13

Xaa Xolau hab Npananpa moog qha

1Pawg ntseeg huv Aathi‑au muaj xwbfwb cev vaajtswv lug hab xwbfwb qha, yog Npananpa hab Xime‑oo kws hu ua Nikaw hab Lukia kws yog tuabneeg Khulene, hab Mana‑ee kws nrug Helauj kws yog tug tswv xeev nyob luj hlub ua ke hab Xolau. 2Thaus puab saamswm pe hawm tug Tswv hab yoo mov, Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv has tas, “Ca le muab Npananpa hab Xolau cais lug ua tej num kws kuv hu kuas ob tug ua.” 3Thaus yoo mov hab thov Vaajtswv taag lawm puab txawm tsaa teg npuab sau Npananpa hab Xolau hab xaa ob tug moog.

Npananpa hab Xolau qha huv Xaipla

4Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv khaiv ob tug moog, ob tug txhad moog rua lub moos Xelukia hab caij nkoj deg hov ntawd moog rua lub koog povtxwv Xaipla. 5Thaus moog txug lub moos Xalami, ob tug txawm pav Vaajtswv txujlug rua huv cov Yutai tej tsev sablaaj. Yauhaa kuj nyob rawv paab ob tug hab. 6Thaus puab moog thoob plawg lub koog povtxwv lawm kuj lug txug lub moos Pafau mas ntswb ib tug yawm Yutai kws ua khawv koob yeeg swv hab yog ib tug cuav xwbfwb cev lug, npe hu ua Npalayexu. 7Nwg nrug Xawkia Paulau kws ua tug thawj kaav Xaipla nyob. Tug thawj hov yog ib tug txawj ntse, nwg txawm hu Npananpa hab Xolau lug cuag nwg yuav noog Vaajtswv txujlug. 8Elima kws ua khawv koob yeeg swv (nwg lub npe lub ntsab yeej yog le hov) nwg tawm tsaam ob tug. Nwg yooj xeeb ua kuas tug thawj kws kaav tebchaws hov xob ntseeg. 9Tassws Xolau kws muaj dua ib lub npe hu ua Povlauj muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv puv npo txawm saib ntsoov Elima, 10hab has tas, “Koj yog Ntxwg Nyoog le tub, koj muaj kev daag ntxag hab kev phem puv nkaus, koj ua tshawj chim rua txhua txujkev ncaaj nceeg. Koj yuav tsw tseg qhov kws muab tug Tswv txujkev ncaaj ua kuas nkhaus lov? 11Saib mas, nwgnuav tug Tswv txhais teg yuav rau txem rua koj, koj yuav dig muag tsw pum lub nub moog ib ntus.” Taamswm ntawd txawm muaj ib yaam zoo le fuab lug ua rua Elima qhov muag tsaus ndais tsw pum kev lawm nwg txhad xuas dub nrhav tuabneeg tuav nwg teg moog. 12Thaus tug thawj kaav tebchaws pum tej xwm txheej kws tshwm lug hov nwg kuj ntseeg, tsua qhov nwg phemfwj rua tej lug kws qha txug tug Tswv.

