2

1Snăn, kâo čiăng brei diih thâo si klei suăi kâo bi blah kyua diih, leh anăn kyua phung dôk ti ƀuôn Laôdisê, leh anăn kyua jih jang phung amâo tuôm ƀuh ƀô̆ mta kâo ôh, 2čiăng kơ diñu mâo klei bi mđĭ ai êjai diñu bi mguôp hlăm klei khăp, čiăng mâo jih klei mdrŏng kơ klei thâo săng sĭt leh anăn klei thâo kral klei hgăm Aê Diê. Klei hgăm anăn jing Krist pô. 3Jih jang hjiê klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng mdăp leh hlăm Ñu. 4Kâo lač klei anei čiăng đăm mâo mnuih bi čhuai diih hŏng klei blŭ mplư. 5Kyuadah wăt tơdah asei mlei kâo êkŭt dưn, mngăt kâo ăt dôk mbĭt hŏng diih, mơak snăk ƀuh klei diih thâo piăt leh anăn klei diih đăo kjăp kơ Krist.

Klei Hdĭp Êbeh Dlai Hlăm Krist

6Kyuanăn msĕ si diih jum leh Krist Yêsu jing Khua Yang, msĕ snăn mơh dôk hdĭp bĕ hlăm Ñu, 7mtrŭn agha, mdơ̆ng hlăm Ñu, leh anăn dôk kjăp hlăm klei đăo, tui si klei diih hriăm leh, leh anăn hdơr bi mni kơ Aê Diê nanao.
8Răng bĕ, đăm mâo mnuih mplư diih hŏng klei hriăm thâo lu leh anăn hŏng klei blŭ mplư hơăi mang, tui si klei mnuih yăl dliê, tui si klei mưng lăn ala, amâo djŏ tui si klei Krist ôh. 9Kyuadah jih klei bŏ ênŭm knuih Aê Diê dôk hlăm asei mlei Krist. 10Leh anăn diih mâo leh klei bŏ ênŭm hlăm Ñu. Ñu jing khua kơ jih jang phung khua kiă kriê leh anăn phung mâo klei dưi. 11Hlăm Ñu msĕ mơh diih tŭ leh klei khăt klĭt, amâo djŏ ôh klei khăt klĭt hŏng kngan mnuih, ƀiădah klei khăt klĭt Krist ngă, jing klei bi êngiê mơ̆ng klei myang klei kđeh tluh. 12 Hŏng klei ƀaptem arăng dơr diih leh mbĭt hŏng Krist, leh anăn msĕ mơh diih kbiă lŏ hdĭp leh mbĭt hŏng Ñu hŏng klei đăo kơ klei myang Aê Diê, Pô bi kbiă lŏ hdĭp leh Ñu mơ̆ng phung djiê. 13 Hlăk êlâo diih djiê leh hlăm klei soh leh anăn hlăm kđeh amâo mâo klei khăt klĭt ôh, Aê Diê lŏ bi hdĭp diih leh mbĭt hŏng Krist. Ñu pap brei leh jih jang klei soh drei. 14 Ñu lăm hĕ leh hră nư mbĭt hŏng klei bhiăn bi đuôm drei, klei bhiăn anăn bi kdơ̆ng hŏng drei, ƀiădah Ñu lăm hĕ klei bhiăn anăn hŏng klei Ñu pơ̆ng klei bhiăn anăn ti kyâo bi kal. 15Ti kyâo bi kal anăn Ñu dưi hŏng phung khua kiă kriê leh anăn phung mâo klei dưi, leh anăn bi êdah bi hêñ brei jih jang mnuih ƀuh phung anăn.
16 Kyuanăn đăm brei arăng phat kđi diih ôh kyua mnơ̆ng ƀơ̆ng mnăm, amâodah kyua hruê knăm, hruê mlan mrâo ƀlĕ, amâodah hruê sabat. 17Jih klei anăn jing knŏng êyui kơ klei srăng truh; ƀiădah asei mlei sĭt jing Krist. 18Đăm brei arăng mplư diih hŏng klei mgưt luă gŭ diñu pô, leh anăn hŏng klei kkuh mpŭ kơ phung dĭng buăl jăk Aê Diê. Pô anăn knang kơ klei ñu pô bi ƀuh, jing mgao amâo mâo klei ôh, ƀiădah knŏng mĭn tui si kđeh ñu tluh. 19 Ñu amâo bi mguôp hŏng Krist jing Boh Kŏ ôh, mơ̆ng Boh Kŏ anăn jih asei mlei mâo klei hriê kơ prŏng leh anăn bi mguôp mbĭt hŏng anôk bi kkuh leh anăn aruăt kliăng, leh anăn hriê kơ prŏng tui si klei Aê Diê brei.

Klei Djiê leh anăn Klei Hdĭp Hlăm Krist

20Tơdah diih djiê leh mbĭt hŏng Krist kơ klei bhiăn lăn ala, si ngă klei bhiăn anei lŏ mgô̆ diih hdĭp msĕ si diih ăt jing dŏ lăn ala? 21“đăm djă dŏ anăn, đăm djiêl, đăm ruêh ôh” 22jih jang mnơ̆ng anăn rai luč êjai arăng yua, tui si klei bhiăn mnuih mtă leh anăn mtô? 23Sĭt nik arăng dlăng kơ klei anăn ti êngao msĕ si klei thâo mĭn mtrŭt kơ klei kkuh mpŭ tui si klei mĭn pô, klei ngă luă gŭ, leh anăn klei bi knap kơ asei mlei, ƀiădah klei anăn amâo yuôm ôh čiăng kơ̆ng klei kđeh tluh.