2

1Vì tôi muốn anh chị em biết tôi đã chiến đấu cho anh chị em, cho anh chị em ở Lao-đi-xê, và cho tất cả những anh chị em chưa hề biết mặt tôi như thể nào, 2để lòng họ được khích lệ và hiệp nhau trong tình thương, hầu họ có được tất cả sự phong phú đến từ một kiến thức thật, giúp họ biết huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời, đó là Ðấng Christ, 3trong Ngài, tất cả các kho tàng của khôn ngoan và tri thức đã được chôn giấu. 4Tôi nói điều nầy để không ai có thể lừa dối anh chị em bằng những luận điệu hấp dẫn. 5Vì tuy tôi xa cách trong thân xác, nhưng tôi vẫn hiện diện với anh chị em trong tinh thần, và tôi thật vui mừng khi thấy anh chị em có kỷ cương, và đức tin của anh chị em được vững vàng trong Ðấng Christ.

Ðời Sống Sung Mãn trong Chúa

6Vậy anh chị em đã tiếp nhận Ðức Chúa Jesus Christ làm Chúa thể nào, hãy bước đi trong Ngài thể ấy. 7Hãy đâm rễ, xây dựng lên trong Ngài, và vững lập trong đức tin, như anh chị em đã được dạy dỗ; anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn.
8Ðừng để ai trói buộc anh chị em bằng những triết lý mơ hồ và những lời giả dối rỗng tuếch dựa trên truyền thống của loài người và trên những nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, thay vì dựa trên Ðấng Christ. 9Vì trong Ngài toàn thể thần tánh của Ðức Chúa Trời hiện diện trọn vẹn trong thân xác loài người, 10và anh chị em được trở nên trọn vẹn trong Ngài, Ðấng làm đầu của mọi lãnh tụ và quyền bính. 11Trong Ngài anh chị em đã được cắt bì với phép cắt bì không bằng tay loài người, nhưng bằng phép cắt bì do Ðấng Christ thực hiện, để cắt bỏ bản ngã xác thịt. 12Một khi đã được chôn với Ngài trong phép báp-têm, anh chị em cũng đã được sống lại với Ngài bởi đức tin vào quyền năng của Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 13Khi anh chị em còn chết trong tội lỗi mình và trong tình trạng không được cắt bì trên thân xác, Ðức Chúa Trời đã làm cho anh chị em được sống lại với Ðấng Christ, khi Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta, 14xóa bỏ hồ sơ tội trạng mà Luật Pháp đòi hỏi phải hình phạt chúng ta, và hủy bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. 15Ngài đã vô hiệu hóa tất cả các quyền lực và quyền hành, và Ngài đã phô bày chúng ra trước công chúng, chiến thắng chúng bằng thập tự giá.
16Vì thế đừng để ai xét đoán anh chị em về những vấn đề liên quan đến thức ăn, thức uống, giữ các kỳ lễ, mừng trăng mới, hay giữ ngày Sa-bát. 17Chúng chỉ là hình bóng của những gì sẽ đến, mà thực chất đã ở trong Ðấng Christ. 18Ðừng để ai làm mất phần thưởng của anh chị em, nại cớ rằng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ đạo mạo khiêm nhường và thờ kính các thiên sứ; họ mải mê nói về những dị tượng họ trông thấy, rồi với tâm trí xác thịt, họ tự thổi phồng họ lên một cách vô lối. 19Họ đã mất liên lạc với Ðầu, là Ðấng cả thân thể được nuôi dưỡng và gắn bó với nhau bằng những khớp xương và gân thịt, phát triển đúng theo sự tăng trưởng của Ðức Chúa Trời.

Cảnh Cáo về Các Giáo Sư Giả

20Nếu anh chị em đã chết với Ðấng Christ về các nguyên tắc sống cơ bản của đời nầy, tại sao anh chị em sống như thể còn thuộc về đời nầy? Tại sao anh chị em còn chấp hành các quy tắc như, 21“Chớ đụng, chớ nếm, chớ cầm”? 22Tất cả các quy tắc ấy đều sụp đổ khi đem ra áp dụng, vì chúng đặt nền tảng trên mệnh lệnh và sự dạy dỗ của loài người. 23Các quy tắc ấy có vẻ như khôn ngoan khi đề cao việc khắc khổ tu thân, hạ mình, và đày đọa thân xác, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc kiềm chế dục vọng của xác thịt.