Povlauj moog txug Aathi‑au huv lub xeev Pixintia

13Povlauj hab cov kws nrug nwg ua ke txawm caij nkoj ntawm lub moos Pafau moog txug lub moos Pawka huv lub xeev Pafilia. Yauhaa txawm ncaim puab rov moog rua Yeluxalee lawm. 14Puab txawm taug kev ntawm lub moos Pawka moog txug lub moos Aathi‑au huv lub xeev Pixintia. Mas nub Xanpatau puab moog nyob tsawg rua huv lub tsev sablaaj. 15Thaus nyeem Vaajtswv txuj kevcai hab tej lug kws cov xwbfwb cev lug sau ca taag lawm, cov thawj saib lub tsev sablaaj txawm tso tuabneeg moog has rua Povlauj puab tas, “Cov kwvtij, yog mej muaj lug txhawb sab rua cov tuabneeg nuav kuj has tau.”
16Povlauj txawm sawv tseeg tsaa teg has tas, “Mej haiv tuabneeg Yixayee hab mej cov kws paub ntshai Vaajtswv, ca le noog nawj. 17Haiv tuabneeg Yixayee tug Vaajtswv xaiv peb tej puj koob yawm koob ca hab pub puab fuam vaam coob rua thaus puab ua qhua nyob huv Iyi tebchaws, hab tsaa hlo nwg txhais npaab coj puab tawm huv lub tebchaws hov. 18Nwg ua sab ntev thev puab huv tebchaws moj saab qhua kwvlaam plaub caug xyoo. 19Thaus nwg muab xyaa haiv tuabneeg huv Khana‑aa tebchaws ua puam tsuaj taag lawm nwg kuj muab puab lub tebchaws hov pub ua qub txeeg qub teg rua peb tej puj koob yawm koob, 20lub swjhawm huvsw kwvlaam plaub puas tswb caug xyoo. Dhau ntawd nwg pub cov kws ua thawj rua puab, moog txug thaus Xamuyee kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug. 21Thaus ntawd puab thov kuas muaj vaajntxwv, Vaajtswv txhad le pub Khij tug tub Xa‑u kws yog xeem Npeeyamee ua vaajntxwv kaav puab plaub caug xyoo. 22Thaus muab Xa‑u hle lawm, Vaajtswv tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav puab hab ua timkhawv has txug Tavi tas, ‘Kuv tau nrhav Yexi tug tub Tavi, kws hum kuv sab. Nwg yuav ua txhua yaam lawv le kuv lub sab xaav.’ 23Vaajtswv coj ib tug Cawmseej huv tug Tavi nuav caaj ceg lug rua cov Yixayee, yog Yexu, lawv le Vaajtswv cog lug tseg lawd. 24Ua ntej Yexu lug, Yauhaa tub tshaaj tawm txug qhov kws ua kevcai raus dej kws qha has tas ntxeev dua sab tshab rua ib tsoom Yixayee suavdawg lawm. 25Hab thaus Yauhaa ua num yuav tav, nwg has tas, ‘Mej xaav tas kuv yog leejtwg? Kuv tsw yog tug ntawd. Tassws muaj ib tug yuav ua kuv qaab lug, kuv tub tsw tswm nyog daws txuj hlua khau ntawm nwg kwtaw.’
26“Cov kwvtij, mej cov kws yog Aplahaa caaj ceg hab mej cov kws paub ntshai Vaajtswv, txuj xuv zoo has txug kev dim nuav tub xaa tuaj txug peb lawm. 27Cov tuabneeg kws nyob huv Yeluxalee hab puab cov thawj tsw paub hab tsw nkaag sab cov xwbfwb cev lug tej lug kws txhua nub Xanpatau puab nyeem, puab txhad teem txem rua Yexu kuas tav lawv le tej lug hov. 28Txawm yog tsw pum muaj kev txhum txaus tuag los puab kuj thov kuas Philaj muab nwg tua pov tseg. 29Thaus puab ua txhua yaam tav lawv le sau txug nwg lawm, puab txawm muab nwg lub cev tuag txu sau ntoo lug hab muab nwg log rua huv lub qhov ntxaa. 30Tassws Vaajtswv tsaa nwg caj sawv huv qhov tuag lug. 31Ncua swjhawm ntau nub Yexu lug tshwm rua cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj huv lub xeev Kalilai tuaj rua Yeluxalee pum, mas nwgnuav cov tuabneeg hov ua timkhawv txug nwg rua ib tsoom tuabneeg. 32Peb coj txuj xuv zoo nuav qha rua mej tas tej lug kws cog tseg rua peb tej puj koob yawm koob hov 33Vaajtswv tub ua tav le ntawd rua peb cov kws yog puab le tub ki, yog qhov kws nwg tsaa Yexu caj sawv rov lug. Kuj yog lawv le tej lug sau ca rua huv Ntawv Nkauj zaaj ob has tas,
