12

Pêtrôs Tơklaih Hĭ Mơ̆ng Sang Mơnă Hăng Tơlơi Mơsêh Mơyang

1Amăng rơnŭk anŭn, pơtao Hêrôd mă krư̆ đơđa mơnuih lŏm kơ Sang Ơi Adai kiăng kơ kơpĭ kơpe̱t ƀing gơ̆. 2Ñu hơmâo mă laih Yakơ, jing ayŏng Yôhan, laih anŭn pơdjai hĭ gơ̆ hăng đao. 3Tơdang ñu ƀuh kơ tơlơi ñu ngă anŭn jing tơlơi pơmơak kơ ƀing Yehudah, ñu ăt pơđar kơ arăng nao mă krư̆ Pêtrôs mơ̆n. 4Tơdơi kơ mă krư̆ hĭ laih Pêtrôs amăng sang mơnă, ñu jao brơi kơ pă̱ grup ƀing tơhan kiăng kơ gak wai laih anŭn rĭm grup tơhan anŭn hơmâo pă̱ čô. Hêrôd pơmĭn kiăng kơ ba tơbiă Pêtrôs phat kơđi ƀơi anăp ƀing ană plei tơdơi kơ tơlơi phet Tơlơi Găn yơh.
5Tui anŭn, arăng dŏ krư̆ Pêtrôs amăng sang mơnă, samơ̆ Sang Ơi Adai pơ anŭn tŏng ten iâu laĭ kơ Ơi Adai brơi kơ Pêtrôs.
6Ƀơi mlam hlâo kơ Hêrôd kiăng kơ ba tơbiă hăng phat kơđi Pêtrôs, Pêtrôs hlak pĭt tŏng krah dua čô tơhan gak, arăng akă hĭ ñu hăng dua hrĕ čuăk, laih anŭn hơmâo ƀing tơhan hlak dŏ gak ƀơi bah amăng sang mơnă. 7Blĭp blăp hơmâo sa čô ling jang hiam Khua Yang pơƀuh rai laih anŭn tơlơi bơngač pơčrang amăng sang mơnă kơnăm mơmŏt. Ling jang anŭn tĕk ƀơi djeo Pêtrôs hăng râo mơdưh ñu. Ñu laĭ tui anai, “Tơgŭ tañ bĕ!” Laih anŭn čuăk lĕ trŭn hĭ mơ̆ng tơkuai tơngan Pêtrôs mơtam.
8Giŏng anŭn, ling jang anŭn pơđar kơ ñu dơ̆ng tui anai, “Buh sum ao ih hăng čut klĭ juă ih bĕ.” Laih anŭn Pêtrôs ngă tui yơh. Ling jang anŭn pơđar dơ̆ng tui anai, “Buh ao phyung ih bĕ laih anŭn đuaĭ tui kâo.” 9Pêtrôs đuaĭ tui ñu pơ gah rơngiao kơ anih sang mơnă, samơ̆ ñu ƀu thâo krăn ôh kơ tơlơi ling jang hiam ngă anŭn hlak truh biă mă. Ñu pơmĭn ñu pô hlak pơƀuh đôč. 10Ƀing gơñu găn hĭ ƀing tơhan gak tal sa hăng tal dua laih anŭn nao truh pơ amăng ja̱ng pơsơi, jing bah amăng mŭt nao pơ plei anŭn. Bah amăng anŭn tŏ tơnŏ pŏk mă ñu pô yơh. Tơdang ƀing gơñu rơbat truh pơ jơlan prŏng, blĭp blăp ling jang hiam anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu yơh.
11Giŏng anŭn, Pêtrôs pô ƀlư̆ hơdơr glaĭ hăng laĭ tui anai, “Ră anai, kâo thâo sĭt biă mă yơh, Khua Yang pơkiaŏ rai laih ling jang hiam ñu kiăng kơ pơklaih hĭ kâo mơ̆ng tơlơi Hêrôd pơkra laih kiăng kơ ngă laih anŭn mơ̆ng abih bang bruă ƀing Yehudah hlak čang rơmang kiăng kơ truh.”
12Tơdang ñu thâo krăn kơ tơlơi anŭn, ñu nao pơ sang HʼMari jing amĭ Yôhan, arăng ăt iâu ñu jing Markôs mơ̆n, pơ anih anŭn yơh hơmâo lu mơnuih hơmâo pơƀut glaĭ laih hlak dŏ iâu laĭ. 13Pêtrôs khŏk ƀơi bah amăng sang gah rơngiao laih anŭn hơmâo sa čô ding kơna sang anŭn anăn HʼRhodê tơbiă nao hơmư̆. 14Tơdang ñu thâo krăn hiăp Pêtrôs, ñu hơ̆k mơak biă mă tơl ñu ƀu pŏk hĭ bah amăng ôh, samơ̆ ñu đuaĭ mŭt hăng pơhiăp kraih tui anai, “Pêtrôs hlak dŏ ƀơi bah amăng!”
15Ƀing mơnuih pơ anŭn laĭ kơ gơ̆ tui anai, “Ih hưt laih!” Tơdang ñu ăt hlak dŏ pơhiăp pơsĭt kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu laĭ tui anai, “Năng ai anŭn jing ling jang hiam ñu, jing pô wai lăng ñu.”
16Samơ̆ Pêtrôs ăt dŏ khŏk bah amăng nanao. Tơdang ƀing gơñu pŏk bah amăng hăng ƀuh Pêtrôs, ƀing gơñu dŏ hli̱ng hla̱ng biă mă yơh. 17Pêtrôs ngă gru brơi kơ ƀing gơñu dŏ rơiăt laih anŭn ñu pơruai glaĭ hiư̆m Khua Yang hơmâo ba tơbiă hĭ laih ñu mơ̆ng sang mơnă. Ñu laĭ tui anai, “Ruai bĕ kơ Yakơ wơ̆t hăng ƀing ayŏng adơi pơkŏn kơ tơlơi anai.” Giŏng anŭn, ñu đuaĭ nao pơ anih pơkŏn yơh.
18Ƀơi mơguah, hơmâo tơlơi rŭng răng prŏng biă mă tŏng krah ƀing tơhan yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo ôh pơpă Pêtrôs nao. 19Tơdơi kơ pơtao Hêrôd pơđar kơ mơnuih hyu kơsem, samơ̆ ƀu hơduah ƀuh Pêtrôs ôh, ñu tơña ƀing tơhan gak anŭn kơ tơlơi Pêtrôs laih anŭn pơđar arăng ba nao pơdjai hĭ ƀing tơhan anŭn yơh.

