14

Thành Y-cô-ni

1Tại Y-cô-ni, Phao-lô và Ba-na-ba lại vào hội trường Do-thái giảng dạy đến nỗi rất nhiều người Do-thái và Hy-lạp tin Chúa. 2Nhưng người Do-thái vô tín xúi giục người bản xứ và gây ác cảm với Phao-lô và Ba-na-ba. 3Tuy vậy, hai ông ở lại đó lâu ngày, bạo dạn công bố Phúc âm. Chúa dùng hai ông làm nhiều phép lạ và việc diệu kỳ để minh chứng Phúc âm. 4Dân chúng trong thành phố chia làm hai phe, một phe theo người Do-thái, phe kia ủng hộ các sứ đồ. 5Một số dân bản xứ hiệp với người Do-thái và các cấp lãnh đạo âm mưu ngược đãi và ném đá sát hại các sứ đồ; 6nhưng các sứ đồ biết được, liền lánh qua các thành Lý-trà, Đạt-ba thuộc xứ Ly-cao-ni và miền phụ cận 7để tiếp tục công bố Phúc âm.

Hai thành Lý-trà và Đạt-ba

8Tại Lý-trà có một người què chân từ lúc sơ sinh, không hề bước đi được. 9Anh này ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô lưu ý, nhận thấy anh có đức tin, có thể chữa lành được, 10liền nói lớn: “Anh đứng thẳng lên!” Anh què nhảy tới rồi bước đi. 11Thấy việc lạ, dân chúng reo hò bằng tiếng Ly-cao-ni: “Thần linh đã nhập thể, xuống thăm chúng ta! 12Họ gọi Ba-na-ba là Mộc thần và Phao-lô là Thủy thần vì ông là diễn giả. 13Trưởng tế đền thờ Mộc thần ở trước cổng thành đem bò đực và tràng hoa đến trước cổng, định cùng dân chúng dâng sinh tế.
14Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba biết ý họ, liền xé áo, chạy vào giữa đám đông la lên: 15“Các ông làm gì thế? Chúng tôi cũng là người như các ông. Chúng tôi đến đây truyền giảng Phúc âm để các ông bỏ việc thờ phượng vô ích này mà trở về với Thượng Đế hằng sống. Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. 16Trước kia Ngài đã để các dân tộc đi theo đường lối riêng. 17Nhưng Ngài vẫn luôn luôn chứng tỏ sự hiện hữu của Ngài bằng những phúc lành như mưa móc tử trời, mùa màng dư dật, thực phẩm dồi dào, tâm hồn vui thỏa.” 18Dù đã nói hết lời, các sứ đồ phải vất vả lắm mới ngăn được dân chúng, không cho họ dâng sinh tế cho mình.
19Lúc ấy có mấy người Do-thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đến, sách động quần chúng ném đá Phao-lô. Tưởng ông đã chết, họ kéo ông bỏ ra ngoài thành. 20Nhưng khi các tín hữu tụ họp chung quanh, Phao-lô thình lình đứng dậy đi vào thành. Hôm sau, Phao-lô và Ba-na-ba đi Đạt-ba.

Quay về An-ti-ốt (Sy-ri)

21Sau khi giảng Phúc âm và giúp nhiều người tin Chúa, hai ông trở lại Lý-trà, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22củng cố tinh thần các tín hữu, khuyên họ cứ giữ vững đức tin. Hai ông căn dặn: “Phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Trời.”
23Hai sứ đồ tuyển chọn một số trưởng lão ở mỗi Hội thánh, rồi nhịn ăn, cầu nguyện và ủy thác họ cho Chúa, là Đấng họ đã tin. 24Hai ông đi qua miền Bi-si-đi, đến Bam-phi-ly, 25giảng đạo tại Bẹt-ga rồi xuống hải cảng A-tha-ly. 26Họ đi thuyền về An-ti-ốt, nơi họ đã được Hội thánh ủy thác cho ân phúc Chúa và giao phó nhiệm vụ vừa chu toàn. 27Đến An-ti-ốt, hai ông triệu tập Hội thánh, tường thuật mọi việc Thượng Đế cùng làm với mình, và cách Chúa mở cửa cứu rỗi các dân tộc nước ngoài. 28Hai ông ở lại An-ti-ốt lâu ngày với các tín hữu.