17

Kev ntxhuv huv Thexalaunika

1Thaus Povlauj hab Xila taug kev hlaa lub moos Aafipoli hab lub moos Apaulaunia moog ob tug lug txug lub moos Thexalaunika kws muaj cov Yutai lub tsev sablaaj. 2Povlauj txhad nkaag moog rua huv lub tsev sablaaj yaam le kws txeev moog, nwg swv Vaajtswv tej lug nrug puab sws caam rua peb nub Xanpatau, 3hab pav hab qha kuas puab paub tseeb tas tug Kheto yuav tsum raug kev tswm txom hab caj sawv huv qhov tuag rov lug, hab has tas, “Tug Yexu kws kuv qha rua mej yog tug Kheto.” 4Puab cov hov muaj qee leej leeg ntseeg Povlauj tej lug hab lug koom nrug Povlauj hab Xila. Muaj cov Kili kws fwm Vaajtswv ntau leej hab cov quaspuj kws tseem ceeb ntau leej lug koom hab. 5Tassws cov Yutai khib sab txawm moog nrhav cov tuabneeg phem tom tej tshaav puam sau moog ua ib paab tswm kev kub ntxhuv rua huv lub moos. Puab moog rua ntawm Yaxoo lub tsev es yuav coj ob tug lug rua cov pejxeem. 6Thaus nrhav tsw pum ob tug, puab txawm caab Yaxoo hab cov kwvtij qee leej moog cuag cov thawj kws kaav lub moos hab puab qw has tas, “Cov tuabneeg kws tswm kev kub ntxhuv thoob nplajteb kuj tuaj txug ntawm nuav lawm, 7hab Yaxoo tseed txais puab ca. Cov tuabneeg nuav puavleej tsw noog Xixa tej lug, puab tseed has tas muaj dua ib tug vaajntxwv, yog Yexu.” 8Thaus cov pejxeem hab cov thawj kaav lub moos nov le ntawd mas ntxhuv sab heev. 9Puab kuas Yaxoo hab lwm tug them nyaj ua pov thawj laav le tso puab moog.

Povlauj hab Xila huv lub moos Npele‑a

10Thaus tsaus ntuj cov kwvtij txawm xaa Povlauj hab Xila moog rua lub moos Npele‑a. Thaus moog txug lawd ob tug nkaag moog rua huv cov Yutai lub tsev sablaaj. 11Cov Yutai huv lub moos hov sab zoo dua cov Yutai kws nyob huv lub moos Thexalaunika vem puab kub sab txais txuj xuv zoo hab naj nub tshawb nrhav Vaajtswv txujlug saib tej nuav muaj tseeb le kws has los tsw muaj. 12Vem le nuav puab cov ntau leej ntseeg hab cov quaspuj Kili kws tseem ceeb hab cov txwvneej Kili ntau leej kuj ntseeg. 13Tassws thaus cov Yutai kws nyob huv lub moos Thexalaunika paub tas Povlauj pav Vaajtswv txujlug rua huv lub moos Npele‑a ib yaam nkaus, puab txawm tuaj tshaum cov pejxeem kuas kub ntxhuv hab. 14Taamswm ntawd cov kwvtij txawm xaa Povlauj tawm taug txujkev kws yuav moog rua nraag havtxwv, tassws Xila hab Timaute tseed nyob hov ntawd. 15Cov tuabneeg kws xaa Povlauj hov xaa nwg moog rua lub nroog Athee. Thaus Xila hab Timaute txais tej lug kws Povlauj kuas ob tug maaj moog cuag nwg, tes ob tug txawm tawm moog.

