10

Cọt-nây nghe tiếng Chúa

1Tại Sê-sa-rê, có một người tên Cọt-nây, làm đại đội trưởng trong trung đoàn Ý-đại-lợi. 2Ông và mọi người trong nhà đều có lòng mộ đạo, kính sợ Thượng Đế. Cọt-nây rộng rãi cứu tế dân nghèo và siêng năng cầu nguyện. 3Một hôm, vào khoảng ba giờ chiều, ông thấy rõ trong khải tượng, một thiền sứ của Thượng Đế đến gọi “Cọt-nây!” 4Ông nhìn sửng thiên sứ, sợ hãi: “Thưa ngài, có việc gì?” Thiên sứ nói: “Lời cầu nguyện và việc cứu tế của ông đã được Thượng Đế ghi nhận. 5Bây giờ ông cho người đến Gia-pha, mời Si-môn Phê-rơ về đây. 6Ông này đang trọ trong nhà Si-môn thợ thuộc da, gần bờ biển. Phê-rơ sẽ bảo ông mọi việc phải làm.”
7Khi thiên sứ đi rồi, Cọt-nây gọi hai gia nhân và một binh sĩ có lòng mộ đạo, 8thuật cho họ nghe khải tượng rồi sai đi Gia-pha.

Khải tượng của Phê-rơ

9Hôm sau, khi người nhà Cọt-nây gần đến Gia-pha, Phê-rơ lên sân thượng cầu nguyện, lúc ấy vào khoảng giữa trưa. 10Phê-rơ đang đói, muốn ăn, nhưng khi thức ăn dọn lên, ông xuất thần, 11thấy trời mở ra và một vật như tấm vải lớn buộc bốn góc hạ xuống đất, 12trong đó có đủ loài thú vật, loài bò sát và loài chim trời. 13Thình lình có tiếng gọi: “Phê-rơ! Con dậy làm thịt mà ăn!” 14Phê-rơ nói: “Lạy Chúa con không dám, vì con không hề ăn vật gì phàm tục ô uế.”
15Tiếng ấy lại bảo ông lần nữa: “Vật gì được Thượng Đế tẩy sạch thì không còn ô uế nữa.” 16Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật kia được thu lên trời. 17Phê-rơ đang phân vân suy nghiệm ý nghĩa khải tượng ấy, người nhà Cọt-nây đã đến kêu cổng 18và hỏi: “Si-môn Phê-rơ có đây không?” 19Phê-rơ cứ ngẫm nghĩ về khải tượng thì nghe Thánh Linh bảo: “Này! Có ba người đang tìm con. 20Con cứ đứng dậy, xuống đi với họ. Đừng nghi ngờ, vì Ta đã sai họ đến.” 21Phê-rơ xuống bảo người nhà Cọt-nây: “Tôi chính là người các ông đang tìm. Các ông đến đây có việc gì?” 22Họ đáp: “Đại đội trưởng Cọt-nây sai chúng tôi đến. Chủ chúng tôi là người công chính và kính sợ Thượng Đế, được cả người Do-thái khen ngợi. Thượng Đế sai thiên sứ bảo chủ chúng tôi mời ông về nhà để nghe lời ông chỉ dạy.” 23Phê-rơ đưa họ vào nhà nghỉ đêm. Sáng sau, Ông lên đường với họ, có vài anh em tín hữu Gia-pha cùng đi.

Phê-rơ đến nhà Cọt-nây

24Hôm sau, Phê-rơ đến Sê-sa-rê. Lúc ấy, Cọt-nây đã mời họ hàng, thân hữu họp lại chờ đợi. 25Thấy Phê-rơ đến, Cọt-nây ra đón, quỳ lạy dưới chân. 26Nhưng Phê-rơ đỡ Cọt-nây đứng dậy: “Xin ông đứng lên! Tôi cũng chỉ là người như ông.”
27Vừa nói vừa bước vào nhà, Phê-rơ nhận thấy có nhiều người đang nhóm họp. 28Ông nói: “Quý ông đều biết rõ, người Do-thái không được phép kết thân hoặc giao thiệp với người nước ngoài. Tuy nhiên, Thượng Đế đã dạy tôi không được kỳ thị chủng tộc. 29Vì thế tôi không ngần ngại đến ngay khi quý ông mời. Vậy xin hỏi quý ông gọi tôi đến có việc gì?”
30Cọt-nây trả lời: “Bốn ngày trước, cũng vào giờ này — ba giờ chiều — tôi đang cầu nguyện trong nhà. Thình lình một người mặc áo sáng chói đến đứng trước mặt, 31bảo tôi: ‘Cọt-nây! Lời cầu nguyện anh đã được Chúa nghe, việc cứu tế anh đã được Ngài ghi nhớ. 32Vậy anh nên sai người đến Gia-pha mời Si-môn Phê-rơ. Ông ấy đang trọ nhà Si-môn, thợ thuộc da, ở cạnh bờ biển.’ 33Tôi lập tức sai người mời ông, nay ông đã vui lòng đén tận đây. Toàn thể chúng tôi đang nhóm họp trước mặt Thượng Đế để nghe tất cả những điều Chúa đã truyền dạy ông.”

Phê-rơ giảng giải Phúc âm

34Phê-rơ nói: “Bây giờ, tôi biết chắc chắn Thượng Đế không thiên vị ai. 35Bất cứ dân tộc nào, hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính, Chúa đều tiếp nhận. 36Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa muôn dân đã công bố Phúc âm của Thượng Đế cho dân Y-sơ-ra-ên. 37Như quý ông biết, sau khi Giăng giảng dạy về lễ báp-tem, Đạo Chúa được truyền giảng từ xứ Ga-li-lê, và phổ biến khắp xứ Giu-đê. 38Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu người Na-xa-rét đầy dẫy Thánh Linh và quyền năng. Chúa đi khắp nơi làm việc thiện và chữa lành tất cả những người bị quỷ áp bức, vì Thượng Đế ở với Ngài.
39“Chúng tôi đã chứng kiến tất cả những việc Ngài làm trong nước Y-sơ-ra-ên và tại Giê-ru-sa-lem. Người Do-thái đã giết Ngài trên cây thập tự. 40,41Đến ngày thứ ba, Thượng Đế cho Ngài sống lại và hiện ra cho những người được Thượng Đế lựa chọn làm nhân chứng. Ngài không hiện ra cho mọi người, nhưng cho chúng tôi, những người được ăn uống với Ngài sau khi Ngài sống lại. 42Chúa bảo chúng tôi công bố Phúc âm mọi nơi, làm chứng rằng Thượng Đế đã lập Ngài làm Chánh án xét xử mọi người sống và người chết. 43Tất cả các nhà tiên tri đều viết về Chúa Cứu Thế: mọi người tin Ngài đều được tha tội nhờ Danh Ngài.”
44Phê-rơ còn đang nói, Thánh Linh đã giáng trên mọi người nghe. 45Các tín hữu Do-thái đi theo Phê-rơ đều kinh ngạc vì người nước ngoài cũng nhận được ân tứ Thánh Linh. 46Họ nghe những người ấy nói ngoại ngữ và tôn vinh Thượng Đế. Phê-rơ hỏi: 47“Ai có thể từ chối làm báp-tem bằng nước cho những người này? Vì họ đã nhận lãnh Thánh Linh cũng như chúng ta.” 48Vậy, ông làm báp-tem cho họ nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó họ mời ông ở lại thêm vài ngày.