15

Klei Bi Kƀĭn Prŏng Ti Ƀuôn Yêrusalem

1 Hlăk anăn mâo đa đa phung trŭn hriê mơ̆ng čar Yuđa dôk mtô kơ phung ayŏng adei, “Tơdah diih amâo tŭ klei khăt klĭt tui si klei bhiăn Y-Môis mtă leh, diih amâo dưi tlaih ôh.” 2Leh Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas mâo klei bi tăng leh anăn klei bi mgăl ktang hŏng phung anăn, phung sang Aê Diê ruah Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas mbĭt hŏng đa đa phung mkăn nao kơ phung khua ƀĭng kna leh anăn phung khua mduôn ti ƀuôn Yêrusalem, čiăng ksiêm êmuh kơ klei anăn. 3Snăn leh Phung Sang Aê Diê tiŏ nao diñu, diñu găn čar Phênisi leh anăn čar Samari yăl dliê klei phung tue đăo. Klei anăn bi mơak snăk kơ jih jang phung ayŏng adei. 4Tơdah diñu truh ti ƀuôn Yêrusalem, Phung Sang Aê Diê, phung khua ƀĭng kna, leh anăn phung khua mduôn jum diñu. Leh anăn diñu yăl dliê jih klei Aê Diê ngă leh mbĭt hŏng diñu. 5Ƀiădah đa đa hlăm phung tĭng Pharisi đăo leh kgŭ dơ̆ng leh anăn lač, “Brei khăt klĭt wăt kơ phung tue leh anăn mtă kơ digơ̆ brei gưt klei bhiăn Y-Môis.”
6Phung khua ƀĭng kna leh anăn phung khua mduôn bi kƀĭn čiăng ksiêm dlăng klei anăn. 7 Leh mâo klei trông čhai lu, Y-Pêtrôs kgŭ dơ̆ng leh anăn lač kơ diñu, “Ơ phung ayŏng adei, diih thâo leh hlăk êlâo Aê Diê ruah kâo mơ̆ng phung diih, čiăng kơ hŏng klei kâo mtô klei mrâo mrang jăk, phung tue dưi hmư̆ leh anăn đăo. 8 Aê Diê, Pô thâo kral ai tiê, hưn bi sĭt leh kơ digơ̆ hŏng klei brei Yang Mngăt Jăk kơ digơ̆, msĕ si Ñu brei leh kơ drei. 9Ñu amâo yap mdê ôh phung drei hŏng phung digơ̆, ƀiădah Ñu bi doh ai tiê digơ̆ hŏng klei digơ̆ đăo. 10Snăn ară anei si ngă diih lông dlăng Aê Diê hŏng klei diih mđua knông ti kkuê phung ƀĭng kna? Knông anăn phung aê drei wăt phung drei pô kăn dưi đua rei. 11Ƀiădah drei đăo drei srăng tlaih hŏng klei Khua Yang Yêsu pap, msĕ si digơ̆ mơh.”
12Jih jang phung bi kƀĭn dôk ñăt, leh anăn hmư̆ klei Y-Barnabas leh anăn Y-Pôl yăl dliê jih jang klei bi knăl yuôm bhăn leh anăn klei yuôm bhăn myang Aê Diê yua diñu ngă leh ti krah phung tue. 13Leh ruê̆ diñu blŭ, Y-Yakơ lŏ wĭt lač, “Ơ phung ayŏng adei, dôk hmư̆ kâo. 14Y-Simôn yăl dliê leh si klei Aê Diê čhưn leh kơ phung tue tal êlâo, čiăng ruah mơ̆ng digơ̆ sa phung ƀuôn sang pioh kơ anăn Ñu. 15Klei anăn bi djŏ leh hŏng klei phung khua pô hưn êlâo blŭ, tui si klei arăng čih leh,
  16 ‘Leh klei anăn kâo srăng lŏ hriê,
   leh anăn kâo srăng lŏ mdơ̆ng sang Y-Đawit klưh leh;
  kâo srăng lŏ mdơ̆ng djah ñu,
   leh anăn lŏ bi ktang ñu,
  17čiăng kơ phung mnuih ăt dôk dưi duah Khua Yang,
   leh anăn wăt jih jang phung tue arăng pia hŏng anăn kâo.
  18Snăn Khua Yang lač, Pô brei arăng thâo klei anei mơ̆ng ênuk đưm.’
19Kyuanăn tui si klei kâo mĭn, đăm drei bi dleh ôh phung tue đăo kơ Aê Diê. 20 Ƀiădah brei drei čih hră mtă kơ diñu brei kăm klei čhŏ mrŏ kkuh rup yang, klei tlĕ piu, ƀơ̆ng hlô mnơ̆ng djiê kmăp, leh anăn ƀơ̆ng êrah. 21Kyuadah dơ̆ng mơ̆ng ênuk đưm mâo hlăm grăp boh ƀuôn phung mtô klei bhiăn Y-Môis, kyuadah arăng dlăng klei bhiăn anăn grăp hruê sabat hlăm sang bi kƀĭn.”

