15

Sablaaj huv Yeluxalee

1Muaj qee leej tuaj huv lub xeev Yutia tuaj qhuab qha cov kwvtij has tas, “Yog tsw ua kevcai txav lawv le Mauxe kevcai, mej kuj tsw dim.” 2Thaus Povlauj hab Npananpa nrug puab cov sws caam heev lawd, cov ntseeg txawm tsaa Povlauj hab Npananpa hab lwm tug kuas moog sablaaj rua cov tubkhai hab cov saib cov ntseeg huv lub nroog Yeluxalee txug zaaj kws sws caam hov. 3Pawg ntseeg txhad xaa puab moog. Thaus puab taug kev hlaa huv lub xeev Finikia hab lub xeev Xamali moog, puab pav txug qhov kws lwm haiv tuabneeg ntxeev dua sab tshab mas ua rua cov kwvtij suavdawg zoo sab heev kawg. 4Thaus tuaj txug Yeluxalee, pawg ntseeg hab cov tubkhai hab cov saib cov ntseeg kuj tog txais puab, mas puab pav txhua yaam kws Vaajtswv swv puab ua rua cov ntawd noog. 5Tassws cov Falixai kws ntseeg qee leej sawv tseeg has tas, “Yuav tsum muab puab ua kevcai txav, hab nkaw lug kuas puab coj lawv le Mauxe txuj kevcai.”
6Cov tubkhai hab cov kws saib pawg ntseeg txhad sau zog ua ke sablaaj txug zaaj nuav. 7Thaus sws caam ntev lawm, Petu txawm sawv tseeg has tas, “Cov kwvtij, mej yeej paub tas thaus chiv thawj Vaajtswv xaiv kuv huv mej lug ua tug kws pav txuj xuv zoo rua lwm haiv tuabneeg nov hab ntseeg. 8Vaajtswv, tug kws paub tuabneeg lub sab, tub qhwv puab hab pub Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv rua puab ib yaam le kws pub rua peb. 9Nwg tsw cais peb hab puab, hab vem puab ntseeg nwg ntxuav puab lub sab kuas dawb huv. 10Yog le ntawd nwgnuav ua caag mej tseed swm Vaajtswv es muab tug quab tso rua sau cov thwjtim caaj qwb yog yaam kws peb tej laug hab peb rws tsw taug lawm? 11Tassws peb ntseeg has tas peb yuav dim vem muaj tug Tswv Yexu txujkev hlub, mas puab yuav dim le hov hab.”
12Ib tsoom suavdawg nyob tuabywv hab noog Npananpa hab Povlauj pav txug tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj kws Vaajtswv swv ob tug ua rua huv plawv lwm haiv tuabneeg. 13Thaus pav taag lawd, Yakaunpau txhad has tas, “Cov kwvtij, ca le noog kuv has. 14Ximoo tub pav tas Vaajtswv lug saib lwm haiv tuabneeg thawj zag le caag hab xaiv ib pawg tawm huv puab ua nwg le tuabneeg. 15Tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tau has tseg kuj hum zaaj nuav, lawv le kws sau ca has tas,
  16“ ‘Tom qaab ntawd kuv yuav rov lug
   tswm Tavi lub tsev kws pob taag dua tshab.
  Kuv yuav khu tej kws pob taag
   hab tsaa dua tshab,
  17sub ib tsoom tuabneeg hab lwm haiv tuabneeg
   suavdawg kws hu lawv le kuv lub npe
   txhad lug nrhav tug Tswv.
  Tug Tswv has le nuav ntaag,
  18nwg tub qha kuas paub
   thau u lug lawm.’
19Vem le nuav lawv le kuv pum zoo mas peb tsw xob ua ceblaaj rua lwm haiv tuabneeg kws tig lug cuag Vaajtswv, 20tassws ca peb sau ntawv moog has kuas puab tseg tsw xob noj yaam kws qas tsw huv kws muab xyeem rua txoov daab, tsw xob ua nkauj ua nraug, tsw xob noj tej tsaj kws zawm cej daab tuag hab tsw xob noj ntshaav. 21Tsua qhov txwj thau u lug txhua lub moos yeej muaj tuabneeg tshaaj tawm txug Mauxe hab muab nwg tej lug nyeem rua txhua nub Xanpatau huv tej tsev sablaaj.”

