4

Lời Khuyên Các Chủ Nhân

1Hỡi các chủ nhân, xin anh chị em hãy đối xử công bằng và đồng đều với các công nhân của mình, vì biết rằng anh chị em cũng đang có một Chủ trên trời.

Lời Khuyên Nhủ Chung

2Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn. 3Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để Ðức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo, hầu chúng tôi có thể nói ra lẽ huyền nhiệm của Ðấng Christ, vì huyền nhiệm đó tôi đang bị giam cầm. 4Xin cầu nguyện để tôi có thể trình bày huyền nhiệm đó rõ ràng, như tôi đáng phải nói.
5Xin anh chị em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài. Hãy tận dụng thì giờ. 6Lời nói của anh chị em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào cho thích hợp với mọi người.

Giới Thiệu Ty-chi-cơ và Ô-nê-si-mu

7Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành, và một bạn đồng lao trong Chúa, sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự về tôi. 8Tôi nhờ anh ấy đến với anh chị em với mục đích ấy, để anh chị em có thể biết hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay ra sao, và cũng để anh ấy có thể khích lệ lòng anh chị em. 9Cùng đi với anh ấy có Ô-nê-si-mu, một anh em trung thành và yêu dấu, một người đồng hương của anh chị em. Hai anh em ấy sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự ở đây.

Lời Chào Cuối Thư

10A-ri-tạc bạn đồng tù với tôi và Mác anh em họ của Ba-na-ba gởi lời chào thăm anh chị em, (về Mác, anh chị em đã nhận được lời dặn dò: nếu anh ấy đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đãi anh ấy). 11Giê-su, cũng có tên là Giúc-tu, gởi lời chào thăm anh chị em. Trong vòng những người được cắt-bì chỉ có các anh em nầy là bạn đồng lao với tôi trong vương quốc Ðức Chúa Trời, và họ quả là niềm an ủi cho tôi.
12Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, một đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi lời chào thăm anh chị em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh chị em trong khi cầu nguyện để anh chị em được đứng vững, trưởng thành, và hoàn toàn vâng theo mọi ý muốn của Ðức Chúa Trời. 13Tôi xin làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh chị em và vì các anh chị em ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-pô-li.
14Lu-ca người y sĩ yêu dấu và Ðê-ma gởi lời chào thăm anh chị em.
15Xin cho tôi kính lời chào thăm các anh chị em ở Lao-đi-xê và bà Nim-pha, cùng hội thánh nhóm họp trong nhà bà ấy.
16Sau khi anh chị em nghe đọc bức thư nầy, xin hãy đọc nó cho anh chị em ở Hội Thánh Lao-đi-xê nghe nữa, và anh chị em cũng hãy đọc thư tôi đã gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê. 17Xin anh chị em nhắn giùm với Ạc-khíp-pu rằng, “Xin hãy chú tâm chu toàn chức vụ anh đã nhận nơi Chúa.”
18Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm nầy bằng chính tay tôi. Xin anh chị em nhớ rằng tôi vẫn còn mang xiềng xích. Nguyện xin ân sủng ở cùng anh chị em.