3

1 Snăn tơdah diih kbiă lŏ hdĭp leh mbĭt hŏng Krist, duah bĕ mnơ̆ng hlăm adiê ti anôk Krist dôk gŭ leh tĭng hnuă kơ Aê Diê. 2Khăp mĭn bĕ kơ mnơ̆ng hlăm adiê, amâo djŏ ôh kơ mnơ̆ng ti lăn ala. 3Kyuadah diih djiê leh, leh anăn klei hdĭp diih mdăp leh mbĭt hŏng Krist hlăm Aê Diê. 4Tơdah Krist, jing klei hdĭp diih, srăng bi êdah, hlăk anăn mơh diih srăng bi êdah mbĭt hŏng Ñu hlăm klei guh kơang.

Klei Hdĭp Hđăp leh anăn Klei Hdĭp Mrâo

5Snăn bi mdjiê hĕ klei tluh dôk hlăm diih tui si klei mưng lăn ala: klei knhông, klei čhŏ mrŏ, klei kđeh tluh, klei čiăng jhat, klei ră, klei anei jing klei kkuh rup yang. 6Kyua jih klei anăn klei Aê Diê ngêñ srăng truh kơ phung amâo thâo gưt asăp. 7Mphŭn dô diih jing msĕ snăn êjai diih dôk hdĭp hlăm klei anăn. 8Ƀiădah ară anei hwiê hĕ jih klei anei: klei ăl, klei ngêñ, klei măk ƀai, klei mčeh luar, klei blŭ čhŏ mrŏ mơ̆ng ƀăng êgei diih. 9 Đăm blŭ luar hdơ̆ng diih ôh, kyuadah diih toh hĕ leh mnuih hđăp wăt bruă ñu ngă, 10 leh anăn hơô leh mnuih mrâo, mnuih mrâo anăn Aê Diê dôk bi mrâo hlăm klei thâo săng tui si rup Pô hrih ñu. 11Hlăm mnuih mrâo anei, amâo yap mdê ôh phung Grĕk amâodah phung Yuđa, mnuih tŭ klei khăt klĭt amâodah mnuih amâo tŭ klei khăt klĭt, mnuih dliê, mnuih Sit, mnuih hlŭn, mnuih êngiê, ƀiădah Krist jing jih hlăm jih jang.
12 Snăn kyuadah diih jing phung Aê Diê ruah leh, jing phung doh jăk leh anăn phung Aê Diê khăp, hơô bĕ klei thâo pap, ai tiê jăk, klei luă gŭ, klei êdu êun, leh anăn klei gĭr. 13 Bi tŭ hdơ̆ng diih, leh anăn tơdah sa čô mâo klei hŏng mnuih mkăn, bi pap brei hdơ̆ng diih. Msĕ si Khua Yang pap brei kơ diih leh, brei diih pap brei msĕ mơh. 14Ƀiădah êgao hĭn kơ jih klei anăn, brei diih hơô klei khăp, kyuadah klei khăp bi mguôp jih jang mnơ̆ng hlăm klei jăk klă. 15Brei klei êđăp ênang Krist kiă kriê hlăm ai tiê diih. Kơ klei anăn Aê Diê iêu leh diih hlăm sa asei mlei. Leh anăn brei diih thâo hdơr knga. 16 Brei klei Krist blŭ dôk bŏ dlai hlăm diih, êjai diih mtô leh anăn ƀuah mkra hdơ̆ng diih hŏng jih klei thâo mĭn, êjai diih mmuñ klei mmuñ hđăp, klei mmuñ kkuh mpŭ, klei mmuñ doh jăk, hŏng ai tiê bŏ hŏng klei bi mni kơ Aê Diê. 17Ya mta klei diih ngă, hlăm klei blŭ amâodah bruă ngă, ngă bĕ jih hlăm anăn Khua Yang Yêsu, leh anăn bi mni kơ Aê Diê Ama hlăm Ñu.

Klei Bhiăn Hlăm Gŏ Sang Đăo

18 Ơ phung mniê mâo ung, gưt bĕ kơ ung diih, kyuadah klei anăn jing djŏ hlăm Khua Yang. 19 Ơ phung êkei mâo mô̆, khăp bĕ kơ mô̆ diih. Đăm ngă khăng hŏng diñu ôh. 20 Ơ phung anak, gưt bĕ kơ amĭ ama diih hlăm jih jang klei, kyuadah klei anăn bi mơak kơ Khua Yang. 21 Ơ phung ama, đăm mngal phung anak diih ôh, huĭdah diñu êdu ai. 22 Ơ phung hlŭn, gưt bĕ kơ phung khua diih ti lăn ala hlăm jih jang klei, amâo djŏ knŏng ti anăp ală diñu ôh msĕ si čiăng bi mơak kơ diñu, ƀiădah hŏng ai tiê sĭt suôr, hŏng klei huĭ mpŭ kơ Khua Yang. 23Ya mta bruă diih ngă, ngă bĕ hŏng jih ai tiê, msĕ si mă bruă kơ Khua Yang, amâo djŏ kơ mnuih ôh. 24Kyuadah diih thâo leh diih srăng mă tŭ ngăn dưn mơ̆ng Khua Yang jing klei mưn kơ diih. Diih mă bruă kơ Krist Khua Yang yơh. 25 Kyuadah hlei pô ngă klei jhat srăng mă tŭ tui si klei jhat ñu ngă leh, leh anăn amâo mâo klei yap mnuih mdê mdê ôh.