4

1Mej cov kws yog lospaav, ca le ua ncaaj sws luag zog rua mej cov qhev, vem mej kuj paub tas mej muaj ib tug Tswv nyob sau ntuj.

Tej lug qhuab ntuag

2Ca le swv zug thov Vaajtswv moog le, hab thaus thov ca le zuv tog hab ua Vaajtswv tsaug. 3Hab thov Vaajtswv paab peb kuas nwg qheb qhov rooj rua peb qha txuj xuv zoo, yog pav txug Kheto zaaj kws Vaajtswv muab npog ca lawd, vem qhov nuav kuv txhad raug kaw. 4Thov paab kuas kuv qha tau zaaj nuav meej lawv le kws tswm nyog qha.
5Ca le swv tswvyim xyum rua cov kws nyob saab nrau hab swv txhua lub swjhawm kuas muaj qaabhau 6Ca le has mej tej lug muaj kev hlub hab qaab ntsev, sub mej txhad paub tas tswm nyog teb txhua tug le caag.

Tej lug xob thaus kawg

7Thikhika kws yog ib tug kwvtij kws kuv hlub hab muaj sab xwb ua num hab nrug kuv koom ua tug Tswv teg num, nwg yuav qha rua mej paub txhua yaam txug kuv 8Qhov kws kuv khaiv nwg tuaj cuag mej tub yog kuv xaav kuas mej paub tas peb nyob le caag hab xaav kuas nwg txhawb tau mej lub sab, 9hab Aunexima kws yog ib tug kwvtij kws kuv hlub hab yog tug kws tso sab tau, yog ib tug huv mej cov ntaag, yuav nrug moog hab. Ob tug yuav pav rua mej paub txug txhua yaam xwm txheej ntawm nuav.
10Alithakha kws nrug kuv raug kaw xaa lug ncu txug mej, hab Malakau kws yog Npananpa le kwvtij kuj ncu txug mej hab. Mej tub txais tej lug has txug Malakau lawm, yog nwg tuaj txug ca le tog txais nwg. 11Hab Yexu kws hu ua Yuxatha kuj xaa lug ncu txug mej. Cov kws koom nrug kuv ua num rua Vaajtswv lub tebchaws, tsuas yog cov nuav txhad ua kevcai txav lawm xwb, hab puab txhawb kuv tug zug.
12Epafa kws yog ib tug huv mej cov hab ua Yexu Kheto ib tug qhev kuj xaa lug ncu txug mej. Nwg swv zug thov Vaajtswv paab mej tsw tu le kuas mej nyob ruaj, hlub tav hab muaj sab ruaj rua txhua yaam kws Vaajtswv lub sab nyam. 13Kuv ua timkhawv tau tas nwg ua num nyaav paab mej hab cov kws nyob huv lub moos Launtikia hab lub moos Hialapoli.
14Tug Kws tshuaj Luka kws kuv hlub hab Ntema xaa lug ncu txug mej. 15Thov mej xaa tej lug ncu txug moog rua cov kwvtij kws nyob huv lub moos Launtikia hab xaa rua tug puj Nifa hab pawg ntseeg huv nwg tsev. 16Thaus mej nyeem tsaab ntawv nuav taag lawm, thov mej xaa moog rua pawg ntseeg huv Launtikia tau nyeem hab. Hab tsaab ntawv kws tuaj huv lub moos Launtikia tuaj mej kuj muab nyeem hab. 17Hab has rua Akhipa tas, “Teg num ua koom kws koj leeg ua huv tug Tswv, ca le rau sab ua kuas tav.”
18Tej lug ncu txug nuav yog kuv Povlauj txhais teg sau. Thov mej ncu txug txuj saw hlau kws khi kuv.

 Thov Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim mej.