Tsaab ntawv kws xaa moog rua lwm haiv tuabneeg

22Thaus ntawd cov tubkhai hab cov kws saib pawg ntseeg hab pawg ntseeg suavdawg pum zoo yuav xaiv qee leej huv puab nrug Npananpa hab Povlauj moog rua lub moos Aathi‑au. Puab xaiv Yutas kws muaj dua ib lub npe hu ua Npaxanpa hab Xila, ob tug yog cov kws ua thawj huv cov kwvtij. 23Puab sau tsaab ntawv rua ob tug xaa moog has tas,
 “Peb cov kwvtij, kws yog tubkhai hab cov kws saib pawg ntseeg, muaj lug zoo sab tuaj rua cov kwvtij kws yog lwm haiv tuabneeg huv lub moos Aathi‑au hab huv lub xeev Xilia hab lub xeev Khilikia.
24Vem yog peb nov tas peb cov qee leej kws tsw yog peb khaiv tuaj los kuj tau tuaj has ua rua mej ntxhuv sab hab tsw pum qaab xaav lawm, 25peb txhad pum zoo ua ib lub sab xaiv qee leej khaiv nrug Npananpa hab Povlauj kws peb hlub tuaj cuag mej, 26yog ob tug kws sev nyog txujsa vem saib rua peb tug Tswv Yexu Kheto lub npe. 27Vem le nuav peb txhad xaa Yutas hab Xila tuaj, mas ob tug yuav xuas qhov ncauj pav tuab zaaj nuav rua mej noog. 28Tsua qhov Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab peb pum zoo tsw xob muab lub nraa nyaav rua mej rws tsuas yog tej yaam kws cheem tsum xwb, 29yog tseg tsw xob noj tej kws xyeem rua txoov daab, tsw xob noj ntshaav, tsw xob noj tej tsaj kws zawm cej daab tuag hab tsw xob ua nkauj ua nraug. Yog mej tseg tau tej nuav kuj yog mej ua zoo lawm. Thov kuas noj qaab nyob zoo.”
30Thaus sws xob taag lawm, puab txawm moog rua lub moos Aathi‑au. Thaus hu suavdawg tuaj txoos ua ke, tes txawm muab tsaab ntawv cob rua puab. 31Thaus muab nyeem lawm puab kuj zoo sab xyiv faab rua tej lug txhawb sab ntawd. 32Yutas hab Xila kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm has lug txhawb cov kwvtij lub sab ntau yaam hab paab puab muaj zug. 33Thaus ob tug nrug puab nyob ib ntus lawm, cov kwvtij txawm xob ob tug moog zoo rov lug rua huv pawg ntseeg kws xaa ob tug tuaj.
35Povlauj hab Npananpa tseed nyob huv lub moos Aathi‑au nrug lwm tug qhuab qha hab pav tug Tswv txuj xuv zoo.

Povlauj hab Npananpa sws ncaim

36Ob peb nub tom qaab Povlauj txawm has rua Npananpa tas, “Ca ib ob leeg rov moog saib cov kwvtij huv txhua lub moos kws ib tau pav tug Tswv txuj xuv zoo lawm saib puab zoo le caag.” 37Npananpa xaav coj Yauhaa kws muaj dua ib lub npe hu ua Malakau moog hab. 38Tassws Povlauj pum tas tsw tswm nyog coj moog tsua qhov nwg tub tso ob tug tseg ntawm Pafilia tsw nrug ob tug ua ke moog ua num. 39Tes ob tug txawm sws caam heev txhad sws ncaim. Npananpa coj Malakau nrug nwg nce nkoj moog rua Xaipla, 40tassws Povlauj xaiv Xila nrug nwg mas thaus cov kwvtij muab ob tug cob rua tug Tswv txujkev hlub lawm tes ob tug txawm moog. 41Nwg moog thoob plawg lub xeev Xilia hab lub xeev Khilikia txhawb cov pawg ntseeg tug zug.