16

Ti-muthê Pỡq Nứng Phau-lô Cớp Si-la

1Moâm ki Phau-lô cớp Si-la pỡq loah chu vil Der-bơ cớp vil Lutrơ. Tâng vil Lutrơ alới ramóh manoaq tễ tỗp puai Yê-su ramứh Ti-muthê. Mpiq án la cũai I-sarel ca khoiq sa‑âm Yê-su. Ma mpoaq Ti-muthê la cũai Créc. 2Tỗp puai Yê-su tâng vil Lutrơ cớp vil I-cuni, alới khễn Ti-muthê, pai án la cũai patoat lứq. 3Ngkíq Phau-lô yoc ễ dững Ti-muthê pỡq cớp alới. Ma nhũang alới loŏh tê vil ki, Phau-lô yỗn Ti-muthê táq rit cứt puai phễp rit I-sarel. Phau-lô táq tếc ngkíq yuaq tâng sa‑ữi ntốq alới yoc ễ pỡq bữn sa‑ữi cũai I-sarel. Cớp Phau-lô ngcŏh alới ki tỡ ễq Ti-muthê, yuaq alới dáng mpoaq án la cũai Créc, tỡ cỡn cũai I-sarel. 4Tữ alới mut máh vil, alới atỡng tỗp puai Yê-su tễ máh ŏ́c tỗp ayững atĩ Yê-su cớp máh cũai sốt tỗp sa‑âm Yê-su tâng vil Yaru-salem khoiq pruam chơ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarel têq táq puai. 5Ngkíq tỗp sa‑âm Yê-su tâng máh vil ki sa‑âm pacái lứq ễn. Cớp cu rangái bữn sa‑ữi náq cũai mut sa‑âm.

Manoaq Samiang Tễ Cruang Ma-sadôn Arô Phau-lô

6Raviei Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn Phau-lô cớp yớu án mut atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng cruang Asia. Ngkíq alới pỡq chu cruang Phu-rayia cớp cruang Ca-lati. 7Tữ alới toâq pỡ raloan cruang Mi-sia, alới yoc ễ mut tâng cruang Bi-thuni, ma Raviei Yiang Sursĩ tỡ yỗn alới mut. 8Ngkíq alới pỡq luat cruang Mi-sia cớp mut tâng vil Trô-at. 9Toâq sadâu Yiang Sursĩ sapáh yỗn Phau-lô hữm manoaq samiang tễ cruang Ma-sadôn. Cũai ki tayứng cuclỗiq chóq Phau-lô neq: “Sễq mới toâq pỡ cruang Ma-sadôn, chuai hếq nứng!”
10Toâq Phau-lô hữm samiang ki, Phau-lô cớp yớu án, dếh cứq Luca, hếq thrũan pỡq chu cruang Ma-sadôn. Hếq chanchớm lứq samoât Yiang Sursĩ yoc hếq pỡq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng cruang ki.

Mansễm Ramứh Li-dia Sa‑âm Yê-su Crĩt

11Chơ hếq chỗn tuoc tâng vil Trô-at, pỡq chu cỗn Samô-trasơ. Máh tangái parnỡ ễn hếq toâq pỡ vil Nĩa-buli, cruang Ma-sadôn. 12Toâq hếq sễng tễ tuoc, hếq pỡq chu vil Phi-lip. Vil Phi-lip la vil toâr tâng cruang Ma-sadôn. Cũai Rô-ma cỡt sốt tâng vil Phi-lip. 13Toâq Tangái Rlu hếq loŏh tễ vil cớp pỡq chu dỡq tũm. Cheq tor dỡq tũm nâi tỗp I-sarel dốq rôm câu. Hếq tacu cớp atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn máh mansễm rôm ngki. 14Tâng tỗp ki bữn manoaq mansễm tễ vil Thia-turơ, ramứh Li-dia. Án chếq aroâiq santứm ễng cát o lứq. Án la cũai sang Yiang Sursĩ tê. Cớp Yiang Sursĩ pớh mứt pahỡm án yỗn án noap ĩt máh ŏ́c Phau-lô atỡng alới. 15Ngkíq Li-dia cớp nheq dống sũ án roap batễm. Moâm ki án sễq tễ hếq neq: “Khân anhia chanchớm cứq lứq sa‑âm Yê-su Crĩt, cứq sễq anhia mut ỡt tâng dống cứq.”
 Cỗ án rasễq níc yỗn hếq mut dống án, yuaq ngkíq hếq mut ỡt dống án.

