10

Phi-er Cớp Cor-nai

1Tâng vil Sê-sarê bữn manoaq samiang ramứh Cor-nai. Án sốt muoi culám náq tahan. Tỗp tahan nâi noau dŏq Tỗp I-tali. 2Cor-nai la cũai o cớp khũn lứq. Án cớp nheq dống án yám noap cớp sang Yiang Sursĩ. Án chuai práq yỗn cũai cadĩt. Án câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ. 3Bữn muoi tangái, toâq mandang priang, Yiang Sursĩ sapáh yỗn án hữm manoaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng toâq pỡ án cớp arô án neq: “Cor-nai ơi!”
4Ma Cor-nai ngcŏh lứq. Án nhêng cloân níc chu ranễng ki, cớp án blớh neq: “Ncháu ơi! Ntrớu anhia ễ bữn cứq?”
 Ranễng Yiang Sursĩ ta‑ỡi án neq: “Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ máh santoiq mới câu sễq tễ án. Cớp Yiang Sursĩ khoiq dáng tễ práq mới chuai máh cũai cadĩt. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ sanhữ níc mới.
5Sanua mới ớn cũai pỡq chuaq manoaq samiang ramứh Si-môn tâng vil Yôp-pa. Noau dŏq án ramứh Phi-er hỡ. Mới sễq án toâq pỡ dống mới. 6Cũai ncháu dống Phi-er ỡt, ramứh Si-môn tê. Án la cũai chiang táq sa‑ữi ramứh toâq ngcâr charán. Dống án cheq tor dỡq mưt.”
7Moâm ranễng Yiang Sursĩ loŏh tễ ki, Cor-nai arô bar náq cũai táq ranáq tâng dống án, cớp án arô manoaq tahan hỡ. Cũai tahan nâi yám noap Yiang Sursĩ tê, cớp án chống pahỡm yoc ễ chuai Cor-nai. 8Cor-nai atỡng loah pái náq ki tễ máh santoiq ranễng Yiang Sursĩ khoiq atỡng án. Chơ án ớn alới pỡq chu vil Yôp-pa.
9Máh tangái parnỡ khoiq cheq mandang toâng, pái náq ki noâng ỡt tâng rana cheq vil Yôp-pa, Phi-er chỗn tâng mpuol tapín tâng dống án ỡt, ễ câu ngki. 10Bo ki Phi-er sâng panhieih púng, yoc ễ cha dỗi. Ma ntôm án acoan noau táq cha, án hữm muoi ramứh Yiang Sursĩ sapáh. 11Án hữm paloŏng samoât riang noau pớh. Cớp án hữm ariang aroâiq la‑a lứq samoât noau chŏ́q samữ pỗn chễng tâng aroâiq ki; chơ noau atĩar asễng tễ paloŏng. 12Tâng aroâiq ki bữn dũ ramứh charán, án ca pỡq na ayững, án ca pỡq talor, cớp án ca pâr. 13Cớp Phi-er sâng sưong atỡng án neq: “Phi-er ơi! Mới yuor tayứng. Máh charán nâi têq mới cha. Charán aléq mới yoc ễ cha, mới ĩt táq charán ki.”
14Ma Phi-er ta‑ỡi neq: “Tỡ bữn mŏ! Cứq tỡ ễq cha, Ncháu ơi! Tễ cớt toau toâr, cứq tỡ nai cha crơng ca hếq tỡ têq cha puai phễp rit I-sarel.”
15Ma sưong ki atỡng loah Phi-er neq: “Ramứh ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới cha, mới chỗi pai tỡ têq cha.”
16Pái trỗ sưong ki atỡng Phi-er ngkíq. Vớt ki aroâiq ki cỡt samoât noau âc achỗn loah chu paloŏng. 17Phi-er sâng dớt lứq máh ramứh án hữm. Bo Phi-er ỡt chanchớm tễ ranáq ki, alới pái náq tễ dống Cor-nai bữn ramóh dống Si-môn. Alới ỡt cheq ngoah toong dống Si-môn. 18Alới sabau blớh neq: “Léq anhia hữm Si-môn Phi-er tâng dống nâi tỡ?”