Povlauj nyob huv lub nroog Athee

16Thaus Povlauj tseed tog ob tug huv lub nroog Athee nwg ntxhuv sab vem pum txoov daab puv nkaus huv lub nroog. 17Vem le hov nwg txhad nrug cov Yutai hab cov kws fwm Vaajtswv sws caam huv lub tsev sablaaj hab nrug cov tuabneeg kws nwg naj nub ntswb tom tshaav puam sws caam 18Cov Epiculi hab cov Xatau‑i le xwbfwb qee leej kuj tuaj nrug Povlauj thaam hab. Ib txha has tas, “Tug nyuas tuabneeg ncauj ntau nuav saamswm has daabtsw?” Muaj qee leej has tas, “Zoo le nwg coj lwm tebchaws tej daab lug qha,” tsua qhov Povlauj pav txug Yexu hab qhov kws caj sawv rov lug. 19Puab txawm coj Povlauj moog rua huv lub chaw sablaaj Ale‑aupaka hab nug tas, “Thov koj qha rua peb saib koj tej lug qha tshab nuav yog le caag? 20Tsua qhov koj coj tej zaaj txawv txawv tuaj txug peb lub qhov ntsej. Peb xaav paub tas zaaj hov muaj lub ntsab le caag.” 21Cov tuabneeg Athee suavdawg hab lwm haiv tuabneeg kws nyob hov ntawd tsuas yog nrhav swjhawm has lossws noog txug tej yaam kws tshab tshab xwb.
22Povlauj txhad sawv ntsug huv plawv lub chaw sablaaj Ale‑aupaka hab has tas, “Cov tuabneeg Athee, kuv pum tas mej coj kevcai ntseeg nruj rua txhua faab. 23Tsua qhov thaus kuv taug kev moog ncig hab saib tej kws mej teev hov, kuv pum muaj ib lub thaaj kws sau ca has tas, ‘Pub rua tug timtswv kws tsw tau paub.’ Vem le nuav tug timtswv kws mej tsw paub los mej tseed teev, kuv txhad muab pav rua mej. 24Tug Vaajtswv kws tswm lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob huv, nwg yog lub ntuj hab lub nplajteb tug Tswv. Nwg tsw nyob huv tej tsev kws tuabneeg txhais teg ua, 25hab tsw txug tuabneeg txhais teg ua koom rua nwg vem nwg tsw cheem tsum daabtsw le, tsua qhov nwg yog tug kws pub txujsa hab paa hab txhua yaam rua tej tuabneeg suavdawg. 26Nwg tswm txhua haiv tuabneeg lug ntawm tuab tug lug xwb kuas nyob moog thoob plawg huv qaab ntuj, hab teem caij teem nyoog hab tu nrwm rua puab nyob, 27sub puab txhad le nrhav Vaajtswv hab tej zag yuav xuas nrhav moog ntswb nwg. Tassws nwg yeej tsw nyob deb ntawm peb txhua tug, 28tsua qhov ‘huv Vaajtswv peb muaj txujsa, moog tau kev hab muaj nyob.’ Mej cov kws txawj phim nkauj kuj has tas ‘Qhov tseeb peb yog Vaajtswv le tub ki.’ 29Vem le nuav, peb yog Vaajtswv le tub ki peb txhad tsw xob xaav tas Vaajtswv zoo le nyaj kub lossws pob zeb kws muab txua ua yaam ntxwv lawv le tuabneeg tug tswvyim hab lub sab xaav. 30Thaus tuabneeg tseed tsw tau paub, Vaajtswv kuj tsw suav tas muaj txem, tassws nwgnuav nwg has rua tuabneeg suavdawg kws nyob txhua qhov kuas ntxeev dua sab tshab, 31tsua qhov nwg tub teem ib nub ca lawm mas nub ntawd nwg yuav kuas tug kws nwg tub teem ca lawd txav txem ncaaj nceeg rua lub nplajteb. Hab Vaajtswv pub kuas suavdawg ruaj sab txug zaaj nuav vem nwg tub tsaa tug hov caj sawv huv qhov tuag rov lug lawm.”
32Thaus puab nov txug qhov kws caj sawv huv qhov tuag rov lug, muaj qee leej kuj thuaj luag, tassws muaj qee leej tseed has tas, “Peb yuav noog koj has zaaj nuav dua hab.” 33Povlauj txawm ncaim puab moog. 34Muaj qee leej koom nrug Povlauj hab ntseeg. Cov hov ib tug yog Nti‑aunixia kws yog ib tug tuav num huv lub chaw sablaaj Ale‑aupaka, hab muaj ib tug quaspuj npe hu ua Ntamali hab muaj dua lwm tug.