15

Sablaj Hauv lub nroog Yeluxalees

1Thaum Paulus nkawd tseem nyob hauv lub nroog Ati-aukias, muaj ob peb tug txivneej tuaj nram lub xeev Yudas tuaj txog hauv lub nroog Ati-aukias. Lawv qhia cov ntseeg hais tias, “Nej yuav tsum ua kevcai txiav raws li Mauxes txoj Kevcai nej thiaj yuav dim nej lub txim.” 2Paulus thiab Npananpas nrog lawv cov ntawd sib cav txog zaj no. Thaum kawg sawvdaws thiaj pom zoo cia Paulus thiab Npananpas thiab cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Ati-aukias qee leej mus rau nram lub nroog Yeluxalees, mus nrog cov timthawj thiab cov txwjlaug sablaj saib yuav ua li cas.
3Cov ntseeg txawm xa nkawd mus. Thaum nkawd tabtom taug kev mus hla lub xeev Faunikias thiab lub xeev Xamalis, nkawd qhia cov ntseeg uas nyob hauv ob lub xeev ntawd hais tias, muaj lwm Haivneeg los ntseeg Vajtswv lawm thiab. Thaum cov ntseeg hnov li ntawd, cov ntseeg zoo siab kawg li. 4Thaum Paulus lawv mus txog nram lub nroog Yeluxalees, cov ntseeg, cov timthawj thiab cov txwjlaug sawvdaws tuaj tos lawv. Paulus nkawd qhia tej uas Vajtswv pab nkawd thaum nkawd mus qhia Txojmoo Zoo rau lwm Haivneeg rau lawv mloog. 5Tiamsis cov ntseeg uas yog cov Falixais pab, muaj qee leej txawm sawv tsees thiab hais tias, “Yuav tsum muab lwm Haivneeg uas los ntseeg ntawd ua kevcai txiav, thiab kom lawv coj raws li Mauxes txoj Kevcai.”
6Cov timthawj thiab cov uas saib cov ntseeg txawm muab zaj no los sablaj saib yuav ua li cas. 7Lawv sablaj ntev loo hais tsis txawj haum, ces Petus txawm sawv tsees hais rau lawv hais tias, “Cov kwvtij, nej twb paub hais tias thaum chivthawj, peb cov uas nyob ntawm no, Vajtswv xaiv kuv ua tus qhia Txojmoo Zoo rau lwm Haivneeg kom lawv tau hnov thiab los ntseeg. 8Thiab Vajtswv tus uas paub sawvdaws lub siab, nws pub Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv rau lawv ib yam li nws pub rau peb lawm. Vajtswv ua li ntawd kom sawvdaws paub hais tias Vajtswv pom zoo hu lwm Haivneeg los ntseeg thiab. 9Vajtswv suav hais tias lwm Haivneeg thiab peb zoo tib yam nkaus. Vajtswv zam txim rau lawv, twb yog vim lawv ntseeg Vajtswv. 10Yog li ntawd, ua li cas nej tseem yuav muab lub nra hnyav rau cov ntseeg ris? Txawm yog peb cov yawgkoob thiab peb los yeej ris tsis taus lub nra ntawd. Nej ua li no twb yog nej sim Vajtswv siab ntag. 11Nej ua li ntawd tsis yog lawm. Qhov uas peb dim peb lub txim twb yog vim tus Tswv Yexus hlub peb xwb. Lawv los kuj ib yam nkaus li peb thiab.”
12Thaum Petus hais li ntawd tas, sawvdaws txawm nyob twjywm mloog Npananpas thiab Paulus qhia txog tej txujci loj thiab tseemceeb uas Vajtswv ua thaum nkawd mus qhia lwm Haivneeg. 13Thaum nkawd qhia tas lawm, Yakaunpaus hais tias, “Cov kwvtij, nej cia li mloog kuv hais! 14Ximoos nyuam qhuav qhia rau peb mloog hais tias thawj zaug uas Vajtswv los pab lwm Haivneeg, Vajtswv xaiv ib co los ua Vajtswv haivneeg. 15Cov uas cev Vajtswv lus tau qhia txog zaj no raws li Vajtswv Txojlus sau tseg hais tias,
  16‘Tus Tswv hais tias, tom qab ntawd kuv yuav los muab
  Daviv lub tsev uas vau lawm ua dua tshiab.
  Txawm yog lub tsev ntawd vau tas
   lawm los kuv yuav ua dua tshiab.
  17Kuv ua li no kom txhua haivneeg uas
   nyob hauv qab ntuj no tau kev los cuag kuv,
  tsis hais xeem twg li, txhua tus uas kuv xaiv cia lawm
   lawv yeej yuav los cuag kuv.
  18Tus Tswv uas hais li no, nws twb qhia zaj no
   rau sawvdaws paub thaum ub los lawm.’ ”
19Yakaunpaus hais ntxiv tias, “Kuv xav hais tias peb tsis txhob kom lwm Haivneeg uas tabtom los ntseeg ua raws li tej kevcai ntawd. 20Tiamsis peb cia li sau ntawv mus qhia rau lawv hais tias, kom lawv tsis txhob noj tej qhov txhia chaw uas luag muab fij rau dab lawm, thiab tsis txhob deev luag pojniam luag txiv, tsis txhob noj tej nqaij tsiaj uas hlua zawm cajdab tuag thiab tsis txhob noj ntshav. 21Rau qhov thaum ub los txhua Hnub Xanpataus yeej muaj neeg nyeem Mauxes txoj Kevcai hauv tej tsev sablaj thiab muaj neeg qhia Mauxes tej lus hauv txhua lub nroog.”

