14

Paulus thiab Npananpas Qhia Hauv Ikauni-us

1Thaum Paulus thiab Npananpas nyob hauv lub nroog Ikauni-us, pheej muaj neeg tsimtxom nkawd thiab. Nkawd mus qhia Vajtswv Txojlus hauv cov Yudais tej tsev sablaj, muaj cov Yudais thiab lwm Haivneeg los ntseeg coob heev. 2Tiamsis cov Yudais uas tsis ntseeg ntxias kom lwm Haivneeg nrog lawv ntxub cov uas ntseeg Yexus. 3Yog li ntawd, ob tug timthawj txawm nyob hauv lub nroog ntawd tau ntev loo. Nkawd muaj lub siab tawv qhia txog tus Tswv uas pub hwjchim rau nkawd ua tej txujci tseemceeb kom sawvdaws paub hais tias Vajtswv txoj koob hmoov uas nkawd qhia yog txoj tseeb. 4Ces cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd txawm tawg ua ob pab: ib pab tuaj cov Yudais tog thiab ib pab tuaj ob tug timthawj tog.
5Lwm Haivneeg thiab cov Yudais qee leej txawm nrog lawv cov thawjcoj tuavhauv ua phem thiab muab pobzeb yuav ntaus ob tug timthawj. 6Thaum ob tug timthawj hnov li ntawd, nkawd txawm khiav mus rau nram lub nroog Lixathas thiab lub nroog Denpis uas nyob hauv tebchaws Likaunias thiab hauv tej cheebtsam uas nyob ibncig ntawd lawm. 7Thiab nkawd qhia txojmoo zoo rau cov neeg hauv ob lub nroog ntawd.

Paulus thiab Npananpas Qhia Txojmoo Zoo Hauv Lixathas

8Nyob hauv lub nroog Lixathas muaj ib tug txivneej tuag ceg thaum nruab thiab los, nws mus tsis taus kev li. 9Tus txivneej ntawd ua tib zoo mloog tej lus uas Paulus qhia. Paulus tsa qhovmuag saib nws thiab pom hais tias nws muaj kev ntseeg txaus pab nws ob txhais ceg zoo. 10Ces Paulus txawm hais nrov nrov rau nws hais tias, “Koj cia li sawv tsees.” Tus ntawd txawm sawv tsees ncig mus ncig los. 11Thaum sawvdaws pom tej uas Paulus ua ntawd, lawv ua lawv cov lus Likaunias qw nrov nrov hais tias, “Tej vajtswv txia ua neeg los cuag peb lawm.” 12Lawv txawm muab Npananpas hu ua Xus thiab muab Paulus hu ua Helemes, rau qhov Paulus yog tus qhia. 13Tus povthawj uas teev tus vajtswv Xus, nws lub tuamtsev nyob sab nraum ntug nroog, nws txawm cab ib tug txiv nyuj thiab nqa paj ntoos tuaj txog ntawm lub roojvag uas yuav mus rau hauv lub nroog. Tus povthawj ntawd thiab cov pejxeem yuav coj tej ntawd tuaj fij rau ob tug timthawj.
14Thaum Npananpas thiab Paulus hnov hais tias lawv yuav ua li ntawd rau nkawd, nkawd txawm muab nkawd ob lub tsho dua rhe thiab khiav mus rau hauv cov neeg coob coob ntawd. Nkawd hais nrov nrov rau lawv hais tias, 15“Nej ua dabtsi li no? Wb yog neeg ib yam li nej thiab xwb! Wb tuaj ntawm no, yog tuaj qhia Txojmoo Zoo rau nej, kom nej tso tej uas nej ua tsis muaj qabhau tseg thiab los ntseeg tus Vajtswv uas muaj sia nyob. Nws yog tus uas tsim lub ntuj, lub ntiajteb, dej hiavtxwv thiab ib puas tsav yam uas nyob saum nruab ntug thiab hauv hiavtxwv. 16Yav tas los Vajtswv cia txhua haivneeg nyias ua raws li nyias lub siab nyiam. 17Tes haujlwm zoo uas Vajtswv ibtxwm ua yog nws pub muaj tshav muaj nag kom tej qoobloo siav raws caij raws nyoog thiab pub zaub mov rau nej noj kom nej tau nyob kaj siab lug. Tej no qhia rau sawvdaws paub tseeb hais tias muaj Vajtswv tiag.” 18Txawm yog ob tug timthawj qhia li ntawd rau lawv los lawv pheej yuav muab khoom fij rau nkawd, nkawd cheem yuav luag tsis yeej lawv.
19Thaum cov Yudais uas nyob hauv lub nroog Ati-aukias hauv tebchaws Pixidias thiab hauv lub nroog Ikauni-us tuaj txog lawv txawm ntxias kom sawvdaws tuaj lawv tog. Lawv muab pobzeb ntaus Paulus thiab muab nws cab tawm hauv lub nroog mus; lawv xav hais tias nws tuag lawm. 20Tiamsis thaum cov ntseeg tuaj sawv vij Paulus, Paulus sawv thiab rov mus rau hauv lub nroog. Hnub tom qab Paulus thiab Npananpas txawm mus rau nram lub nroog Denpis lawm.

Paulus thiab Npananpas Rov Los Rau Tim Ati-aukias

21Thaum Paulus thiab Npananpas qhia txojmoo zoo hauv lub nroog Denpis muaj ntau leej los ntseeg. Tom qab ntawd, nkawd txawm rov mus rau pem lub nroog Lixathas, lub nroog Ikauni-us, thiab lub nroog Ati-aukias hauv cheebtsam Pixidias. 22Nkawd nplig thiab txhawb kom cov ntseeg muab siab rau ntseeg tsis txhob tso kev ntseeg tseg. Nkawd qhia lawv hais tias, “Peb cov ntseeg yeej yuav raug ntau yam kev txomnyem, peb thiaj tau mus Vajtswv lub Tebchaws.” 23Paulus thiab Npananpas tsa muaj cov txwjlaug rau txhua pawg ntseeg; nkawd ua kevcai yoo mov thiab thov Vajtswv, nkawd muab lawv fij rau Vajtswv tus uas lawv ntseeg thiab cia siab rau.
24Tom qab ntawd nkawd txawm hla cheebtsam Pixidias mus txog nram tebchaws Pafilias. 25Nkawd qhia Vajtswv Txojlus hauv lub nroog Penkas tas, ces nkawd txawm mus rau hauv lub nroog Atalias, 26thiab nkawd caij nkoj los rau tim lub nroog Ati-aukias uas cov ntseeg tsa nkawd ua ob tug ua tes haujlwm qhia txojmoo zoo uas nimno nkawd twb ua tiav lawm.
27Thaum nkawd rov qab los txog hauv lub nroog Ati-aukias, nkawd hu cov ntseeg tuaj ua ke; nkawd piav txhua yam uas Vajtswv tau pab nkawd thiab qhia qhov uas Vajtswv qhib kev rau lwm Haivneeg los ntseeg Vajtswv lawm rau lawv mloog. 28Nkawd nrog cov ntseeg ntawd nyob tau ib ntus.