Phau-lô Cớp Si-la Tâng Cuaq Tũ Tâng Vil Phi-lip

16Bữn muoi tangái, bo hếq pỡq chu ntốq hếq dốq rôm câu, hếq ramóh manoaq mansễm sũl ca bữn yiang sâuq payốh án. Mansễm nâi cỡt mo moâiq-mư, cớp ncháu án bữn sa‑ữi práq tễ ranáq án táq. 17Án puai Phau-lô cớp hếq, cớp án pai casang lứq neq: “Cũai nâi lứq táq ranáq Yiang Sursĩ ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h, cớp alới atỡng anhia tễ ngê Yiang Sursĩ têq chuai amoong anhia.”
18Mansễm nâi atỡng ngkíq níc khoiq sa‑ữi tangái chơ. Ma Phau-lô sâng pê tamứng án ỡt atỡng níc ngkíq; chơ Phau-lô píh nhêng chu án, cớp pai chóq yiang sâuq ki neq: “Nhơ ramứh Yê-su Crĩt, cứq ớn mới loŏh toâp tễ tỗ mansễm nâi.”
 Tữ Phau-lô pai ngkíq, yiang sâuq ki loŏh toâp tễ tỗ mansễm ki.
19Tữ máh cũai ncháu mansễm ki dáng alới tỡ bữn bữn noâng práq tễ mansễm ki cỡt mo moâiq-mư, alới cỗp Phau-lô cớp Si-la. Chơ alới âc bar náq ki dững chu ntốq cũai sốt ỡt. 20Toâq alới ramóh cũai sốt, chơ alới atỡng neq: “Bar náq nâi la cũai tễ tỗp I-sarel. Sanua alới radững clứng cũai táq choac tâng vil hái. 21Alới atỡng phễp rit mpha tễ phễp rit cruang hái. Hái la cũai Rô-ma; hái tỡ têq puai phễp rit alới atỡng.”
22Clứng lứq cũai proai rôm parnơi ễ táq Phau-lô cớp Si-la. Cớp cũai sốt ki ớn noau rứt tampâc alới cớp toân alới. 23Moâm noau toân hâp lứq, chơ alới nhoat amut tâng cuaq tũ. Cớp cũai sốt patâp án ca ndỡm cuaq, cóq kĩaq bar náq nâi yỗn samoât. 24Ngkíq cũai ndỡm cuaq tũ ki chóq Phau-lô cớp Si-la tâng muoi clống cuaq ca khâm lứq. Án sacáp ayững alới toâq anúh.
25Sadâu ki, toâq muoi mpứt, Phau-lô cớp Si-la câu cớp ũat khễn Yiang Sursĩ. Máh cũai tũ canŏ́h tâng cuaq ki sâng alới táq ngkíq. 26Ma bo ki toâp cutễq cacưt hâp lứq. Nheq cuaq ki cỡt cacưt cớp máh ngoah toong cuaq tũ cỡt samoât noau pớh. Máh sái-sô noau sacáp cũai tũ cỡt rakiaq nheq. 27Tữ cũai ndỡm cuaq tũ ki tamỡ, án hữm ngoah toong raplớh. Ngkíq án thot dau tễ sor ễ choat tỗ án bữm, yuaq án chanchớm máh cũai tũ khoiq racláh nheq chơ. 28Ma Phau-lô pai casang lứq neq: “Mới chỗi yác! Nheq náq hếq noâng tâng cuaq!”
29Chơ cũai ndỡm cuaq ki arô yỗn noau dững tabong chu án. Án lúh amut chu cuaq chái lứq. Án sâng croŏq lứq cớp cangcoaih. Án sacốh racớl yáng moat Phau-lô cớp Si-la. 30Án dững aloŏh alới tễ cuaq, cớp án blớh alới neq: “Yớu ơi! Cứq cóq táq nŏ́q yỗn cứq bữn tamoong mantái?”
31Alới ta‑ỡi án neq: “Cóq mới sa‑âm Yê-su, Ncháu hái, chơ mới cớp dống sũ mới lứq bữn tamoong mantái.”
32Moâm ki, alới atỡng án cớp nheq dống sũ án parnai o tễ Yê-su Crĩt. 33Sadâu ki noâng dĩ dớc, cũai ndỡm cuaq ki dững rahâu tahâu bớc alới. Moâm án tahâu, chơ án cớp nheq dống sũ án roap batễm. 34Moâm ki án dững Phau-lô cớp Si-la mut tâng dống án, cớp án aloŏh crơng sana yỗn alới cha. Án cớp nheq dống sũ án sa‑âm Yiang Sursĩ; ngkíq alới sâng bũi óh lứq.
35Toâq poang tarưp parnỡ, máh cũai sốt tâng vil ki ớn cũai pỡq atỡng cũai ndỡm cuaq tũ yỗn acláh Phau-lô cớp Si-la. 36Chơ cũai ndỡm cuaq tũ ki atỡng Phau-lô neq: “Máh cũai sốt ớn cứq acláh anhia. Sanua anhia loŏh tễ nâi. Pỡ léq anhia ễ pỡq, ki anhia pỡq ien khễ nơ.”
37Ma Phau-lô atỡng alới ca toâq dững parnai cũai sốt ki neq: “Hếq la cũai Rô-ma tê. Tễ nhũang máh cũai sốt tỡ yũah radáng ŏ́c lôih hếq, ma nŏ́q coâp lứq alới toân hếq yỗn clứng cũai hữm. Cớp alới chóq hếq tâng cuaq tũ. Sanua alới yoc ễ acláh hếq, ma alới táq clỡp tỡ ễq cũai canŏ́h dáng. Hếq tỡ bữn pruam máh cũai sốt táq ngkíq. Alới táq tỡ pĩeiq chóq hếq la cũai Rô-ma. Khân alới yoc ễ acláh hếq, cóq alới toâq acláh bữm.”
38Chơ máh cũai dững santoiq cũai sốt ki chu atỡng loah cũai sốt tễ máh santoiq Phau-lô patâp alới. Tữ máh cũai sốt dáng Phau-lô cớp Si-la la cũai Rô-ma, ngkíq alới sâng ngcŏh lứq. 39Chơ máh cũai sốt ki pỡq toâp chu cuaq tũ sễq lôih Phau-lô cớp Si-la, cớp sễq alới loŏh chíq tễ vil ki. 40Ngkíq Phau-lô cớp Si-la loŏh tễ cuaq tũ, cớp mut tâng dống Li-dia. Tâng dống ki alới rôm cớp atỡng máh tỗp puai Yê-su yỗn sa‑âm samoât lứq ễn. Moâm alới atỡng, chơ alới loŏh tễ vil ki.