2

1Kuv xav kom nej paub hais tias kuv ua haujlwm khwv kawg li pab nej thiab pab cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Laudikeyas, thiab cov neeg uas tseem tsis tau pom dua kuv. 2Qhov uas kuv ua li no yog kuv xav txhawb lawv lub zog thiab xav kom lawv ib tug txawj hlub ib tug. Thiab kom lawv totaub zoo, lawv thiaj yuav cia siab rau Yexus Khetos. Lawv thiaj li paub zaj uas Vajtswv muab zais cia lawm, zaj ntawd yog Yexus Khetos ntag. 3Yexus Khetos yog tus yuamsij uas qhib Vajtswv lub txhab tswvyim thiab kev txawj ntse uas Vajtswv muab zais cia lawm.
4Kuv qhia rau nej hais tias nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob pub leejtwg ntxias tau nej. Txawm yog lawv yuav txawj hais zoo npaum li cas los nej tsis txhob mloog lawv lus. 5Txawm yog kuv nyob deb nej los kuv lub siab yeej nrog nraim nej nyob. Kuv zoo siab kawg li, rau qhov kuv hnov hais tias nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej puavleej ua ib lub siab.

Tus Ntseeg Yexus Khetos Lub Neej

6Nej twb lees hais tias Yexus Khetos yog nej tus Tswv lawm, yog li ntawd nej yuav tsum ua nej lub neej kom phim qhov uas nej nrog nws koom ib txojsia. 7Nej yuav tsum muab siab rau ntseeg Yexus Khetos ib yam li tus cag ntoo uas ntsia av tob tob. Thiab nej yuav tsum sawv khov kho ib yam li lub tsev uas cov ncej txhos tob tob. Nej yuav tsum muab siab npuab tej uas nej twb kawm los lawm. Thiab nej yuav tsum niaj hnub nco ntsoov ua Vajtswv tsaug.
8Nej yuav tsum ceevfaj. Nej tsis txhob mus mloog tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis uas sawvdaws qhuas hais tias, yog kev txawj kev ntse, nyob tsam nej tso Vajtswv tseg. Tej zaj ntawd yeej yog tej uas neeg ibtxwm qhia ib tiam dhau ib tiam los. Thiab tej ntawd yog dab li tsis yog Yexus Khetos li. 9Rau qhov Yexus los yug ua neeg, nws tus yam ntxwv zoo ib yam li Vajtswv Tus. 10Thiab nej cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, nej twb zoo kawg nkaus lawm. Yexus Khetos yog tus uas muaj hwjchim loj dua cov uas kav saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb no.
11Nej cov uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, nej twb ua kevcai txiav lawm. Tsis yog neeg muab nej ua, tiamsis qhov uas Yexus Khetos pab nej dim nej lub siab uas pheej yuam nej lub cev mus ua txhaum, qhov ntawd twb yog nws muab nej ua kevcai txiav ntag. 12Thaum nej ua kevcai raus dej, twb yog muab nej faus nrog Yexus Khetos ua ke lawm. Thiab Vajtswv twb tsa nej nrog Yexus Khetos sawv rov qab los lawm, rau qhov nej cia siab rau Vajtswv lub hwjchim uas tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. 13Yav tas los nej zoo ib yam li cov uas tuag lawm, vim nej ua txhaum thiab nej yog lwm haivneeg uas yeej tsis muaj Vajtswv txoj kevcai kav. Tiamsis nimno Vajtswv coj nej los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia. Vajtswv twb zam peb lub txim huv tibsi lawm. 14Vajtswv rhuav tej kevcai nruj uas kav peb. Thiab Vajtswv twb muab tej ntawd huv tibsi coj mus ntsia rau saum tus ntoo khaublig lawm. 15Yexus Khetos kovyeej ib puas tsav yam uas muaj hwjchim sau tus ntoo khaublig. Nws coj ib puas tsav yam ntawd los rau sawvdaws saib hais tias, nws yog tus uas yeej thiab tej ntawd yog cov uas swb.
16Yog li ntawd, nej tsis txhob pub leejtwg thuam nej hais tias ua li cas nej tsis caiv kev noj kev haus lossis hnub ua kevcai lossis hnub hli xiab lossis Hnub Xanpataus. 17Tej ntawd tsuas yog tej uas yuav muaj los yav tom ntej no tus duab xwb, tus uas tseemceeb yog Yexus Khetos. 18Nej tsis txhob pub tus uas khav hais tias nws zoo dua lwm tus thuam nej. Tus ntawd pheej hais tias nws ua yogtoog pom tej uas tseemceeb, nws ua txuj ua li nws yog tus uas tsis muab hlob; nws pehawm cov timtswv ceebtsheej, tus ntawd nws lam khav qhuav raws li nws xav xwb. 19Nws tsis muab siab npuab Yexus Khetos tus uas yog cov ntseeg lub taubhau. Yexus Khetos yog tus uas ntxiv roj ntxiv ntshav rau lub cev thiab muab tej qij txha los sib dhos. Nws muab tej leeg los tuav, lub cev thiaj nyob ruaj ua ke thiab txawj loj hlob zuj zus raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Tus Ntseeg Lub Neej Tshiab

20Nej twb nrog Yexus Khetos tuag thiab nej twb dim tej uas ibtxwm kav neeg hauv lub qab ntuj no lawm. Ua li cas nej tseem ua nej lub neej ib yam li neeg ntiajteb ua thiab? 21Ua li cas nej tseem coj tej kevcai uas qhia hais tias, tsis txhob tuav, tsis txhob saj thiab tsis txhob kov. 22Txawm yog peb ua raws li tej ntawd los thaum kawg yeej tsis muaj nqis dabtsi rau peb li. Tej kevcai ntawd tsuas yog tej uas neeg xav thiab neeg qhia xwb. 23Tej kevcai uas qhia neeg kom pe cov timtswv ceebtsheej, kom ua li cov neeg tsis muab hlob, thiab kom neeg tsimtxom neeg lub cev, sawvdaws saib yam li tej ntawd yog tej uas tseemceeb. Tiamsis tej ntawd yeej pab tsis tau kom neeg tswj tau neeg lub siab uas nyiam ua phem.