10

Petus thiab Kauneli-us

1Muaj ib tug txivneej uas yog neeg Loos nyob hauv lub nroog Xixaleyas hu ua Kauneli-us; nws yog ib tug thawj tubrog uas saib pab tubrog uas hu ua “Italis Pab.” 2Nws yog ib tug uas coj Vajtswv txoj kevcai nruj thiab nws tsev neeg puavleej hwm Vajtswv. Nws pheej pab cov neeg Yudais uas txomnyem, thiab nws niaj hnub thov Vajtswv. 3Muaj ib hnub thaum hnub qaij nws ua yogtoog pom Vajtswv ib tug timtswv los hauv nws chav tsev thiab hu nws hais tias, “Kauneli-us.”
4Kauneli-us saib dheev tus timtswv ntawd, nws ntshai kawg li, nws txawm nug tus timtswv hais tias, “Koj xav yuav dabtsi?”
 Tus timtswv teb hais tias, “Vajtswv twb hnov koj tej lus thov thiab pom tej uas koj pub rau cov neeg txomnyem lawm.
5Koj cia li txib neeg mus nram lub nroog Yaupas, mus hu Ximoos tus uas muaj dua ib lub npe hu ua Petus kom tuaj ntawm no. 6Petus nyob hauv Ximoos tus uas luam tawv tsiaj lub tsev; lub tsev ntawd nyob ntawm ntug hiavtxwv.” 7Thaum Vajtswv tus timtswv mus lawm, Kauneli-us txawm hu ob tug tubtxib thiab ib tug tubrog los cuag nws. Tus tubrog ntawd yog ib tug uas coj Vajtswv txoj kevcai nruj heev thiab yog ib tug uas niaj hnub ua haujlwm rau Kauneli-us. 8Kauneli-us piav tej uas nws pom huv tibsi rau lawv peb tug ntawd mloog, thiab nws txib lawv mus rau nram lub nroog Yaupas.
9Hnub tom qab thaum peb tug ntawd tabtom mus yuav txog lub nroog Yaupas. Thaum yuav luag tav su, Petus nce mus thov Vajtswv saum tsev. 10Petus tshaib plab, nws xav noj mov; thaum luag tseem tabtom ua su noj, Petus txawm ua yogtoog. 11Petus pom rooj ntug qhib thiab muaj ib yam zoo li daim ntaub dav dav muaj hlua khi plaub ceg kaum tso dauv saum ntuj los rau hauv ntiajteb. 12Petus pom txhua yam tsiaj, tsis hais nab, nabqa, qav thiab tej noog puavleej nyob hauv daim ntaub ntawd. 13Ces txawm muaj ib lub suab hais rau Petus hais tias, “Petus, koj cia li sawv thiab muab tua noj!”
14Tiamsis Petus hais tias, “Tsis tau, tus Tswv! Kuv yeej ibtxwm tsis noj tej uas kevcai txwv tsis pub noj.”
15Lub suab ntawd txawm rov hais dua rau Petus hais tias, “Tej uas Vajtswv hais tias huv lawm, koj tsis txhob hais tias tsis huv.” 16Muaj li ntawd txog peb zaug, ces daim ntaub ntawd txawm rov rau saum ntuj lawm.
17Thaum Petus tabtom xav tsis thoob rau tej uas nws ua yogtoog pom ntawd, peb tus txivneej uas Kauneli-us txib tuaj, lawv tuaj nrhiav tau Ximoos lub tsev, thiab lawv sawv sab nraud qhovrooj. 18Lawv hu hais tias, “Ximoos Petus puas nyob hauv nej tsev?”
19Thaum Petus tseem xav txog zaj yogtoog uas nws pom ntawd, Vaj Ntsujplig txawm hais rau Petus hais tias, “Koj saib, muaj peb tug txivneej tuaj nrhiav koj. 20Koj cia li nqis mus rau txheej hauv thiab nrog lawv mus, tsis txhob xav li cas, rau qhov twb yog kuv txib lawv tuaj.” 21Petus nqis rau txheej hauv, thiab nws hais rau peb tug txivneej ntawd hais tias, “Tus uas nej tuaj nrhiav yog kuv ntag, nej tuaj nrhiav kuv ua dabtsi?”
22Lawv teb hais tias, “Tus thawj tubrog Kauneli-us txib peb tuaj. Nws yog ib tug neeg ncaj ncees thiab coj Vajtswv txoj kevcai nruj, cov Yudais sawvdaws puavleej hwm nws. Vajtswv ib tug timtswv hais rau nws hais tias, kom nws hu koj mus saib nws, nws thiaj yuav tau hnov tej uas koj qhia.” 23Ces Petus txawm coj cov txivneej ntawd los hauv tsev thiab lawv pw ib hmos ntawd.
 Hnub tom qab Petus txawm nrog lawv mus; cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Yaupas muaj qee leej nrog Petus mus thiab.
24Hnub tom qab Petus mam li mus txog hauv lub nroog Xixaleyas. Kauneli-us twb hu tej kwvtij neejtsa thiab tej phoojywg tuaj nyob hauv nws tsev tos Petus lawm. 25Thaum Petus mus yuav txog ntawm Kauneli-us tsev, Kauneli-us txawm tawm tuaj tos Petus thiab txhos caug ntua ntawm Petus kotaw hawm Petus. 26Tiamsis Petus tuav nkaus Kauneli-us tsa nws sawv thiab hais tias, “Koj cia li sawv! Kuv yog neeg ib yam li koj thiab xwb.” 27Petus thiab Kauneli-us txawm sib tham mus rau hauv tsev, Petus pom muaj neeg coob coob tuaj nyob tos nws lawm. 28Petus hais rau cov neeg ntawd hais tias, “Nej twb paub lawm hais tias cov Yudais txoj kevcai yeej ib txwm tsis pub cov Yudais mus saib lossis nrog lwm Haivneeg, tiamsis Vajtswv qhia rau kuv hais tias kuv tsis txhob hu leejtwg hais tias yog neeg tsis huv. 29Yog li ntawd, thaum koj txib neeg tuaj hu kuv, kuv tsis yig li, kuv thiaj cia li tuaj. Kuv xav paub saib koj hu kuv tuaj ua dabtsi?”
30Kauneli-us teb hais tias, “Tau plaub hnub dhau los uas yog tib lub sijhawm thaum peb teev hnub qaij no, kuv tabtom thov Vajtswv hauv kuv tsev. Tamsim ntawd, kuv txawm pom ib tug txivneej hnav ris tsho ci ntsa iab los sawv ntawm kuv hauv ntej. 31Nws hais rau kuv tias, ‘Kauneli-us, Vajtswv twb hnov koj tej lus thov thiab pom tej uas koj muab pub rau cov neeg txomnyem lawm. 32Koj cia li txib neeg mus hu Ximoos Petus nram lub nroog Yaupas tuaj. Nws so hauv Ximoos tus uas luam tawv tsiaj lub tsev; lub tsev ntawd nyob ntawm ntug hiavtxwv.’ 33Ces tamsim ntawd kuv txawm txib neeg tuaj hu koj, thiab koj txaus siab hlo tuaj. Nimno Vajtswv nrog peb nyob ntawm no, peb tabtom tos mloog tej uas tus Tswv tau qhia kom koj hais rau peb.”

