10

Petu hab Khaunelia

1Muaj ib tug yawm npe hu ua Khaunelia nyob huv lub moos Xixaleya, nwg yog ib tug thawj rog kws kaav ib puas leej nyob huv paab tub rog kws hu ua Ithali Paab. 2Nwg hab nwg tsev tuabneeg coj Vaajtswv kevcai nruj hab paub ntshai Vaajtswv, nwg pub rua tej tuabneeg txom nyem ntau heev hab thov Vaajtswv tsw tu ncua. 3Thaus kwvlaam nub qaij peb teev tug thawj rog hov ua yug quas toog pum ib tug tubkhai ntuj lug has rua nwg tas, “Khaunelia 'e.” 4Nwg saib dheev tug tubkhai ntuj hov hab ntshai heev hab has tas, “Yawm hlub, nuav yog daabtsw?” Tug tubkhai ntuj has rua nwg tas, “Koj tej lug thov hab tej kws koj muab pub rua luas tub nce moog txug Vaajtswv ua lub chaw kws Vaajtswv ncu txug koj lawm. 5Nwgnuav koj ca le khaiv tuabneeg moog rua lub moos Yaupa hab coj Ximoo kws hu ua Petu tuaj. 6Nwg nyob huv tug Ximoo Kws luam tawv lub tsev kws nyob ntawm ntug havtxwv.” 7Thaus tug tubkhai ntuj kws has rua nwg moog lawm, Khaunelia txawm hu ob tug tub qhe hab ib tug tub rog kws fwm Vaajtswv nruj huv cov kws ua koom rua nwg lug. 8Thaus nwg pav txhua yaam rua puab noog lawm nwg khaiv puab moog rua lub moos Yaupa.
9Nub tom qaab thaus peb tug nuav taug kev moog yuav txug lub moos Yaupa mas kwvlaam taav su Petu txawm nce moog thov Vaajtswv sau txheej tsev laag tshaav. 10Nwg txawm tshaib plaab xaav noj mov. Thaus puab tseed ua su nwg txawm ua yug quas toog 11pum rooj ntug qheb hab pum ib yaam zoo le ib daim ntaub daav daav khi plaub lub kaum tso nqeg lug rua huv lub nplajteb. 12Huv daim ntaub hov muaj txhua yaam tsaj plaub txhais teg taw, hab tsaj nkaag huv aav hab naag noog sau nruab ntug. 13Txawm muaj ib lub suab has tuaj rua nwg has tas, “Petu, ca le sawv tseeg muab tua noj.” 14Petu has tas, “Tsw tau, tug Tswv. Yaam kws qas hab tsw dawb huv kuv tsw txeev noj hlo le.” 15Lub suab rov has zag ob rua nwg tas, “Yaam kws Vaajtswv muab ntxuav lawm koj tsw xob has tas qas.” 16Muaj le hov txug peb zag tes daim ntaub txawm raug muab nqaa moog rua sau ntuj taamswm lawm.
17Thaus Petu tseem tsw pum qaab xaav txug zaaj yug quas toog hov lub ntsab yog daabtsw, tes taamswm ntawd cov tuabneeg kws Khaunelia khaiv tuaj txawm tuaj nug nrhav tau Ximoo lub tsev. Puab tuaj txug sawv saab nrau rooj vaag, 18hab hu nug tas tug Ximoo kws hu ua Petu puas nyob ntawm nuav. 19Thaus Petu tseed saamswm xaav txug zaaj yug quas toog hov, Vaaj Ntsuj Plig txawm has rua nwg tas, “Saib maj, muaj peb tug yawm tuaj nrhav koj. 20Ca le sawv tseeg nqeg moog rua txheej huv qaab hab nrug puab moog tsw xob ua xyem xyaav, vem yog kuv khaiv puab tuaj.” 21Petu txhad nqeg moog ntswb puab hab has tas, “Kuv yog tug kws mej tuaj nrhav ntaag. Mej tuaj tug kev daabtsw?” 22Puab has tas, “Khaunelia yog ib tug thawj rog kaav ib puas leej hab yog ib tug ncaaj nceeg paub ntshai Vaajtswv hab yog ib tug muaj koob meej huv ib tsoom Yutai huvsw. Muaj ib tug tubkhai ntuj kws dawb huv kuas Khaunelia hu koj moog rua huv nwg lub tsev es yuav noog koj tej lug qha.” 23Petu txhad hu puab lug su rua huv tsev.
 Nub tom qaab nwg sawv kev nrug puab moog, hab cov kwvtij qee leej huv lub moos Yaupa kuj nrug nwg moog hab.
24Dhau dua ib nub tom qaab puab le moog txug lub moos Xixaleya. Khaunelia saamswm tog ntsoov puab hab hu nwg tej kwvtij kwvluag tuaj txoos ua ke. 25Thaus Petu tuaj txug Khaunelia tuaj tog nwg hab pe khwb ti nkaus ntawm nwg kwtaw. 26Petu ntsab nkaus Khaunelia tsaa sawv, hab has tas, “Ca le sawv, kuv kuj tsuas yog tuabneeg hab xwb.” 27Thaus saamswm has lug Petu nkaag moog huv tsev mas pum tuabneeg nyob ua ke coob coob, 28tes nwg txawm has rua puab tas, “Mej yeej paub tas qhov kws ib tug Yutai moog tshaam hab koom nrug lwm haiv tuabneeg ua ke yog yaam kws txhum kevcai heev. Tassws Vaajtswv qha tshwm rua kuv tas yuav tsw xob has tas ib tug twg qas lossws tsw dawb huv. 29Vem le nuav, thaus mej hu kuv tuaj kuv txhad le tuaj tsw khuam cheem daabtsw. Kuv thov nug mej tas mej hu kuv tuaj tug kev daabtsw?”
30Khaunelia has tas, “Tau plaub nub lug lawm kuv saamswm thov Vaajtswv huv kuv tsev kwvlaam lub swjhawm nuav yog nub qaij peb teev, txawm muaj ib tug yawm sawv ntawm kuv xubndag naav tsoog tsho ci nplaag. 31Tug hov has tas, ‘Khaunelia, Vaajtswv tub nov koj tej lug thov hab ncu txug tej kws koj pub rua cov txom nyem lawm. 32Vem le nuav ca le khaiv tuabneeg moog rua lub moos Yaupa hu Ximoo kws hu ua Petu tuaj. Nwg nyob huv tug Ximoo Kws luam tawv lub tsev ntawm ntug havtxwv.’ 33Kuv txhad khaiv tuabneeg moog hu koj taamswm, mas qhov kws koj tuaj kuj zoo lawm. Lub swjhawm nuav peb suavdawg nyob txhwj zog taab meeg Vaajtswv, tog noog txhua yaam kws tug Tswv kuas koj has.”

