12

Bide Zuqc Wuonx Jienv Loh

1Wuov zanc Helotv Hungh jiez gorn zoux doqc hoic ziex laanh jiu-baang mienh. 2Ninh longc nzuqc ndaauv daix Yo^han nyei gorx, Yaagorpc. 3Buatc Yiutai Mienh a'hneiv ninh hnangv naaiv zoux, ninh aengx mingh zorqv Bide. Wuov zanc doix jiex ⟨Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv.⟩ 4Helotv zorqv Bide daaih wuonx jienv loh, jiu bun biei guanh baeng zuov jienv. Yietc guanh maaih biei laanh. Ninh daav ziangx za'eix zuov jiex liuz ⟨Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv.⟩ oix dorng jienv zuangx mienh siemv Bide nyei zuiz. 5Bide zuqc wuonx jienv loh mv baac jiu-baang mienh longc hnyouv njiec qaqv weic ninh daux gaux.

Bide Duqv Cuotv Loh

6Taux Helotv Hungh oix dorh Bide cuotv zinh ndaangc wuov muonz, Bide bueix i dauh baeng nyei mbu'ndongx m'njormh, yaac maaih i diuh hlieqv-limc ndoh jienv. Aengx maaih i dauh baeng zuov jienv loh gaengh. 7Liemh zeih maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih yaac maaih njang ziux jienv wuov qongx loh. Fin-mienh mbaix Bide nyei la'nyaapv mbuox ninh, “Bide aah! Bide! Nqongh jiez sin daaih maah!” Ndoh Bide nyei buoz wuov deix i diuh limc liemh zeih dangx ndutv nzengc mi'aqv.
8Fin-mienh gorngv mbuox ninh, “Sai jienv houx-hlaang aengx daapc jienv meih nyei heh.” Bide ziouc ei jienv zoux. Fin-mienh aengx gorngv, “Zorqv meih nyei domh lui buix jienv gan jienv yie mingh aqv.” 9Bide gan jienv fin-mienh cuotv loh. Ninh maiv hiuv duqv fin-mienh zoux nyei se zien sic. Laaic duqv buatc hinc yaangh nyei sic hnangv. 10Ninh mbuo jiex zuov loh nyei baeng da'yietv kang, aengx jiex da'nyeic kang, aengx jiex taux domh hlieqv-gaengh, dongh cuotv mingh bieqc zingh wuov kang gaengh. Taux wuov, gaengh ganh nqoi, ninh mbuo ziouc cuotv mi'aqv. Gan jauv mingh dangh, fin-mienh ziang naaic leih nqoi Bide mi'aqv.
11Wuov zanc Bide ziouc mengh baeqc naaiv deix sic se zien nyei. Ninh gorngv, “Ih zanc yie za'gengh hiuv dingc Ziouv paaiv ninh nyei fin-mienh daaih dorh yie biaux ndutv Helotv nyei buoz-ndiev caux Yiutai Mienh oix zoux hoic yie wuov deix yietc zungv sic.”
12Bide hiuv duqv naaiv deix sic cing nyei, ninh ziouc mingh Yo^han Maako nyei maa, Maa^li^yaa, nyei biauv. Maaih mienh camv nyei gapv zunv yiem wuov daux gaux. 13Bide mingh ngaengv ga'nyiec wuov dauh gaengh. Maaih dauh m'sieqv bou, mbuox heuc Lo^ndaa, mingh mangc gaax haaix dauh daaih. 14Ninh zieqv duqv Bide nyei qiex ziouc a'hneiv haic aengx tiux bieqc biauv, maiv jangx koi gaengh. Ninh gorngv mbuox yiem biauv nyei mienh, “Bide zungv taux wuov ndau gaengh ndaangc daaih aqv loh!”
15Ninh mbuo gorngv, “Meih maiv nzang mbor lorh.”
 Mv baac wuov dauh sieqv qaqv gorngv Bide za'gengh taux aqv. Ninh mbuo gorngv, “Wuov nyungc m'nziex Bide nyei fin-mienh mv bei.”
16Bide corc yiem wuov ngaengv gaengh. Ninh mbuo ziouc mingh koi gaengh buatc Bide souv jienv wuov. Ninh mbuo za'gengh! mbuoqc horngh haic. 17Bide huangx buoz mbuox ninh mbuo maiv dungx ko lo. Ninh ziouc gorngv Ziouv hnangv haaix nor tengx ninh cuotv loh daaih. Ninh aengx gorngv, “Naaiv deix jauv meih mbuo oix zuqc mbuox Yaagorpc aengx caux yietc zungv sienx Yesu nyei gorx-youz.” Gorngv liuz naaiv deix waac, ninh ziouc mingh ganh norm dorngx mi'aqv.
18Da'nyeic ndorm zuov loh nyei baeng lunc nzengc. Maiv hiuv duqv Bide jiex haaix mi'aqv. 19Helotv heuc baeng gaanv lorz, ninh mbuo ziouc haaix ndau lorz nzengc yaac lorz maiv buatc. Helotv ziouc zaah naaic wuov deix baeng. Zaah liuz, dorh mingh daix guangc mi'aqv.
 Nqa'haav Helotv cuotv Yu^ndie Saengv mingh yiem douc Si^saa^li^yaa Zingh.

Helotv Hungh Daic Mi'aqv

20Helotv qiex jiez haic Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei mienh. Naaiv deix i norm zingh nyei mienh ziouc dongh hnyouv mingh lorz Helotv. Maiv gaengh lorz wuov zanc, ninh mbuo beic ndiev mingh tov goux hungh dinc wuov dauh domh jien, Mbaa^laa^saa^tatv, tengx ninh mbuo caux hungh diex tov gorngv horpc, weic zuqc ninh mbuo nyei deic-bung bangc Helotv gunv wuov norm deic-bung nyei laangh ziqc yungz baeqc fingx.
21Dunx nyei hnoi-nyieqc taux, Helotv zorng jienv ninh nyei hungh lui-houx faaux dinc zueiz jienv gorngv bun zuangx mienh muangx. 22Zuangx mienh nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, “Naaiv se yietc dauh zienh nyei qiex, maiv zeiz baamh mienh gorngv nyei waac.” 23Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh liemh zeih bun Helotv butv gaeng. Gaeng ziouc nyanc ninh daic mi'aqv, laaix ninh maiv taaih Tin-Hungh.
24Mv baac Tin-Hungh nyei doz yietc zei zunh jangv jienv mingh.
25Mbaa^naa^mbatc caux Saulo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mbenc sung ninh mbuo nyei gong, ninh mbuo ziouc nzuonx yaac dorh Yo^han Maako caux jienv nzuonx.