ê-phê-sô, thủ phủ của tỉnh A-si thuộc đế quốc La Mã. Phao-lô nghe nói có một số giáo sư giả trong Hội Thánh Cô-lô-se dạy rằng để có được sự cứu rỗi trọn vẹn thì mỗi tín hữu phải thờ phượng một số “bậc cầm quyền thiêng liêng” và tuân thủ những nghi lễ đặc biệt như cắt bì, kiêng cữ một số thức ăn, và những vấn đề khác.
 Phao-lô chống lại những điều dạy dỗ sai lầm này bằng cách nêu lên sứ điệp chân chính của Phúc Âm với trọng tâm rằng Chúa Jêsus có khả năng ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn, còn những niềm tin và sự thực hành kia trên thực tế chỉ dẫn tín hữu xa cách Chúa. Bởi Đấng Christ, Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ này và cũng bởi Ngài Đức Chúa Trời đem mọi thứ trở về với Ngài. Hi vọng về sự cứu rỗi cho nhân loại chỉ có trong sự liên hiệp với Đấng Christ. Từ đó Phao-lô cũng rút ra những áp dụng cho đời sống tín hữu từ giáo lý trọng đại này.
 Cần lưu ý rằng Ty-chi-cơ, người đem bức thư này đến Hội Thánh Cô-lô-se cho Phao-lô, đã cùng đi với Ô-nê-sim, người nô lệ mà Phao-lô đã thay mặt viết thư gửi cho Phi-lê-môn.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-8)
Bản chất và công việc của Đấng Christ (1:9 – 2:23)
Đời sống mới trong Đấng Christ (3:1 – 4:6)
Kết luận (4:7-18)