14

Povlauj hab Npananpa nyob huv Ikhauniyu

1Huv lub moos Ikhauniyu Povlauj hab Npananpa moog rua huv cov Yutai lub tsev sablaaj ib yaam le txeev moog hab qha raug sab mas cov Yutai hab cov Kili txhad lug ntseeg coob. 2Tassws cov Yutai kws tsw ntseeg tshaum kuas lwm haiv tuabneeg xaav phem rua cov kwvtij kws ntseeg. 3Vem le nuav ob tug txhad nyob qhov chaw ntawd ntev, muaj lub sab tuab pav txug tug Tswv, hab tug Tswv pub kuas ob tug ua tau txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj txhad qhwv tau tej lug kws has txug Vaajtswv txujkev hlub. 4Tes cov tuabneeg huv lub moos hov txawm tawg ua ob paab, ib paab nrug cov Yutai ib paab nrug cov tubkhai. 5Thaus lwm haiv tuabneeg hab cov Yutai hab puab cov thawj tuav huv yuav ua phem xuas pob zeb ntaus ob tug, 6ob tug kuj paub lawm, txawm tswv moog rua lub xeev Likhaunia moog rua lub moos Lixatha hab lub moos Ntawnpi hab tej zej zog ib ncig, 7hab pav txuj xuv zoo rua hov ntawd.

Povlauj hab Npananpa nyob huv Lixatha hab Ntawnpi

8Huv lub moos Lixatha muaj ib tug yawm nyob tsawg ob txhais kwtaw moog tsw tau kev. Nwg tuag taw txwj thau yug lug tsw tau txeev moog kev le. 9Nwg noog Povlauj has, mas Povlauj saib ntsoov nwg pum tas nwg muaj kev ntseeg txaus khu nwg tug mob zoo, 10Povlauj txawm qw nrov has tas, “Ca le sawv tseeg sawv ntsug.” Tug yawm hov txawm sawv tseeg caws qa dha moog kev. 11Thaus cov tuabneeg pum tej kws Povlauj ua, puab txawm tsaa suab qw has lug Likhaunia tas, “Tej timtswv txa ua tuabneeg nqeg lug txug peb lawm.” 12Puab txawm tis npe rua Npananpa hu ua Xu hab tis npe rua Povlauj hu ua Hawme vem Povlauj yog tug txwv lug. 13Tug povthawj kws teev tug txoov daab Xu kws nyob saab nrau lub moos txawm coj txwv nyuj hab paaj ntoo tuaj rua ntawm rooj loog yuav nrug cov pejxeem ua kevcai xyeem rua ob tug. 14Thaus Npananpa hab Povlauj nov le hov ob tug txawm dua pis rhe ob tug tej rwg tsho hab dha moog rua huv cov tuabneeg hov hab qw has tas, 15“Mej suavdawg, mej ua daabtsw le nuav? Ib kuj yog tuabneeg thooj ib yaam le mej xwb, hab ib coj txuj xuv zoo tuaj rua mej kuas mej tig hlo ntawm tej kev kws tsw muaj qaabhau nuav lug cuag Vaajtswv tug kws muaj txujsa nyob, yog tug kws tswm lub ntuj hab lub nplajteb hab dej havtxwv hab txhua yaam kws muaj nyob rua huv. 16Yaav taag lug Vaajtswv ca ib tsoom tuabneeg suavdawg nyag moog lawv le nyag txujkev. 17Tassws nwg pheej qha nwg rua mej paub tsw tu ncua, tsua qhov nwg ua zoo rua mej hab pub naag lug sau ntuj lug hab pub muaj qoob loos lawv caij lawv nyoog rua mej, hab pub mej muaj noj tsau npo hab muaj kev zoo sab.” 18Txawm yog has le ntawd lawm, los ob tug ceblaaj txwv puab kuas tsw xob xyeem tej hov rua ob tug.
19Muaj cov Yutai qee leej tuaj tim lub moos Aathi‑au hab lub moos Ikhauniyu tuaj. Puab tshaum cov pejxeem mas puab xuas pob zeb ntaus Povlauj hab muab nwg hai tawm huv lub moos moog, puab xaav tas nwg tuag lawm. 20Tassws thaus cov thwjtim tuaj vej nkaus nwg, nwg txawm sawv tseeg moog rua huv lub moos. Nub tom qaab nwg nrug Npananpa moog rua huv lub moos Ntawnpi.

Rov moog rua lub moos Aathi‑au huv Xilia

21Thaus ob tug pav txuj xuv zoo huv lub moos hov hab coj tuabneeg lug ua thwjtim coob coob, ob tug txawm rov moog rua lub moos Lixatha hab lub moos Ikhauniyu hab lub moos Aathi‑au. 22Ob tug txhawb cov thwjtim muaj zug tuaj hab txhawb kuas puab nyob ruaj huv txujkev ntseeg hab has tas, “Peb yuav tsum raug kev txom nyem ntau yaam txhad nkaag tau rua huv Vaajtswv lub tebchaws.” 23Thaus ob tug tsaa cov kws saib cov ntseeg rua txhua qhov lawm, ob tug kuj yoo mov thov Vaajtswv hab muab puab cob rua tug Tswv kws puab ntseeg.
24Ob tug hlaa lub xeev Pixintia lug txug lub xeev Pafilia 25Thaus ob tug qha Vaajtswv txujlug rua huv lub moos Pawka taag lawm, ob tug txawm nqeg moog rua lub moos Athalia, 26hab caij nkoj hov ntawd moog rua lub moos Aathi‑au, yog lub moos kws muab ob tug cob rua huv Vaajtswv txujkev hlub kuas moog ua tej num kws ob tug tub ua tav lawm. 27Thaus lug txug, ob tug hu pawg ntseeg tuaj txoos ua ke hab pav txhua yaam kws Vaajtswv swv ob tug ua hab pav txug qhov kws Vaajtswv qheb qhov rooj rua lwm haiv tuabneeg lug ntseeg le caag. 28Mas ob tug nrug cov thwjtim nyob hov ntawd ntev loo.