Gong-Zoh

Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv sou se gorngv Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong yaac borqv jienv Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong wuov buonv. Sou bun mbuo hiuv duqv Yesu faaux tin-dorngh, nqa'haav Singx Lingh hnangv haaix nor njiec daaih, Singx Lingh hnangv haaix nor dorh sienx Yesu Mienh nyei jauv, bun ninh mbuo zunh kuv fienx buangv lungh ndiev (Gong-Zoh 1:8). Giduc nyei jauv-louc yiem Yiutai Mienh jiez gorn cuotv daaih, nqa'haav hiaangx buangv lungh ndiev fingx-fingx mienh. Fiev naaiv buonv sou wuov dauh Lugaa yaac oix gorngv mengh sienx Yesu se maiv zeiz oix zoux haaix nyungc dorngc Lomaa hungh jaa. Ninh yaac oix gorngv mengh Yiutai Mienh zuov jienv wuov dauh Njoux Ziouv se Yesu.
 Naaiv buonv sou bun nqoi zoux buo ginc, bun mbuo zieqv duqv sienx Yesu nyei jauv-louc hiaangx mingh taux haaix. 1) Da'yietv ginc Yesu faaux lungh mingh, nqa'haav sienx Yesu nyei jauv-louc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiez gorn hiaangx. 2) Da'nyeic ginc gorngv Yesu nyei kuv fienx zunh jienv mingh buangv I^saa^laa^en Deic-Bung. 3) Da'faam ginc yaac gorngv Yesu nyei kuv fienx hiaangx jienv cuotv taux Lomaa Zingh.
 Naaiv buonv sou nuqv jienv Singx Lingh zoux nyei gong. Yesu faaux lungh nqa'haav ziepc hnoi, Singx Lingh njiec daaih yiem sienx Yesu Mienh nyei hnyouv, bun ninh mbuo maaih qaqv zunh Yesu nyei kuv fienx, yaac liepc jiez jiu-baang daaih. Sou bun mbuo zieqv duqv sienx liuz Yesu, Singx Lingh hnangv haaix nor tengx mienh yaac hnangv haaix nor tengx jiu-baang henv.

Sou Gorngv

1:1-26 Liuc leiz zoux zorng-zengx
  (1) 1:1-14 Yesu gorngv nqa'haav laai nyei waac caux laengz nyei waac
  (2) 1:15-26 Sai-gorx mbuo aengx ginv dauh div Yu^ndaatc
2:1-8:3 Yiem Ye^lu^saa^lem zoux zorng-zengx
8:4-12:25 Yiem Yu^ndie caux Saa^maa^lie zoux zorng-zengx
13:1-28:31 Baulo zoux nyei gong
  (1) 13:1-14:28 Baulo cuotv mingh zunh da'yietv nzunc kuv fienx
  (2) 15:1-35 Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh koi wuic
  (3) 15:36-18:22 Baulo cuotv mingh zunh da'nyeic nzunc kuv fienx
  (4) 18:23-21:16 Baulo cuotv mingh zunh da'faam nzunc kuv fienx
  (5) 21:17-28:31 Baulo zuqc mienh zorqv mingh wuonx yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, nqa'haav zuqc wuonx yiem Si^saa^li^yaa caux Lomaa Zingh