16

Timaute nrug Povlauj hab Xila moog

1Povlauj txawm moog rua lub moos Ntawnpi hab lub moos Lixatha. Hov ntawd muaj ib tug thwjtim npe hu ua Timaute, nwg nam yog tuabneeg Yutai kws ntseeg, nwg txwv yog tuabneeg Kili. 2Cov kwvtij huv lub moos Lixatha hab lub moos Ikhauniyu puavleej pum tas Timaute yog ib tug zoo. 3Povlauj xaav coj Timaute nrug nwg moog txhad muab nwg ua kevcai txav vem yog saib rua cov Yutai kws nyob huv tej moos hov tsua qhov puab suavdawg paub tas nwg txwv yog tuabneeg Kili. 4Thaus puab taug kev moog rua huv txhua lub moos puab kuj muab tej lug kws cov tubkhai hab cov saib pawg ntseeg huv lub nroog Yeluxalee has hum hov cob rua puab xyum lawv le ntawd. 5Yog le ntawd cov pawg ntseeg txhad muaj zug hab cov xuv dawb naj nub tsaav coob quas zug tuaj.

Povlauj ua yug quas toog pum tug yawm Makhentaunia

6Puab moog thoob plawg lub xeev Fikia hab lub xeev Kalatia tsua qhov Vaaj Ntsuj plig txwv tsw kheev puab has txuj xuv zoo rua huv lub xeev Axia. 7Thaus puab tuaj txug ntawm lub xeev Mixia nrwm teb, puab yooj xeeb yuav moog rua huv lub xeev Npithinia tassws Yexu tug Ntsuj Plig tsw kheev puab moog. 8Yog le ntawd puab txawm taug kev hlaa lub xeev Mixia lug txug lub moos Rhau‑a. 9Thaus tsaus ntuj Povlauj ua yug quas toog pum ib tug yawm tuabneeg Makhentaunia sawv ntsug thov nwg has tas, “Ca le tuaj paab peb huv lub xeev Makhentaunia hab.” 10Thaus nwg pum zaaj yug quas toog hov lawm, peb txawm npaaj moog rua huv lub xeev Makhentaunia taamswm, tsua qhov peb ruaj sab tas Vaajtswv hu peb moog pav txuj xuv zoo rua cov tuabneeg huv lub xeev hov.

Lintia lug ntseeg

11Peb nce nkoj ntawm Rhau‑a moog ncaaj nraim rua lub koog povtxwv Xamorhe, mas nub tom qaab kuj moog txug lub moos Ne‑apoli. 12Peb tawm hov ntawd moog rua lub moos Filipi kws yog lub moos luj huv xeev Makhentaunia hab yog ib lub moos kws cov tuabneeg Loo kaav. Peb txawm su huv lub moos hov ntau nub. 13Txug nub Xanpatau peb tawm moog rua nrau rooj loog moog rua ntawm ntug dej, tsua qhov peb xaav tas muaj chaw rua tuabneeg thov Vaajtswv hov ntawd. Peb txhad nyob tsawg nrug cov quaspuj kws tuaj ua ke ntawd sws thaam. 14Cov kws noog peb qha hov muaj ib tug quaspuj npe hu ua Lintia kws tuaj lub moos Thiathila tuaj. Nwg yog ib tug puj ua luam muag ntaub yimlaaj hab yog ib tug kws fwm Vaajtswv. Tug Tswv qheb nwg lub sab kuas nwg ua tuab zoo noog tej lug kws Povlauj qha. 15Thaus tug puj hov hab nwg tsev tuabneeg ua kevcai raus dej lawm, nwg txawm thov peb has tas, “Yog mej pum tas kuv yog ib tug ntseeg tug Tswv tag, thov mej lug su huv kuv tsev lauj.” Mas nwg txhad hu yeej peb lawm.

