19

Povlauj nyob huv lub moos Efexau

1Thaus Apaulau tseed nyob huv lub moos Khaulee, Povlauj taug txujkev nruab nqhuab hlaa huv plawv tebchaws moog txug lub moos Efexau. Nwg ntswb cov thwjtim qee leej hov ntawd. 2Nwg txawm has rua puab tas, “Thaus mej ntseeg mej tau txais Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv los tsw tau?” Puab has tas, “Tsw tau, peb tsw tau nov tas muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hlo le.” 3Povlauj txhad has tas, “Yog le ntawd mej ua kevcai raus dej le caag?” Puab teb tas, “Ua kevcai raus dej kws Yauhaa qha.” 4Povlauj txhad has tas, “Yauhaa muab ua kevcai raus dej kws qha has tas ntxeev dua sab tshab, hab has kuas tuabneeg ntseeg tug kws yuav ua nwg qaab lug, yog Yexu.” 5Thaus puab nov le ntawd puab txawm ua kevcai raus dej huv tug Tswv Yexu lub npe. 6Thaus Povlauj tsaa teg npuab puab lawm, Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv kuj lug rua sau puab, puab txawm has lug txawv txawv hab cev Vaajtswv lug. 7Cov tuabneeg hov kwvlaam muaj kaum ob leeg.
8Povlauj nkaag rua huv lub tsev sablaaj muaj sab tuab qha tau peb lub hli nrug puab sws caam txug Vaajtswv lub tebchaws hab yum tau puab lug ntseeg. 9Tassws muaj qee leej sab tawv tsw kaam ntseeg hab has phem rua txujkev ntawd taab meeg ib tsoom tuabneeg. Povlauj txawm ncaim puab cov ntawd moog hab coj cov thwjtim nrug nwg moog. Nwg naj nub nrug luas sws caam huv Thilana chaav tsev sablaaj. 10Nwg ua le ntawd tau ob xyoos, mas cov tuabneeg kws nyob huv lub xeev Axia tsw has cov Yutai hab cov Kili puavleej tau nov tug Tswv txujlug.

Xeva cov tub

11Vaajtswv ua txujci phemfwj luj tshwm huv Povlauj txhais teg. 12Puab muab Povlauj txuj phuam ntxuav muag hab daim ntaub npua ua num coj moog lwm cov kws muaj mob, tej mob kuj zoo hab daab kuj tswv tawm moog. 13Mas cov Yutai muaj qee leej kws ua txwv neeb moog rua hov u hov nuav kuj hu tug Tswv Yexu lub npe ntab daab tawm huv cov kws raug daab has tas, “Kuv tuav Yexu lub npe kws Povlauj qha ntab mej tawm.” 14Cov Yutai ib tug pov thawj hlub npe hu Xeva xyaa leej tub kuj ua le ntawd. 15Tes daab txawm has rua puab tas, “Yexu kuv kuj paub hab Povlauj kuv kuj paub, tassws mej yog leejtwg?” 16Mas tug kws raug daab hov txawm tuab plhaw moog ntaus puab hab kovyeej puab ua rua puab tswv tawm huv lub tsev hov moog lab qaab cuas hab raug mob. 17Txhua tug kws nyob huv lub moos Efexau taag nrho cov Yutai hab cov Kili kuj paub zaaj nuav, puab suavdawg txhad ntshai kawg hab Yexu lub npe nchaa moo quas lug. 18Cov kws lug ntseeg muaj ntau leej lug leeg lub txem hab qha tej kws puab ua lug lawd. 19Hab muaj ntau leej kws ua khawv koob yeeg swv kuj muab puab tej ntawv khawv koob lug hlawv ua ke taab meeg suavdawg. Tej ntawv khawv koob ntawd xaam nqe raug tswb vaam lub txaj nyaj. 20Vaajtswv txujlug txhad muaj zug nthuav daav hab muaj fwjchim.
21Thaus dhau tej xwm txheej nuav lawm, Povlauj npaaj sab yuav taug kev hlaa lub xeev Makhentaunia hab lub xeev Akhaya hab moog kuas txug lub nroog Yeluxalee. Nwg has tas, “Dhau ntawd kuv yuav tsum moog pum lub nroog Loo hab.” 22Nwg txawm khaiv ob tug kws paab nwg yog Timaute hab Elata moog rua huv lub xeev Makhentaunia, tes nwg tug kheej tseed nyob huv lub xeev Axia ib ntus hab.