Hră Čih Mơĭt kơ Phung Tue Đăo

22Leh anăn phung khua ƀĭng kna, phung khua mduôn, leh anăn jih jang Phung Sang Aê Diê mĭn jăk ruah mơ̆ng phung diñu, leh anăn tiŏ nao digơ̆ kơ ƀuôn Antiôs mbĭt hŏng Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas. Anăn digơ̆ jing Y-Yuđas lŏ bi anăn Y-Barsabas leh anăn Y-Silas, dua čô mâo klei arăng mpŭ hlăm phung ayŏng adei. 23Diñu brei digơ̆ djă ba sa pŏk hră čih snei: “Phung ayŏng adei, jing phung khua ƀĭng kna wăt phung khua mduôn, mơĭt klei kkuh čhưn kơ phung ayŏng adei hlăm phung tue ti ƀuôn Antiôs, čar Siri, leh anăn čar Silisi. 24Kyuadah hmei hmư̆ leh mâo đa đa mơ̆ng phung hmei, wăt tơdah amâo mâo klei mtă mơ̆ng phung hmei ôh, bi dleh diih hŏng klei diñu blŭ, leh anăn bi rŭng klei mĭn diih, 25snăn êjai hmei bi kƀĭn, hmei mĭn jăk ruah phung mnuih leh anăn tiŏ nao digơ̆ kơ diih mbĭt hŏng phung hmei khăp, Y-Barnabas leh anăn Y-Pôl, 26phung săn leh asei mlei diñu kyua anăn Khua Yang drei Yêsu Krist. 27Kyua anăn hmei tiŏ nao leh Y-Yuđas leh anăn Y-Silas, phung anăn srăng hưn kơ diih klei hmei čih anei hŏng ƀăng êgei diñu pô. 28Kyuadah Yang Mngăt Jăk leh anăn hmei mĭn jăk amâo dưm klei ktrŏ mkăn kơ diih ôh, knŏng klei yuôm anei: 29brei diih kăm ƀơ̆ng mnơ̆ng myơr leh kơ rup yang, êrah, hlô mnơ̆ng djiê kmăp, leh anăn klei tlĕ piu. Tơdah kăm jih klei anăn, jing jăk yơh kơ diih. Dôk bĕ bi jăk.”
30Snăn tơdah arăng tiŏ diñu nao, diñu trŭn kơ ƀuôn Antiôs. Leh iêu bi kƀĭn phung đăo, diñu jao hră anăn kơ digơ̆. 31Leh dlăng hră anăn, digơ̆ hơ̆k mơak kơ klei mtô anăn. 32Y-Yuđas leh anăn Y-Silas, jing khua pô hưn êlâo mơh, mtô kơ phung ayŏng adei đăo lu klei blŭ bi mđĭ ai leh anăn klei bi ktang digơ̆. 33Leh diñu dôk sui ƀiă, phung ayŏng adei đăo brei diñu lŏ wĭt êđăp ênang kơ phung tiŏ hriê diñu leh. [ 34 Ƀiădah Y-Silas mĭn jăk ăt dôk ti ƀuôn Antiôs.]
35Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas dôk ti ƀuôn Antiôs mtô Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn bi hriăm klei Khua Yang blŭ mbĭt hŏng lu phung mkăn.

Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas Bi Ktlah

36Sui ƀiă tinăn Y-Pôl lač kơ Y-Barnabas, “Bơ drei lŏ wĭt čhưn kơ phung ayŏng adei hlăm grăp boh ƀuôn drei mtô leh klei Khua Yang blŭ, čiăng thâo si diñu jing.” 37Y-Barnabas čiăng jak ba mbĭt Y-Yôhan lŏ bi anăn Y-Markôs. 38 Ƀiădah Y-Pôl mĭn amâo jăk ôh jak ba mbĭt hŏng diñu pô lui leh diñu hlăm čar Pamphili leh anăn amâo nao mă bruă mbĭt hŏng diñu ôh. 39Diñu bi mgăl ktang snăk, tơl diñu bi ktlah. Y-Barnabas jak ba Y-Markôs mbĭt hŏng ñu leh anăn đĭ kŭmpăn nao kơ plao êa Čiprơ. 40Ƀiădah Y-Pôl ruah Y-Silas, leh anăn diñu đuĕ nao leh phung ayŏng adei jao diñu kơ klei Khua Yang pap. 41Ñu hiu hlăm čar Siri leh anăn čar Silisi bi ktang Phung Sang Aê Diê.