Povlauj hab Xila raug kaw

16Muaj ib zag thaus peb saamswm tawm moog rua lub chaw kws thov Vaajtswv muaj ib tug nkauj qhev kws raug daab leej nkaub txawm tuaj ntswb peb. Qhov kws nwg has paub tom hauv ntej ua rua nwg cov lospaav tau nyaj ntau heev. 17Nwg pheej lawv Povlauj peb qaab moog qw has tas, “Cov tuabneeg nuav yog Vaajtswv tug Luj Dua Ndais cov tub qhe kws pav txujkev dim rua mej.” 18Nwg pheej ua le nuav tau ntau nub. Povlauj xeeb txob txhad tig lug has rua tug daab hov tas, “Kuv tuav Yexu Kheto lub npe ntab koj tawm huv tug puj nuav moog.” Daab txawm tawm plawg taamswm.
19Thaus tug puj hov cov lospaav pum tas tsw muaj chaw tau nyaj lawm puab txawm nteg Povlauj hab Xila caab moog rua huv lub tshaav puam luj ntawm cov kws kaav lub moos hov xubndag. 20Thaus coj ob tug lug rua ntawm cov thawj kws kaav lub moos puab txawm has tas, “Ob tug nuav yog tuabneeg Yutai hab tswm kev kub ntxhuv rua huv peb lub moos. 21Ob tug qha tej kevcai kws tsw tswm nyog peb cov Loo yuav ntseeg hab coj.” 22Cov pejxeem kuj sawv tawm tsaam ob tug, hab cov thawj txawm muab ob tug lub tsho hle hab has kuas xuas paas muab ob tug nplawm. 23Thaus nplawm ntau teg lawm puab txawm muab ob tug kaw huv tsev lojfaaj hab nkaw lug kuas tug kws zuv tsev lojfaaj saib tuab zoo. 24Thaus tug kws zuv tsev lojfaaj tau tej lug hov, nwg txawm muab ob tug coj moog kaw rua chaav saab huv hab muab raab cuab ntsug ob tug kwtaw.
25Thaus kwvlaam ib taag mo Povlaauj hab Xila saamswm thov Vaajtswv hab hu nkauj qhuas Vaajtswv, hab cov kws raug txem saamswm noog, 26ua cav ntuj txawm qeg heev ua rua tej taw tsev lojfaaj ua zug quas kais. Taamswm ntawd txhua lub qhov rooj qheb taag huvsw hab tej saw hlau khi puab txhua tug kuj hle taag huvsw. 27Thaus tug kws zuv tsev lojfaaj tswm dheev lug nwg pum tas tej qhov rooj qheb taag lawm. Nwg xaav tas cov kws raug kaw tswv taag lawm nwg txawm rhu hlo ntaaj yuav tua nwg tug kheej. 28Tassws Povlauj qw nrov nrov has tas, “Tsw xob ua phem rua koj tug kheej, tsua qhov peb txhua tug tseed nyob ntawm nuav.” 29Tug kws zuv tsev lojfaaj txawm has kuas taws teeb lug hab dha moog khwb nkaus pe tshee quas nyo rua ntawm Povlauj hab Xila xubndag. 30Nwg coj ob tug tawm lug hab has tas, “Yawm hlub, kuv yuav tsum ua le caag txhad tau txujkev dim?” 31Ob tug has tas, “Ca le tso sab rua tug Tswv Yexu mas koj hab koj tsev tuabneeg yuav tau txujkev dim.” 32Hab ob tug pav tug Tswv txujlug rua nwg hab txhua tug kws nyob huv nwg tsev noog. 33Mo ntawd hab teev ntawd nwg txawm coj ob tug moog ntxuav tej qhov txhaab mas nwg hab nwg tsev tuabneeg suavdawg ua kevcai raus dej taamswm. 34Nwg coj ob tug moog rua huv nwg tsev hab npaaj zaub mov rua ob tug noj. Nwg hab taag nrho tsev tuabneeg zoo sab xyiv faab vem puab tau ntseeg Vaajtswv lawm.
35Thaus kaaj ntug cov thawj kws kaav lub moos tso cov tub ceev xwm moog has tas, “Ca le muab ob tug hov tso moog.” 36Tug kws zuv tsev lojfaaj has tej lug hov rua Povlauj has tas, “Cov thawj tso tuabneeg tuaj tso meb dim. Yog le hov meb ca le tawm lug hab moog zoo.” 37Tassws Povlauj has rua puab tas, “Puab muab ib kws yog Loo le tuabneeg nplawm taab meeg suavdawg ua ntej kws tsw tau txav txem, hab tseed muab ib kaw rua huv tsev lojfaaj. Nwgnuav puab yuav ca le tso ib moog tuabywv nua lov? Tsw tau le. Ca puab tuaj coj ib tawm moog.” 38Cov tub ceev xwm moog has tej lug nuav rua cov thawj kaav lub moos. Thaus cov thawj paub tas ob tug yog Loo le tuabneeg, puab yimfuab ntshai heev. 39Puab txhad tuaj saam fwm ob tug. Puab coj ob tug tawm moog hab thov kuas ob tug tawm huv puab lub moos moog. 40Ob tug txhad tawm huv tsev lojfaaj moog hab moog saib Lintia. Thaus ntswb cov kwvtij lawm, ob tug txawm has lug txhawb puab lub sab hab ncaim puab moog.