Petu qhuab qha huv Khaunelia tsev

34Petu txawm qheb ncauj has tas, “Kuv pum tseeb lawm tas Vaajtswv tsw saib leejtwg ntsej muag, 35hab huv txhua haiv tuabneeg tug kws paub ntshai Vaajtswv hab xyum ncaaj nceeg kuj yog txaus Vaajtswv lub sab. 36Mej yeej paub txug tej lug kws Vaajtswv muab cob rua cov Yixayee, yog qhov kws nwg pav txuj xuv zoo kws has txug nyob sab tug yeeg huv Yexu Kheto kws yog suavdawg tug Tswv. 37Mej yeej paub tej xwm txheej kws tshwm thoob plawg lub xeev Yutia yog chiv huv lub xeev Kalilai ua qaab tug Yauhaa kws coj ua kevcai raus dej tshaaj tawm hov, 38yog qhov kws has tas Vaajtswv muab Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab muab tug fwjchim laub rua huv Yexu kws yog tuabneeg Naxale le caag, hab qhov kws has tas Yexu moog moog lug lug ua tej num zoo hab khu txhua tug kws raug daab tswm txom le caag, vem yog Vaajtswv nrug nraim Yexu. 39Peb ua timkhawv txug tej num huvsw kws nwg ua rua huv lub xeev Yutia hab huv lub nroog Yeluxalee. Puab muab nwg dai rua sau tug ntoo tua pov tseg 40mas nub peb Vaajtswv tsaa nwg caj sawv rov lug hab pub nwg tshwm rua peb, 41tsw yog tshwm rua tej tuabneeg suavdawg tassws tshwm rua peb pum xwb yog cov timkhawv kws Vaajtswv xaiv ca lawd. Ua qaab kws nwg caj sawv huv qhov tuag rov lug peb kuj nrug nwg noj haus ua ke. 42Nwg has kuas peb tshaaj tawm hab ua timkhawv rua suavdawg tas Vaajtswv tub tsaa Yexu ua tug kws txav txem rua cov tuabneeg caj hab cov tuabneeg tuag. 43Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug suavdawg kuj ua timkhawv txug Yexu tas txhua tug kws ntseeg nwg tau txais kev zaam txem huv Yexu lub npe.”

Lwm haiv tuabneeg tau txais Vaaj Ntsuj Plig

44Thaus Petu tseed saamswm has tej lug hov, Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv txawm lug rua sau txhua tug kws nov tej lug ntawd. 45Cov kws tub ua kevcai txav hab ntseeg kws nrug Petu tuaj kuj phemfwj heev vem tas Vaajtswv hliv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv rua lwm haiv tuabneeg hab, 46tsua qhov puab nov cov tuabneeg hov has lwm yaam lug hab qhuas ntxhas Vaajtswv. Petu txawm has tas, 47“Leejtwg yuav txwv tau cov tuabneeg nuav kws tau txais Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv ib yaam le peb, tsw pub puab ua kevcai raus dej?” 48Petu txhad has kuas muab puab ua kevcai raus dej huv Yexu Kheto lub npe. Puab thov kuas Petu nrug puab nyob ob peb nub.