Lwm Haivneeg Hnov Txojmoo Zoo

34Petus pib qhia rau lawv hais tias, “Nimno kuv paub tseeb hais tias Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsejmuag. 35Txawm yog haivneeg twg los xij, Vajtswv lees yuav txhua tus uas hwm Vajtswv thiab ua haum Vajtswv siab. 36Nej twb paub txojlus uas Vajtswv qhia rau cov neeg Yixalayees lawm. Txojlus ntawd yog Txojmoo Zoo uas hais tias tus uas ntseeg Yexus Khetos tus uas yog sawvdaws tus Tswv, tus ntawd yuav tau nyob kaj siab lug. 37Nej twb paub zaj uas pib muaj hauv lub xeev Kalilais thiab nrov ncha mus thoob plaws lub tebchaws Yixalayees, tom qab uas Yauhas qhia hais tias neeg yuav tsum ua kevcai raus dej. 38Thiab nej paub txog zaj uas Vajtswv twb pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab hwjchim rau Yexus tus uas yog neeg Naxales lawm. Yexus mus thoob plaws txhua qhov chaw, nws ua haujlwm zoo, thiab cov neeg uas raug dab nws ntiab dab tawm huv tibsi. Yexus ua tau li ntawd, rau qhov Vajtswv nrog nws. 39Peb twb pom txhua yam uas Yexus ua hauv cov Yixalayees tej zos, thiab hauv lub nroog Yeluxalees, peb ua tau timkhawv hais tias yeej muaj tseeb tiag. Txawm yog nws ua li ntawd los luag tseem muab nws coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig thiab muab nws tua povtseg. 40Tiamsis peb hnub tom qab Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nws tau los tshwm rau ib cov neeg pom. 41Tsis yog sawvdaws pom, tiamsis tsuas yog peb cov uas Vajtswv twb xub xaiv cia ua timkhawv pom xwb. Thaum Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, peb cov uas ua timkhawv peb tau nrog nws noj nws haus ua ke. 42Thiab nws kom peb mus qhia Txojmoo Zoo rau sawvdaws thiab ua timkhawv qhia hais tias nws yog tus uas Vajtswv tsa ua tus txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 43Cov uas cev Vajtswv lus puavleej hais tias Vajtswv yuav zam txim rau txhua tus uas ntseeg Yexus tus uas muaj hwjchim.”

Pub Vaj Ntsujplig rau Lwm Haivneeg

44Thaum Petus tseem tabtom qhia, Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv txawm los rau txhua tus uas tabtom mloog tej lus uas Petus qhia. 45Thaum cov Yudais uas ntseeg Yexus uas nrog Petus tuaj nram lub nroog Yaupas tuaj pom hais tias Vajtswv pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau lwm Haivneeg lawm thiab, lawv xav tsis thoob li, 46rau qhov lawv hnov cov neeg ntawd hais tau lus txawv txawv thiab qhuas Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj. Petus hais tias, 47“Cov neeg no twb tau txais Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ib yam li peb tau txais lawm. Leejtwg tseem yuav txwv tsis pub muab cov neeg no ua kevcai raus dej thiab?” 48Yog li ntawd, Petus thiaj tuav Yexus Khetos lub npe muab lawv ua kevcai raus dej. Ces lawv thov kom Petus nrog lawv nyob ob peb hnub.