Muaj kev ntxhuv huv Efexau

23Lub swjhawm ntawd muaj kev ntxhuv tshwm lug vem yog tim Yexu Txujkev. 24Muaj ib tug Kws ntaus nyaj npe hu ua Ntemethia. Nwg muab nyaj lug ntaus ua tej lub nyuas tsev miv miv zoo le lub tsev daab Athemi, mas ua rua cov Kws ntaus nyaj tau tshaaj thawj ntau heev.
25Ntemethia txawm hu puab cov hov hab cov kws ua tuab yaam num tuaj ua ke hab has tas, “Cov kwvluag, mej yeej paub tas peb tau nyaj txag yog ntawm tej num nuav. 26Hab mej tub pum hab nov tas tsw yog huv lub moos Efexau nuav xwb tassws yuav taag lub xeev Axia kws tug Povlauj nuav tau yum hab ua kuas tuabneeg coob coob tso txuj qub kev tseg, hab has tas tej txoov daab kws tuabneeg txhais teg ua tsw yog timtswv. 27Ntshai tsaam tes tsw yog peb tej num nuav yuav poob koob xwb tassws lub tuam tsev kws teev tug puj daab Athemi kws luj kuj yuav tsw muaj qaabhau lawm hab tug puj daab kws tuabneeg thoob plawg huv Axia hab thoob qaab ntuj fwm yuav poob qeg tsw muaj tswm lawm.”
28Thaus puab nov le hov lawm, puab npau tawg hab qw has tas, “Peb cov Efexau tug puj daab Athemi yog tug luj kawg.” 29Tes txawm muaj kev ntxhuv thoob plawg lub moos. Puab txawm ib txhwj dha caab Kai‑a hab Alithakha kws yog tuabneeg Makhentaunia kws nrug Povlauj taug kev tuaj hov coj moog rua huv lub tshaav puam luj kws ua yeeb yaam. 30Povlauj xaav moog rua huv cov tuabneeg hov hab, tassws cov thwjtim tsw kheev nwg moog. 31Txawm yog cov thawj kws kaav lub xeev Axia qee leej kws yog Povlauj le phoojywg kuj tso tuabneeg moog thov Povlauj tsw xob nkaag moog rua huv lub tshaav puam kws ua yeeb yaam. 32Ib txha qw le nuav ib txha qw le u tsua qhov huv lub chaw sablaaj ntxhuv heev, hab tuabneeg feem coob tsw paub tas tuaj sablaaj tug kev daabtsw. 33Cov tuabneeg hov qee leej taw qha rua Alexaantaw kws cov Yutai muab thawb rua tom hauv ntej. Alexaantaw txhad cu teg yuav has daws zaaj hov rua cov pejxeem. 34Thaus puab paub tas nwg yog ib tug Yutai puab txawm ua ib lub suab qw nrov heev ntev txug ob teev has tas, “Peb cov Efexau tug puj daab Athemi yog tug luj kawg.” 35Thaus tug num kws ua tub sau ntawv huv lub moos hov ua rua cov tuabneeg nyob tuabywv lawm, nwg txawm has tas, “Mej cov Efexau, muaj leejtwg kws tsw paub tas lub moos Efexau yog lub kws tsomkwm tug puj daab Athemi kws luj kawg lub tsev hab tsomkwm lub pov hum kws poob sau ntuj lug? 36Tsw muaj leejtwg tsw leeg paub tej nuav lawm, mas tswm nyog mej nyob tuabywv tsw xob ua lub sab kub. 37Mej coj cov tuabneeg nuav tuaj tub tsw yog puab lws lub tsev daab lossws has lug saib tsw taug peb tug puj daab yaam twg le nev. 38Vem le nuav yog tas Ntemethia hab cov Kws nyaj kws tuaj nwg tog muaj teeb meem rua leejtwg yeej muaj tsev tu plaub hab muaj cov thawj tu plaub. Ca puab moog sws kom puab. 39Yog mej muaj dua lwm yaam hab, kuj has hum rua huv lub chaw sablaaj lawv le ib txwm. 40Ntshai tsaam peb yuav raug kom has tas peb yog cov kws tswm kev kub ntxhuv rua nub nua vem peb qha tsw tau has tas kev kub ntxhuv zag nuav yog tim daabtsw.” 41Thaus has le nuav taag lawm nwg txawm kaw lub rooj sablaaj ntawd.