12

Cov Ntseeg Yexus Raug Kev Tsimtxom Heev

1Lub sijhawm ntawd Vajntxwv Helauj muab cov ntseeg Yexus qee leej coj mus tsimtxom. 2Helauj kom luag muab ntaj tua Yauhas tus tijlaug Yakaunpaus povtseg. 3Thaum nws pom hais tias tej uas nws ua ntawd haum cov Yudais siab, nws txawm hais kom luag ntes Petus coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. (Thaum ntawd sawvdaws tabtom ua Kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb.) 4Thaum lawv ntes tau Petus lawm, lawv coj Petus mus kaw rau hauv tsev lojcuj thiab kom plaub pab tubrog zov Petus, ib pab twg plaub leeg. Helauj xav hais tias tom qab uas ua Kevcai Hla Dhau tas, nws yuav coj Petus los txiav txim thiab muab Petus tua tabmeeg cov pejxeem. 5Thaum Petus tseem raug kaw hauv tsev lojcuj, cov ntseeg kub siab lug thov Vajtswv pab Petus.

Petus Dim Hauv Tsev Lojcuj

6Ua ntej hnub uas Helauj yuav coj Petus los rau cov pejxeem, hmo ntawd Petus pw tsaug zog hauv ob tug tubrog kis nruab nrab. Luag muab ob txoj saw hlau khi Petus, thiab muaj tubrog zov lub tsev lojcuj lub roojvag huv tibsi. 7Tamsim ntawd tus Tswv ib tug timtswv txawm los sawv ntawm Petus ib sab, thiab muaj duab ci los rau hauv chav tsev uas Petus pw. Tus timtswv ntawd tuav nkaus Petus xubpwg diaj kom Petus tsim thiab hais rau Petus hais tias, “Koj cia li sawv!” Ces tamsim ntawd ob txoj saw hlau uas khi Petus ob txhais tes txawm plam plaws lawm. 8Tus timtswv hais rau Petus hais tias, “Koj cia li sia siv khov kho thiab rau khau.” Petus txawm ua li ntawd. Tus timtswv rov hais rau Petus hais tias, “Koj cia li muab koj lub tsho ntev hnav thiab nrog kuv mus.” 9Petus txawm lawv tus timtswv qab tawm mus rau sab nraud. Petus tsis paub xyov yog nws ua npau suav lossis yog tiag; nws xav hais tias ntshai yog nws ua npau suav xwb. 10Tus timtswv thiab Petus mus dhau thawj pab tubrog thiab mus dhau pab ob, nkawd mam li mus txog ntawm lub roojvag hlau uas yuav mus rau hauv lub nroog. Thaum nkawd los txog ntawm lub roojvag hlau, lub roojvag txawm qhib plho rau nkawd, nkawd txawm tawm mus. Nkawd taug kev mus mentsis, ces tus timtswv txawm ncaim Petus lawm.
11Thaum ntawd Petus thiaj feeb meej, thiab nws hais tias, “Nimno kuv paub tseeb hais tias Vajtswv txib nws ib tug timtswv saum ntuj los pab kuv dim ntawm Helauj txhais tes thiab dim ntawm tej kev phem uas cov Yudais yuav ua rau kuv lawm.”
12Thaum Petus paub hais tias Petus dim lawm, Petus txawm mus rau tom Malis uas yog Yauhas Malakaus niam lub tsev. Muaj neeg coob coob tuaj ua ke thov Vajtswv hauv. 13Petus mus khob qhovrooj thiab hu, ces ib tug nkauj qhe hu ua Laudas txawm los xauj saib yog leejtwg. 14Thaum nws nco tau hais tias yog Petus lub suab, nws zoo siab kawg li; nws tsis nco qhib qhovrooj, nws txawm khiav ceev nrooj mus qhia rau sawvdaws hais tias Petus sawv sab nraum qhovrooj. 15Lawv hais rau Laudas hais tias, “Ntshai koj vwm lawm.” Tiamsis Laudas hais tias, “Yog Petus tiag hos.” Lawv txawm hais tias, “Ntshai yog tus timtswv uas ibtxwm nrog Petus xwb.”
16Petus tseem nyob sab nraud khob qhovrooj. Thaum lawv qhib plho qhovrooj, lawv pom dheev Petus, lawv xav tsis thoob li. 17Petus kom sawvdaws ua twjywm, ces Petus txawm qhia qhov uas tus Tswv coj nws tawm hauv tsev lojcuj los rau lawv mloog, thiab nws hais rau lawv hais tias, “Nej cia li mus qhia tej no rau Yakaunpaus thiab cov ntseeg paub.” Thaum Petus hais li ntawd tas, ces nws txawm mus rau lwm qhov lawm.
18Thaum kaj ntug cov tubrog uas zov lub tsev lojcuj tsis pom Petus lawm, lawv poob siab kawg li. 19Helauj txib neeg mus nrhiav Petus, tiamsis lawv nrhiav tsis tau Petus. Helauj txawm hu cov tubrog uas zov lub tsev lojcuj los nug thiab kom luag muab cov tubrog uas zov lub tsev lojcuj tua povtseg.
 Tom qab ntawd Helauj tawm hauv lub xeev Yudas mus nyob tau ib ntus pem lub nroog Xixaleyas.

Helauj Tuag

20Helauj chim rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Tiles thiab Xidoos, cov neeg ntawd ua ke tuaj cuag Helauj. Lawv xub mus cuag tus nom uas hu ua Npalatus uas saib Helauj lub tsev kom nws pab, lawv mam li mus cuag Helauj thiab thov nrog nws sib raug zoo. Lawv ua li ntawd, rau qhov lawv cov neeg pheej mus yuav mov hauv Helauj lub tebchaws los noj.
21Thaum txog hnub uas Helauj teem rau lawv tuaj cuag nws, Helauj hnav nws cev ris tsho vajntxwv thiab zaum saum nws lub zwmtxwv hais lus rau cov pejxeem. 22Cov pejxeem hais nrov nrov hais tias, “Lub suab no yog vajtswv lub suab tsis yog neeg lub.” 23Tamsim ntawd tus Tswv ib tug timtswv los rau txim rau Helauj, rau qhov Helauj tsis hwm Vajtswv. Txawm muaj kas noj Helauj lub cev, Helauj thiaj tuag lawm.
24Vajtswv Txojlus thiaj loj hlob thiab nthuav dav zuj zus mus rau txhua qhov.
25Thaum Npananpas thiab Xaulus ua haujlwm tas, nkawd txawm rov hauv lub nroog Yeluxalees mus, thiab nkawd coj Yauhas Malakaus nrog nkawd mus.