Klei Hưn Mdah

Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna jing kdrêč lŏ čuê kơ hră Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Luk. Klei kñăm hlăm hră anei čiăng lŏ yăl dliê kơ bruă phung khua ƀĭng kna Khua Yang Yêsu Krist, tui si klei atăt gai mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, mtô mblang Klei Mrâo Mrang Jăk kơ Khua Yang Pô Bi Mtlaih Yêsu Krist “ti ƀuôn Yêrusalem, hlăm čar Yuđa, čar Samari, tar ƀar lăn ala” (1:8). Anei jing klei yăl dliê kơ phung đăo tui hlue Khua Yang Yêsu, kčưm mơ̆ng phung Yuđa, lar tar ƀar anôk, leh anăn jing klei čang hmăng kơ jih jang mnuih. Pô čih bi êdah klă kơ jih jang phung dlăng hră anei brei thâo klei čang hmăng kơ jih jang phung đăo tui hlue leh Khua Yang Yêsu Krist amâo djŏ kyua klei arưp aram amâodah bruă kđi čar klei kiă kriê kơ ƀuôn ala mtao Rôm ôh, ƀiădah klei čang hmăng kơ klei đăo jing boh tŭ dưn mơ̆ng klei phung Yuđa đăo (Do Thái giáo).
 Hdruôm hră Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna dưi mbha mâo tlâo kdrêč prŏng, čiăng pŏk bi lar nanao hlăm djăp anôk čiăng kơ klei Mrâo Mrang Jăk kơ Yêsu Krist dưi mtô mblang leh anăn dưi mkŏ mjing Sang Aê Diê dưi: (1) Klei mphŭn kơ bruă Sang Aê Diê Khua Yang ti ƀuôn Yêrusalem tơdah Khua Yang Yêsu Krist kbiă lŏ hdĭp; (2) Klei đĭ kyar leh anăn bi lar tar ƀar anôk hlăm čar Palestine; (3) Klei bi lar kbưi hĭn hlăm djăp anôk jŭm dar Êa Ksĭ Prŏng (Địa Trung Hải) leh anăn hlŏng truh kơ ƀuôn Rôm.
 Mâo sa klei yuôm hlăm hră Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna anăn jing bruă kơ Yang Mngăt Jăk, Pô trŭn hriê leh brei klei myang kơ jih jang phung đăo ti ƀuôn Yêrusalem hlăm hruê Pantơkôt leh anăn dôk mă bruă atăt gai kiă kriê, bi kjăp Phung Sang Aê Diê wăt phung khua kiă kriê bruă Sang Aê Diê kyua jih klei truh leh tui si klei yăl dliê hlăm hră anei. Klei mtă mơ̆ng Khua Yang jing klei čang hmăng kơ phung đăo bi êdah hlăm lu klei mtô mblang kơ phung khua ƀĭng kna, leh anăn jih klei truh čih leh hlăm hră čiăng brei thâo klei myang kơ klei mtă anei hlăm klei hdĭp kơ phung bi đru đăo leh anăn hlăm klei bi mguôp hŏng Phung Sang Aê Diê.

Jar

Klei mprăp êmiêt kơ bruă hiu hưn (1:1-26)
Klei mtă yuôm knhal tuč kơ Khua Yang Yêsu (1:1-14)
Klei ruah khua ƀĭng kna bi hrô Y-Yuđas Iskariôt (1:15-26)
Klei hưn ti ƀuôn Yêrusalem (2:1–8:3)
Klei hưn hlăm čar Yuđa leh anăn Samari (8:4–12:25)
Bruă khua ƀĭng kna Y-Pôl
Bruă hiu hưn tal sa (13:1–14:28)
Klei bi kƀĭn prŏng ti ƀuôn Yêrusalem (15:1-35)
Bruă hiu hưn tal dua (15:36–18:22)
Bruă hiu hưn tal tlâo (18:23–21:16)
Y-Pôl ti ƀuôn Yêrusalem, Sêsarê, leh anăn ti ƀuôn Rôm (21:17–28:31)