Hêrôd Djai

 Giŏng anŭn, Hêrôd nao pơ kwar Yudea truh pơ plei Kaisarea hăng dŏ jưh pơ anih anŭn sui ƀiă. 20Pơtao Hêrôd hơmâo tơlơi hil hăng ană plei plei Tir hăng plei Sidôn. Hlak anŭn, ƀing gơñu pơgop hăng tơdruă hăng mŭt nao bưp pơtao yơh. Tơdang ƀing gơñu hơmâo tơlơi djru kơjăp laih mơ̆ng Blastos, jing pô ding kơna tŏng ten hăng pơtao, ƀing gơñu rơkâo kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh, yuakơ ƀing gơñu mă gơnam ƀơ̆ng mơ̆ng lŏn čar pơtao.
21Ƀơi hrơi pơkơčah laih, Hêrôd buh ao phyung pơtao ñu, dŏ be̱r ƀơi grê pơtao ñu laih anŭn pơhiăp pơrơđah kơ abih bang ană plei amăng plei Tir hăng plei Sidôn. 22Ƀing ană plei ur kraih tui anai, “Anŭn jing asăp pơhiăp yang, ƀu djơ̆ asăp pơhiăp mơnuih mơnam ôh!” 23Ƀơi mông anŭn mơtam, yuakơ pơtao Hêrôd ƀu pơpŭ bơni kơ Ơi Adai ôh, ling jang hiam Khua Yang taih hĭ ñu laih anŭn hlăt ƀơ̆ng hĭ ñu laih anŭn ñu djai hĭ yơh.
24Samơ̆ ƀing đaŏ ăt tŏ tui pơruai kơ ƀing arăng boh hiăp Ơi Adai laih anŭn mrô ƀing đaŏ tŏ tui jing hĭ lu tui mơ̆n.
25Tơdang Barnabas hăng Saul hơmâo pơgiŏng hĭ laih bruă pơjao gơñu, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ mơ̆ng plei Yerusalaim nao pơ plei Antiok hăng djă̱ ba Yôhan, ăt jing pô arăng iâu Markôs mơ̆n.