Tsab Ntawv uas Xa rau Lwm Haivneeg

22Tom qab ntawd cov timthawj, cov txwjlaug thiab cov ntseeg sawvdaws pom zoo xaiv lawv pab qee leej nrog Paulus thiab Npananpas mus rau pem lub nroog Ati-aukias. Lawv xaiv tau ob leeg nrog Paulus nkawd mus; ob tug uas lawv xaiv ntawd, ib tug yog Yudas tus uas muaj dua ib lub npe hu ua Npaxanpas thiab ib tug yog Xilas; sawvdaws puavleej hwm nkawd. 23Tsab ntawv uas lawv sau rau nkawd nqa mus hais li no:
“Peb cov uas yog cov timthawj thiab cov txwjlaug uas yog nej cov kwvtij, peb sau tsab ntawv no tuaj rau nej txhua tus ntseeg uas yog lwm Haivneeg uas nyob hauv lub nroog Ati-aukias hauv tebchaws Xilias thiab hauv tebchaws Kilikias.
24Peb hnov hais tias, peb cov muaj qee leej tuaj ua rau nej ntxhov siab. Tej uas lawv qhia nej ntawd yeej tsis yog peb kom lawv tuaj qhia. 25Yog li ntawd peb thiaj sablaj pom zoo hais tias, cia peb xaiv peb cov ib ob tug nrog Npananpas thiab Paulus uas yog peb ob tug kwvtij uas peb hlub tuaj saib nej. 26Paulus nkawd yog ob tug uas muab siab rau ua peb tus Tswv Yexus Khetos tes haujlwm, nkawd tsis khuvxim nkawd txojsia. 27Peb txib Yudas thiab Xilas tuaj cuag nej; nkawd yuav qhia nej raws nraim li tej uas peb sau tuaj rau nej no. 28Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab peb pom zoo hais tias, peb tsis txhob muab lub nra hnyav rau nej ris, tsuas yog kom nej coj tej yam uas tseemceeb xwb. 29Tej ntawd yog li no: nej tsis txhob noj tej qhov txhia chaw uas luag muab fij rau dab lawm, tsis txhob noj ntshav, tsis txhob noj tej qaij tsiaj uas hlua zawm cajdab tuag thiab tsis txhob deev luag pojniam luag txiv. Yog nej coj tau tej no, ces yog nej ua tau zoo lawm. Thov kom nej tau nyob kaj siab lug.”
30Cov ntseeg txawm txib ob tug uas lawv xaiv tau lawm nrog Paulus nkawd mus. Thaum lawv mus txog pem lub nroog Ati-aukias, lawv hu cov ntseeg sawvdaws tuaj ua ke, thiab muab tsab ntawv ntawd rau cov ntseeg nyeem. 31Thaum cov ntseeg nyeem tas, lawv sawvdaws zoo siab kawg li, rau qhov tsab ntawv ntawd txhawb lawv lub zog heev. 32Yudas thiab Xilas yog ob tug xibhwb uas cev Vajtswv lus. Nkawd qhia ntau zaj rau cov ntseeg mloog; tej uas nkawd qhia ntawd txhawb cov ntseeg lub zog heev. 33Nkawd nrog cov ntseeg nyob tau ib ntus, tom qab ntawd cov ntseeg xa nkawd rov qab kaj siab lug mus cuag cov uas txib nkawd tuaj. [ 34Tiamsis Xilas hais tias nws yuav nrog lawv nyob ntawd.]
35Paulus thiab Npananpas tseem nyob hauv lub nroog Ati-aukias tau ib ntus. Nkawd thiab muaj ntau leej sib pab qhia Vajtswv Txojlus.

Paulus thiab Npananpas Sib Ncaim

36Tsis ntev tom qab ntawd Paulus txawm hais rau Npananpas hais tias, “Wb mus saib cov ntseeg hauv txhua lub nroog uas wb tau mus qhia Vajtswv Txojlus rau lawv, saib sawvdaws nyob li cas lawm.” 37Npananpas xav coj Yauhas Malakaus nrog nkawd mus, 38tiamsis Paulus tsis pom zoo coj, rau qhov thawj zaug thaum lawv mus txog tim Pafilias, Malakaus cia li tso nkawd tseg khiav lawm; nws tsis pab nkawd ua haujlwm kom tiav. 39Paulus thiab Npananpas nkawd sib cav heev, ces nkawd nyias txawm ncaim mus nyias lawm. Npananpas coj Malakaus nrog nws mus, nkawd caij nkoj hla hiavtxwv mus rau tim lub koog povtxwv Xaipas. 40Paulus coj Xilas nrog nws mus. Thaum cov ntseeg thov Vajtswv foom koob hmoov rau nkawd tas, Paulus txawm sawv kev mus lawm. 41Paulus mus qhia thoob plaws hauv tebchaws Xilias thiab tebchaws Kilikias. Tej uas nws qhia ntawd txhawb cov ntseeg lub zog heev.