19

1Thaum Apaulaus nyob hauv lub nroog Kauleethaus, thaum ntawd Paulus mus txhua nrho cheebtsam Kalatias, nws mam li mus txog hauv lub nroog Efexus. Thaum nws tuaj txog lawm, nws ntsib cov ntseeg ob peb leeg, 2nws nug lawv hais tias, “Thaum nej los ntseeg, nej puas tau Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv?”
 Lawv teb hais tias, “Peb tsis tau hnov dua hais tias muaj Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv li.”
3Paulus nug lawv hais tias, “Yog li ntawd, nej ua kevcai raus dej li cas?”
 Lawv teb hais tias, “Peb ua raws li Yauhas txoj kevcai raus dej.”
4Paulus qhia rau lawv hais tias, “Yauhas txoj kevcai raus dej tsuas qhia hais tias cov uas ua kevcai raus dej ntawd yog cov uas twb tso kev txhaum tseg lawm; txawm yog li ntawd los Yauhas qhia hais tias sawvdaws yuav tsum ntseeg tus uas yuav lawv Yauhas qab los, tus ntawd yog Yexus.”
5Thaum lawv hnov Paulus hais li ntawd, lawv txawm tuav tus Tswv Yexus lub npe ua kevcai raus dej. 6Thaum Paulus tsa tes thiab thov Vajtswv rau lawv, Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los rau lawv txhua tus. Lawv txawm hais tau lus txawv txawv thiab lawv qhia Vajtswv Txojlus. 7Cov txivneej ntawd muaj kwvlam li kaum ob leeg.
8Paulus muaj siab tawv qhia hauv lub tsev sablaj hais txog Vajtswv lub Tebchaws tau peb lub hlis. Nws nrog cov neeg uas tuaj mloog nws qhia sib cav thiab yaum kom lawv los ntseeg Yexus. 9Tiamsis cov neeg ntawd qee leej muaj siab tawv tsis kam ntseeg Yexus. Lawv tabmeeg thuam Tswv Yexus zaj rau sawvdaws mloog. Ces Paulus txawm tso lawv tseg, coj nws cov thwjtim nrog nws mus, thiab nws niaj hnub mus qhia hauv Tilanus chav tsev sablaj. 10Nws pheej qhia li ntawd tau ob xyoos, cov Yudais thiab lwm Haivneeg uas nyob hauv lub xeev Axias thiaj tau hnov Vajtswv Txojlus.

Xakevas Cov Tub

11Vajtswv pub hwjchim rau Paulus ua tau tej txujci tseemceeb rau sawvdaws pom, 12thiab lawv muab Paulus txoj phuam so hws thiab Paulus daim ntaub npua ua haujlwm coj mus tso rau saum cov neeg uas muaj mob lub cev, ces cov neeg ntawd tej mob txawm zoo lawm, thiab cov neeg uas raug dab los dab cia li tawm lawm. 13Cov Yudais uas txawj ntiab dab muaj qee leej mus ntiab dab rau qhov ub qhov no. Lawv tuav Yexus lub npe ntiab dab saib dab puas tawm. Lawv hais rau dab hais tias, “Peb tuav Yexus tus muaj hwjchim uas Paulus qhia ntiab nej tawm.” 14Cov uas ua li ntawd twb yog cov Yudais tus Povthawj Hlob uas hu ua Xakevas xya leej tub ntag.
15Dab teb lawv hais tias, “Kuv yeej paub Yexus thiab paub Paulus, tiamsis nej ho yog leejtwg?”
16Tus txivneej uas raug dab ntawd txawm muab lawv ntaus; nws ntaus yeej lawv, lawv txawm khiav tawm hauv nws lub tsev mus. Lawv tej ris tsho ntuag thiab ibce to tas huv tibsi. 17Cov Yudais thiab lwm Haivneeg uas nyob hauv lub nroog Efexus puavleej hnov zaj no, lawv ntshai kawg li. Ces Tswv Yexus lub npe txawm nrov ncha moo lug mus thoob plaws txhua qhov. 18Cov uas twb xub los ntseeg lawm, muaj ntau leej tuaj lees lawv tej kev txhaum tabmeeg sawvdaws. 19Cov neeg uas txawj ua khawvkoob ntau leej muab lawv tej ntawv khawvkoob coj tuaj hlawv tabmeeg sawvdaws. Lawv tej ntawv ntawd raug nqi tsib caug txhiab lub nyiaj. 20Yog li ntawd, tus Tswv Txojlus uas muaj hwjchim thiaj nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov thiab muaj neeg los ntseeg coob zuj zus.

