14

Baulo Caux Mbaa^naa^mbatc Yiem I^ko^ni^yum Zunh Doz

1Taux I^ko^ni^yum Zingh, Baulo caux Mbaa^naa^mbatc hnangv yietc gau nor, mingh Yiutai Mienh nyei wuic dorngh. Ninh mbuo zunh doz maaih eix leiz haic ziouc maaih Yiutai Mienh caux Janx sienx camv nyei. 2Mv baac maiv sienx wuov deix Yiutai Mienh coqv Janx bun ninh mbuo maaih hnyouv oix zoux doqc wuov deix gorx-youz. 3Baulo caux Mbaa^naa^mbatc yiem wuov lauh nyei, bungx laangc nyei gorngv Ziouv nyei doz. Ziouv yaac bun ninh mbuo zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh haic nyei sic camv nyei, bun cing ninh mbuo zunh Ziouv ceix en nyei doz se zien nyei. 4Zingh nyei zuangx mienh ziouc bun nqoi nzengc. Maaih deix gan Yiutai Mienh, maaih deix gan ⟨gong-zoh⟩ mbuo.
5Wuov zanc, maaih deix Janx caux Yiutai Mienh caux ninh mbuo zoux hlo nyei mienh caangh laangh zoux doqc Baulo caux Mbaa^naa^mbatc, oix zorqv la'bieiv zong ninh mbuo. 6Mv baac gong-zoh mbuo hiuv duqv ziouc biaux mingh Li^kaa^o^nie Deic nyei Li^saa^daa Mungv caux Nde^mbi Zingh caux huing nzuonx wuov deix dorngx, 7yiem wuov zunh kuv fienx.

Gong-Zoh Mbuo Yiem Li^saa^daa Caux Nde^mbi

8Yiem Li^saa^daa Mungv maaih laanh yiem-toi zaux waaic nyei mienh zueiz jienv wuov, maiv yangh jiex jauv. 9Ninh zueiz jienv wuov muangx Baulo gorngv. Baulo nuqv-nuqv nyei mangc, buatc ninh maaih sienx fim haih zorc duqv zaux longx, 10ziouc longc qiex hlo nyei gorngv, “Jiez sin daaih souv jienv zaqc nyei maah!” Wuov laanh mienh ziouc liemh zeih nquaqv jiez sin daaih yangh jauv.
11Zuangx mienh buatc, ninh mbuo longc Li^kaa^o^nie waac nauc-nauc nyei heuc, “Maaih zienh huaax benx mienh nyei sin njiec mbuo naaiv daaih aqv loh!” 12Mbaa^naa^mbatc ninh mbuo cuotv mbuox heuc Sutv. Baulo ninh mbuo heuc ⟨Hemetv,⟩ weic zuqc ninh zunh doz gauh camv. 13Sutv zienh nyei miuc-biauv yiem zingh ga'nyiec. Sutv nyei sai mienh dorh ngongh gouv, dorh biangh daaih taux zingh gaengh oix caux zuangx mienh ziec bun Baulo mbuo.
14Mbaa^naa^mbatc caux Baulo haiz mienh gorngv ninh mbuo oix hnangv naaiv nor zoux, ninh mbuo ziouc betv ganh nyei lui, tiux bieqc zuangx mienh gu'nyuoz mingh, nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, 15“Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv zoux laeh? Yie mbuo yaac baamh mienh hnangv meih mbuo nor. Yie mbuo daaih zunh kuv fienx mbuox meih mbuo guangc nqoi naaiv deix henh sic aengx lorz ziangh jienv nyei Tin-Hungh, dongh zeix lungh zeix ndau zeix koiv yaac zeix yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei maanc muotc ga'naaiv wuov dauh. 16Loz-hnoi Tin-Hungh bun maanc fingx sueih ninh mbuo ganh nyei hnyouv zoux. 17Mv baac ninh haaix zanc zoux longx bun mbuo, zoux zorng-zengx biux mengh ninh ziangh jienv nyei. Ninh bun lungh duih mbiungc, bun gaeng-zuangx ei cun-ciou cuotv duqv horpc. Ninh yaac bun meih mbuo nyanc beuv, njien-youh haic.” 18Gong-zoh mbuo gorngv naaiv deix waac donv ninh mbuo mv baac kaav deix gorngv maiv hingh. Zuangx mienh corc oix dorh ga'naaiv daaih ziec bun ninh mbuo.

Baulo Zuqc Win-Wangv Zorqv

19Maaih deix Yiutai Mienh yiem An^ti^okc caux I^ko^ni^yum daaih nduov zuangx mienh caux ninh mbuo dongh hnyouv longc la'bieiv zong Baulo. Zong liuz, tor cuotv ga'nyiec ziqc zingh, laaic ninh daic mi'aqv. 20Mv baac sienx Yesu nyei gorx-youz daaih weih jienv ninh, ninh ziouc jiez sin daaih aengx bieqc mungv. Da'nyeic hnoi ninh caux Mbaa^naa^mbatc aengx mingh Nde^mbi Zingh.

Gong-Zoh Mbuo Nzuonx Silie Deic-Bung, An^ti^okc Zingh

21Baulo caux Mbaa^naa^mbatc yiem Nde^mbi Zingh zunh kuv fienx ziouc duqv mienh camv nyei daaih zoux sai-gorx. Nqa'haav Baulo mbuo nzuonx Li^saa^daa Mungv, I^ko^ni^yum Zingh caux Bi^si^ndie Deic nyei An^ti^okc Zingh, 22yiem wuov deix dorngx tengx sai-gorx mbuo sienx wuonv yaac kuinx ninh mbuo haaix zanc oix zuqc gan longx sienx Yesu nyei jauv, yaac mbuox ninh mbuo, “Mbuo oix zuqc diev camv-nyungc kouv naanc cingx daaih haih duqv bieqc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.”⟩ 23Yiem norm-norm jiu-baang ninh mbuo orn mienh zoux ⟨Tin-Hungh nyei guoqv.”⟩ Ninh mbuo daux gaux, zei maiv nyanc haaix nyungc ziouc zorqv naaiv deix mienh gox fungx bun ninh mbuo sienx kaux wuov dauh Ziouv. 24Baulo caux Mbaa^naa^mbatc aengx jiex Bi^si^ndie Deic-Bung mingh taux Bam^fi^lie. 25Yiem wuov Begaa Zingh zunh liuz doz, ninh mbuo ziouc njiec taux Atc^taa^li^yaa Mungv.
26Yiem naaic bieqc nzangv nzuonx Silie Deic-Bung, An^ti^okc Zingh mi'aqv. Naaiv norm zingh se dongh zinh ndaangc sai-gorx mbuo zorqv Baulo mbuo fungx bun Tin-Hungh ei ninh nyei en goux, tengx ninh mbuo haih zoux cuotv ih zanc zoux ziangx naaiv deix gong. 27Nzuonx taux An^ti^okc, Baulo mbuo heuc zuangx jiu-baang gapv zunv. Ninh mbuo ziouc gorngv Tin-Hungh tengx ninh mbuo zoux nyei jauv-louc, yaac gorngv Tin-Hungh hnangv haaix nor koi jauv bun Janx sienx Yesu. 28Ninh mbuo yaac caux sai-gorx mbuo yiem lauh nyei.