  “ ‘Koj yog kuv tug tub,
   nub nua kuv yug tau koj lawm.’
34Qhov kws Vaajtswv tsaa nwg caj huv qhov tuag rov lug tsw kheev nwg lwj moog, Vaajtswv kuj has le nuav tas,
  ‘Kuv yuav pub tej lug cog tseg dawb huv ruaj khov
   kws kuv cog rua Tavi lawd rua mej.’
35Vem le ntawd Vaajtswv kuj has huv lwm qhov tas,
  ‘Koj yuav tsw kheev koj tug kws Dawb Huv lwj hlo le.’
36Thaus Tavi ua nwg teg num lawv le Vaajtswv lub sab taag nwg swm neej, nwg kuj tuag moog hab muab log nrug nwg tej laug hab nwg kuj lwj lawm, 37tassws tug kws Vaajtswv tsaa caj sawv rov lug tsw lwj hlo le. 38Vem le nuav, kwvtij 'e, ca le nkaag sab tas vem muaj tug nuav txhad muaj qhov kws tshaaj tawm kev zaam txem rua mej. 39Hab vem muaj tug nuav txhua tug kws ntseeg txhad dim txhua yaam kws Mauxe txuj kevcai cawm tsw tau. 40Vem le nuav mej yuav tsum ceev faaj tuab zoo sub tej lug kws cov xwbfwb cev lug has ntawd txhad tsw raug mej.
  41‘Mej cov kws thuaj luag ca le tsaa muag saib
   hab phemfwj hab puam tsuaj, tsua qhov
   lub swjhawm kws mej nyob,
  kuv saamswm yuav ua yaam kws
   yog muaj tuabneeg has rua mej ua ntej
   los mej yuav tsw ntseeg.’ ”
42Thaus Povlauj hab Npananpa tawm moog, cov tuabneeg hov kuj thov kuas ob tug rov has tej lug hov rua puab noog rua nub Xanpatau tom ntej. 43Thaus kaw kev sablaaj lawm cov Yutai hab cov kws lug coj Yutai kevcai nruj ntau leej txawm lawv Povlauj hab Npananpa qaab moog. Ob tug txhad has rua puab hab txhawb puab lub sab kuas nyob rua huv Vaajtswv txujkev hlub moog le.
44Thaus rov txug nub Xanpatau yuav luag taag cov tuabneeg huv lub moos tuaj txoos ua ke noog tug Tswv txujlug. 45Thaus cov Yutai pum muaj tuabneeg coob heev, puab txawm khib heev, hab caam tej lug kws Povlauj has hab has lug saib tsw taug nwg. 46Povlauj hab Npananpa muaj sab tuab has tas, “Yuav tsum pav Vaajtswv txujlug rua mej ua ntej. Tassws mej tsw leeg yuav hab txav sab mej tug kheej tas tsw tswm nyog tau txujsa ib txhws tsw kawg, vem le nuav peb yuav tig moog rua lwm haiv tuabneeg. 47Tsua qhov tug Tswv has rua peb tas,
  “ ‘Kuv tsaa koj ua qhov kaaj ci moog
   rua lwm haiv tuabneeg
  sub koj txhad tau coj txujkev dim
   moog txug qaab ntuj kawg.’ ”
48Thaus lwm haiv tuabneeg nov tej lug hov lawd puab kuj zoo sab kawg hab qhuas tug Tswv txujlug. Txhua tug kws tub xaiv ca kuas tau txujsa ib txhws tsw kawg kuj lug ntseeg. 49Tug Tswv txujlug txhad le nthuav thoob plawg tebchaws ntawd. 50Tassws cov Yutai tshaum cov quaspuj muaj koob meej kws fwm Vaajtswv nruj hab cov quasyawg kws ua thawj huv lub moos hov kuas tswm txom Povlauj hab Npananpa, hab lawv kuas ob tug tawm huv puab le kaav xyuam moog. 51Povlauj hab Npananpa txawm nchus tej moov aav kws lu ob tug kwtaw taab meeg puab tes txawm moog rua huv lub moos Ikhauniyu lawm. 52Cov thwjtim zoo sab xyiv faab heev hab puv npo Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv.