12

Cov ntseeg raug kev tswm txom

1Thaus ntawd vaajntxwv Helauj tsaa teg hlo ua phem rua cov ntseeg qee leej. 2Nwg xuas ntaaj tua Yauhaa tug tijlaug Yakaunpau. 3Thaus nwg pum tas qhov kws nwg ua hov hum cov Yutai lub sab nwg kuj nteg Petu hab. Tej xwm txheej nuav tshwm rua thaus ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb. 4Thaus nteg Petu lawd txawm muab kaw rua huv tsev lojfaaj, hab muab cob rua plaub paab tub rog zuv ib paab muaj plaub leeg. Helauj npaaj sab ca tas thaus ua kevcai Hlaa Dhau taag lawm nwg yuav coj Petu lug rua cov pejxeem txav txem. 5Vem le nuav Petu txhad raug kaw huv tsev lojfaaj. Tassws pawg ntseeg kub sab quas lug thov Vaajtswv paab Petu.

Petu dim huv tsev lojfaaj

6Mo ntawd ua ntej kws Helauj yuav coj Petu tawm lug txav txem, Petu saamswm tsaug zug huv nruab nraab ob tug tub rog, muaj ob txuj saw hlau khi hab muaj cov tub rog saamswm zuv qhov rooj tsev lojfaaj. 7Mas txawm muaj tug Tswv ib tug tubkhai ntuj tshwm plawg lug hab muaj duab ci nplaag rua huv chaav kws kaw. Tug tubkhai ntuj hov txawm daj Petu ib saab cev tsaa kuas sawv hab has tas, “Ca le sawv tseeg sai sai.” Ob txuj saw hlau kuj nplaam ntawm Petu teg lawm. 8Tug tubkhai ntuj has rua Petu tas, “Ca le sa hlaab hab rau khau.” Petu kuj ua le ntawd. Hab has rua Petu tas, “Ca le kauv lub tsho ntev hab lawv kuv qaab moog.” 9Petu txawm lawv qaab tawm moog. Nwg tsw paub tas qhov kws tug tubkhai ntuj ua hov yog tseeb, nwg xaav tas yog ua yug quas toog xwb. 10Thaus ob tug hlaa dhau paab tub rog kws ib hab paab kws ob lawm, kuj lug txug lub qhov rooj hlau kws yog txujkev kws moog rua huv lub nroog. Txhwb qhov rooj hov ca le qheb rua ob tug moog, ob tug txhad hlaa tawm moog mas thaus taug txujkev tau ib nyuas ntu, tug tubkhai ntuj ca le pluj plag ntawm Petu lawm.
11Thaus Petu feeb meej lawm nwg has tas, “Nwgnuav kuv paub tseeb tas tug Tswv khaiv nwg le tubkhai ntuj lug cawm kuv dim huv Helauj txhais teg hab dim qhov kws cov Yutai npaaj sab ua phem.” 12Thaus Petu paub le ntawd lawm, nwg txawm moog rua ntawm Yauhaa kws muaj dua ib lub npe hu ua Malakau leej nam lub tsev. Qhov ntawd muaj ntau leej tuaj txoos ua ke thov Vaajtswv. 13Thaus Petu khob rooj vaag muaj ib tug nkauj qhev hu ua Launta tawm moog saib. 14Thaus nwg cim tau tas yog Petu lub suab nwg zoo sab heev, tes txawm tsw ncu qheb rooj vaag. Nwg ca le dha rov qaab moog has tas Petu sawv ntawm rooj vaag. 15Puab txawm has rua nwg tas, “Koj vwm kaj.” Tassws nwg has khov kho tas yog tag tag le. Puab txawm has tas, “Yog tug tubkhai ntuj kws nrug nraim Petu xwb.” 16Tassws Petu tseed khob khob rooj vaag. Thaus puab qheb rooj vaaj hab pum nwg, puab kuj phemfwj heev. 17Petu cu teg rua puab kuas nyob tuabywv hab pav rua puab noog tas tug Tswv coj nwg tawm huv tsev lojfaaj lug le caag. Nwg has tas, “Ca le moog has zaaj nuav rua Yakaunpau hab cov kwvtij paub.” Tes Petu txawm tawm moog rua lwm qhov lawm.
18Thaus kaaj ntug cov tub rog kuj ntxhuv heev tsua qhov kws puab tsw paub sov Petu ua le caag lawm. 19Thaus Helauj nrhav tsw pum Petu, nwg tshuaj cov tub rog kws zuv tsev lojfaaj hov hab has kuas muab puab tua pov tseg. Tes Helauj txawm tawm huv lub xeev Yutia moog nyob rua huv lub moos Xixaleya lawm.

Helauj tuag

20Helauj chim rua cov tuabneeg kws nyob huv lub nroog Thailab hab huv lub nroog Xaintoo. Cov tuabneeg txhad koom ua ib lub sab tuaj cuag nwg. Puab yum kuas Nplata kws saib vaajntxwv Helauj tsev paab puab has, tes puab le moog thov vaajntxwv Helauj kuas rov sws raug zoo, tsua qhov puab lub tebchaws yeej yuav mov noj huv vaajntxwv lub tebchaws. 21Txug nub kws teem ca lawd Helauj naav nwg cev tsoog vaajntxwv hab nyob tsawg sau lub rooj txav txem hab ua lug zaaj lug zuag has lug rua puab. 22Ib tsoom tuabneeg qw tas, “Nuav yog ib tug timtswv lub suab, tsw yog suab tuabneeg.” 23Taamswm ntawd tug Tswv ib tug tubkhai ntuj txawm ntaus Helauj mob vem nwg tsw muab koob meej rua Vaajtswv, mas nwg txhad raug kaas muab noj txug tuag.
24Tassws Vaajtswv txujlug fuam vaam tuaj hab nthuav daav quas zug moog. 25Thaus Npananpa hab Xolau ua num taag, ob tug txawm tawm huv Yeluxalee moog, hab coj Yauhaa kws muaj dua npe hu ua Malakau moog hab.