Muaj Kev Ntxhov Hauv Lub Nroog Efexus

21Thaum dhau tej xwm ntawd lawm, Paulus npaj siab hais tias nws yuav mus rau tim Makedaunias thiab Akhayas, nws mam li mus rau nram lub nroog Yeluxalees. Paulus hais tias, “Tom qab ntawd kuv yuav tsum mus rau tim lub nroog Loos.” 22Paulus txib Timautes thiab Elatus uas nrog nws ua haujlwm ua nws ntej mus rau tim lub xeev Makedaunias. Thaum nkawd mus lawm, Paulus tseem nyob hauv lub xeev Axias tau ib ntus thiab.
23Thaum ntawd nyob hauv lub nroog Efexus muaj kev kub ntxhov, rau qhov muaj neeg los ntseeg Yexus coob zuj zus. 24Nyob hauv lub nroog ntawd muaj ib tug txivneej hu ua De-meti-us, nws yog ib tug uas ntaus nyiaj muag, nws muab nyiaj nchuav ua tej lub nyuag tsev me me zoo li lub tsev teev tus mlom pojniam Atemis, ua rau cov neeg uas ntaus nyiaj tau nyiaj ntau heev. 25De-meti-us txawm mus hu cov uas ntaus nyiaj ntawd thiab lwm cov uas txawj ntaus nyiaj ib yam li lawv cov tuaj sablaj. Nws hais rau lawv hais tias, “Nej sawvdaws yeej paub hais tias twb yog vim peb ua tes haujlwm no peb thiaj tau noj tau haus. 26Nej twb pom thiab hnov tej uas tus Paulus ntawd qhia lawm. Nws qhia hais tias tej mlom uas peb nchuav no tsis tseemceeb dabtsi li. Nws hais li ntawd ua rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Efexus no thiab cov uas nyob thoob plaws lub xeev Axias tso txoj qub kevcai tseg yuav tas. 27Yog peb tsis ceevfaj, nyob tsam tej uas peb ua yuav poob nqi thiab ntshai sawvdaws yuav saib tsis taus lub tsev uas peb pe tus mlom pojniam Alatemis uas muaj hwjchim loj, ces tus mlom pojniam Alatemis uas cov neeg uas nyob hauv lub xeev Axias thiab tej neeg uas nyob thoob plaws hauv qab ntuj no pe yuav tsis muaj hwjchim lawm.”
28Thaum De-meti-us hais li ntawd tas, sawvdaws chim heev. Lawv txawm qw nrov nrov hais tias, “Cov neeg Efexus tus mlom pojniam Alatemis muaj hwjchim loj kawg nkaus.” 29Ces txawm muaj kev ntxhov thoob plaws hauv lub nroog Efexus. Sawvdaws txawm tuaj ntes kiag Nkayus thiab Alitakhus uas yog neeg Makedaunias cab mus rau tom lub tshavpuam, rau qhov nkawd nrog Paulus tuaj. 30Paulus xav mus cheem cov neeg ntawd, tiamsis cov ntseeg tsis kheev Paulus mus. 31Cov nomtswv uas nrog Paulus sib raug zoo, lawv txib neeg mus cheem kom Paulus tsis txhob mus hauv cov neeg coob coob uas nyob tom tshavpuam. 32Thaum ntawd cov neeg coob coob uas nyob tod tabtom ntxhov heev, nyias taus nyias qw li ub li no, rau qhov muaj ibtxhia tsis paub hais tias xyov lawv tuaj sablaj zaj dabtsi tiag! 33Cov Yudais txawm muab Alexades thawb mus rau tom sawvdaws hauv ntej, ces muaj qee leej xav hais tias tus uas ua txhaum ntshai yog Alexades. Alexades txawm co tes kom sawvdaws nyob twjywm, nws yuav qhia zaj ntawd rau sawvdaws saib yog li cas. 34Tiamsis thaum lawv pom hais tias Alexades yog neeg Yudais thiab, lawv qw tau ob txoos teev hais tias, “Cov neeg Efexus tus mlom Alatemis muaj hwjchim loj kawg nkaus.”
35Thaum kawg tus teev ntawv hauv lub nroog hais kom sawvdaws nyob twjywm. Nws hais tias, “Cov neeg Efexus, sawvdaws puavleej paub hais tias cov neeg uas nyob hauv lub nroog Efexus no yog cov uas tu lub tsev teev tus mlom Alatemis uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab tu lub pobzeb tseemceeb uas poob saum ntuj los. 36Sawvdaws puavleej paub hais tias muaj li ntawd tiag. Yog li ntawd, nej cia li nyob twjywm tsis txhob lam tau lam ua rau sawvdaws ntxhov. 37Nej ntes nkawd los ua dabtsi? Nkawd twb tsis tau mus nyiag ib yam dabtsi hauv lub tsev teev mlom lossis thuam peb tus mlom los sav. 38Yog De-meti-us thiab nws cov neeg ntaus nyiaj ntawd xav nkaug leejtwg rau nomtswv, peb yeej muaj tsev hais plaub thiab muaj tus txiav txim huv tibsi, kom lawv mus sib hais lawm tod. 39Tiamsis yog nej ho muaj dua lwm zaj, nej yuav tsum hu sawvdaws tuaj ua ke sablaj tso mam li txiav txim. 40Yog peb tsis ua li no nyob tsam cov nomtswv yuav hais tias tej kev kub ntxhov hnub no yog peb ua, ces peb yuav tsis muaj lus teb lawv, rau qhov tej kev kub ntxhov no tsis muaj hauvpaus hauv ntsis dabtsi.” 41Thaum nws hais li ntawd tas, ces nws txawm kom sawvdaws mus tsev.