19Ma bo Phi-er noâng ỡt chanchớm tễ máh ramứh án khoiq hữm, Raviei Yiang Sursĩ atỡng án neq: “Bữn pái náq toâq pỡ nâi yoc ễ ramóh mới. 20Mới sễng ramóh alới, cớp mới chỗi ngcŏh ntrớu pỡq cớp alới, cỗ cứq ớn alới toâq pỡ nâi.”
21Ngkíq Phi-er sễng ramóh alới cớp pai neq: “Cứq la án ca anhia chuaq. Ntrớu anhia ễ bữn cứq?”
22Alới ta‑ỡi án neq: “Hếq toâq pỡ nâi yuaq Cor-nai, la cũai sốt muoi culám náq tahan, ớn hếq toâq pỡ mới. Án la cũai tanoang o, cớp án yám noap Yiang Sursĩ. Nheq tữh cũai I-sarel pai Cor-nai la cũai o. Cớp ranễng Yiang Sursĩ ớn Cor-nai mơi mới pỡq chu dống án dŏq án bữn sâng tê tễ ŏ́c ntrớu mới ễ atỡng án.”
23Ngkíq Phi-er yỗn alới pái náq mut tâng dống cớp bếq ngki muoi sadâu. Toâq poang tarưp parnỡ Phi-er cớp tapoât náq tễ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-pa pỡq cớp pái náq ki. 24Máh tangái pra ễn, alới toâq pỡ vil Sê-sarê. Cor-nai ỡt acoan alới tâng dống án. Cor-nai khoiq parỗm máh sễm ai cớp yớu ca án ratoi, yỗn toâq rôm pỡ dống án. 25Cheq Phi-er ễ mut tâng dống, Cor-nai loŏh ramóh án. Cor-nai sacốh racớl cucốh Phi-er; án chanchớm Phi-er la yiang. 26Ma Phi-er tếc atĩ Cor-nai yỗn yuor tayứng, cớp án atỡng Cor-nai neq: “Mới yuor tayứng. Cứq la cũai machớng mới tê.”
27Bo alới noâng táq ntỡng, alới mut tâng dống. Cớp Phi-er hữm clứng cũai rôm tâng dống ki. 28Chơ Phi-er atỡng nheq tữh alới ki neq: “Anhia dáng chơ phễp rit I-sarel tỡ yỗn cũai I-sarel ratoi cớp cũai tễ cruang canŏ́h. Ma Yiang Sursĩ khoiq atỡng cứq chơ, cứq tỡ têq pai noâng tỡ têq ratoi cớp cũai cruang canŏ́h. 29Cỗ ngkíq cứq tỡ bữn ngcŏh ntrớu toâq pỡ nâi. Sanua cứq yoc ễ dáng, cỗ nŏ́q anhia sễq cứq toâq pỡ nâi?”
30Cor-nai ta‑ỡi án neq: “Tangái ntroai cứq ỡt câu tâng dống cứq bo mandang priang máh sanua nâi. Santar bữn manoaq tayứng yáng moat cứq. Án tâc tampâc ang‑ữr lứq, 31cớp án atỡng cứq neq: ‘Cor-nai ơi! Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ mới câu, cớp Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ mới chuai cũai cadĩt. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ sanhữ níc mới. 32Sanua cóq mới ớn cũai pỡq chu vil Yôp-pa pỡq mơi manoaq samiang, ramứh Si-môn, mŏ noau dŏq án Phi-er hỡ. Mới sễq án toâq pỡ dống mới. Án ỡt tâng dống Si-môn cheq tor dỡq mưt. Si-môn nâi la cũai chiang táq sa‑ữi ramứh toâq ngcâr charán.’ 33Bo ki toâp cứq ớn cũai pỡq mơi mới toâq pỡ nâi. Ngkíq, moai lứq mới toâq pỡ nâi. Sanua Yiang Sursĩ hữm chơ nheq náq hếq ca rôm nnâi, yoc ễ tamứng parnai Yiang Sursĩ ớn mới atỡng yỗn hếq dáng.”

Phi-er Atỡng Tâng Dống Cor-nai

34Moâm Cor-nai pai ngkíq, Phi-er atỡng alới neq: “Sanua cứq dáng samoât samơi Yiang Sursĩ táq yỗn nheq tữh cũai cỡt lĩ-ralĩ nheq. 35Tâng dũ cruang, khân cũai yám noap Yiang Sursĩ cớp táq ranáq tanoang o, Yiang Sursĩ lứq bũi pahỡm yỗn cũai ki cỡt con acái án tê. 36Anhia khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ yỗn parnai o án pỡ cũai I-sarel. Parnai nâi atỡng neq: Cũai aléq trĩh parnai o tễ Yê-su Crĩt, mứt pahỡm cũai ki cỡt ien khễ níc, tỡ bữn croŏq ntrớu. Yê-su Crĩt la Ncháu nheq tữh cũai. 37Anhia khoiq sâng chơ tễ Yang, án atỡng máh cũai yỗn roap batễm. Vớt ki, Yê-su tabŏ́q atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ tâng cruang Cali-lê. Moâm ki án atỡng tâng cruang Yudê ễn. 38Yê-su la cũai tễ vil Na-sarễt. Yiang Sursĩ rưoh án cớp yỗn án bữn Raviei Yiang Sursĩ. Ngkíq Yê-su bữn chớc toâr lứq. Án pỡq chu nâi pỡq chu ki táq ranáq o cớp tuih aloŏh yiang sâuq tễ tỗ cũai hỡ, yuaq Yiang Sursĩ ỡt cớp án. 39Hếq khoiq hữm máh ranáq Yê-su táq chũop nheq cruang I-sarel cớp tâng vil Yaru-salem; ngkíq hếq têq atỡng loah anhia. Tỗp I-sarel khoiq cachĩt án na ayŏ́ng tâng aluang sangcáng. 40-41Ma catâm tangái pái Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah. Tữ Yê-su tamoong loah, Yiang Sursĩ yỗn tỗp hếq hữm loah tỗ Yê-su. Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn nheq tữh cũai hữm tỗ án. Án yỗn ống alới ca án khoiq rưoh tễ nhũang sâng têq hữm tỗ án. Vớt Yê-su tamoong loah, nheq tữh tỗp hếq bữn cha nguaiq parnơi cớp án. 42Yê-su ớn tỗp hếq pỡq atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng tễ án. Cớp án ớn hếq atỡng cũai dáng Yê-su la manoaq ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn pác nheq tữh cũai, dếh cũai noâng tamoong, cớp cũai khoiq cuchĩt. 43Nheq tữh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q, alới khoiq chĩc tễ ranáq Yê-su táq. Cớp alới pai cũai aléq sa‑âm Yê-su, lứq Yiang Sursĩ táh lôih cũai ki nhơ tễ ramứh Yê-su.”

Raviei Yiang Sursĩ Mut Tâng Mứt Pahỡm Cũai Ki

44Bo Phi-er noâng atỡng ngkíq, Raviei Yiang Sursĩ mut cỡt sốt tâng mứt pahỡm máh cũai ca tamứng Phi-er atỡng. 45Tapoât náq ca toâq tễ vil Yôp-pa pỡq nứng Phi-er, alới sâng dớt lứq cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ma bữn Raviei Yiang Sursĩ tê. Tapoât náq ki la cũai I-sarel ca khoiq sa‑âm Yê-su chơ. 46Alới sâng máh cũai tâng dống Cor-nai táq ntỡng toâq parnai mpha cớp khễn Yiang Sursĩ. 47Ngkíq Phi-er atỡng ễn neq: “Máh cũai nâi bữn Raviei Yiang Sursĩ ariang hếq bữn tễ nhũang tê. Tỡ bữn noau têq catáng tỡ yỗn alới roap batễm.”
48Ngkíq Phi-er ớn noau táq batễm yỗn alới nhơ ramứh Yê-su Crĩt. Alới ca mbỡiq roap batễm sễq Phi-er ỡt cớp alới pái pỗn tangái ễn.