19

Baulo Yiem E^fe^so Zunh Doz

1Aa^bor^lo yiem Ko^lin^to Zingh wuov zanc, Baulo yangh wuov jiex wuov diuh jauv mingh taux E^fe^so Zingh. Yiem naaic ninh buatc deix sienx Yesu nyei mienh. 2Baulo naaic ninh mbuo, “Meih mbuo sienx Yesu wuov zanc, meih mbuo duqv zipv Singx Lingh nyei fai?”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo liemh maiv haiz jiex maaih dauh Singx Lingh.”
3Baulo aengx naaic, “Wuov nyungc meih mbuo jiex haaix nyungc leiz?”
 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo jiex Yo^han nyei leiz.”
4Baulo gorngv, “Yo^han tengx mienh jiex wuov nyungc wuom nyei leiz se bun cing mienh goiv hnyouv guangc zuiz. Mv baac Yo^han zunh mbuox I^saa^laa^en Mienh ninh daaih ndaangc, aengx maaih dauh nqa'haav daaih. Mienh oix zuqc sienx wuov dauh, se dongh Yesu aqv.” 5Haiz Baulo hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh mbuo dengv Ziouv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz. 6Baulo maan jienv ninh mbuo, Singx Lingh ziouc njiec taux ninh mbuo. Ninh mbuo gorngv cuotv ganh nyungc waac yaac douc Tin-Hungh nyei waac. 7Naaiv deix mienh nziex maaih ziepc nyeic dauh.
8Baulo longc buo hlaax nyieqc mingh wuov wuic dorngh gorngv doz-leiz. Ninh luonx leiz gorngv ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei sic kuinx mienh sienx. 9Mv baac yiem wuov maaih deix mienh hnyouv ngaengc, maiv kangv sienx, aengx dorng zuangx daanh Yesu nyei Jauv.
 Baulo ziouc maiv caux ninh mbuo yiem wuov aqv. Ninh dorh jienv sai-gorx caux ninh mingh Ti^lan^natv nyei horqc dorngh, hnoi-hnoi yiem wuov luonx leiz.
10Ninh hnangv naaiv nor zoux duqv i hnyangx, taux Esie Saengv nyei mienh, maiv gunv Yiutai Mienh fai fingx-fingx Janx, yietc zungv duqv haiz Ziouv nyei doz.

Sewaa Nyei Dorn

11Tin-Hungh longc Baulo nyei buoz zoux cuotv lengc jeiv mbuoqc horngh nyei sic. 12Baulo longc jiex nyei siqc jaauv caux ninh torngv lui-houx wuov kuaaiv ndie, mienh dorh mingh an baengc mienh nyei sin, baengc ziouc longx. Liemh mienv yaac zuqc zunc cuotv mi'aqv.
13Maaih deix Yiutai Mienh youh jienv zueih laangz zueih mungv mingh tengx zunc hieh guaiv mienv cuotv mienh nyei sin. Ninh mbuo seix mangc gaax ninh mbuo longc Ziouv Yesu nyei mbuox haih zunc duqv mienv cuotv fai maiv cuotv. Ninh mbuo mbuox mienv, “Yie dengv Baulo zunh wuov dauh Yesu zunc meih mbuo cuotv mingh.” 14Maaih Yiutai Mienh nyei yietc dauh sai mienh bieiv, mbuox heuc Sewaa, maaih siec dauh dorn hnangv naaiv nor zoux.
15Wuov dauh mienv dau ninh mbuo, “Yesu yie hiuv nyei, Baulo yie zieqv duqv nyei. Mv baac meih mbuo ni? Dongh haaix dauh?”
16Maaih hieh guaiv mienv yiem sin wuov laanh mienh ziouc biu mingh nyau jienv borngz hingh ninh mbuo yietc zungv. Ninh mbuo laengh gaengv nyei biaux cuotv wuov norm biauv, yietc zungv mun nzengc. 17Yiem E^fe^so Zingh, maiv gunv Yiutai Mienh fai fingx-fingx Janx haiz naaiv deix sic, ninh mbuo gamh nziex haic. Mienh ziouc aengx jaa taaih Ziouv Yesu nyei mbuox camv.
18E^fe^so Zingh sienx Yesu nyei mienh camv nyei daaih dorng zuangx nyiemc zuiz gorngv ninh mbuo zoux jiex nyei sic. 19Zoux faatv nyei mienh camv nyei dorh ninh mbuo nyei faatv-sou daaih ndui jienv dorng zuangx mienh buov guangc nzengc mi'aqv. Naaiv deix sou nyei jaax-zinh funx daaih zic duqv biaa waanc loz-hnoi nyei zinh. 20Naaiv kang sic cuotv liuz, Ziouv nyei doz zunh jangv jienv mingh yaac gunv zoux gunv henv.

E^fe^so Zingh Lunc Nzengc

21Naaiv deix sic cuotv liuz, Baulo dingc hnyouv jiex Maa^si^ndo^nie Deic-Bung caux Aa^kaa^yaa Saengv aengx mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Ninh gorngv, “Mingh liuz Ye^lu^saa^lem, yie yaac oix zuqc mingh mangc Lomaa Zingh.” 22Ninh paaiv i dauh ninh nyei borng-buoz mienh, Ti^mo^tai caux E^latv^tatv, mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung ndaangc. Ninh ganh aengx yiem hnoi baav Esie Saengv wuov.
23Wuov zanc laaix Yesu nyei Jauv, E^fe^so Zingh cuotv domh sic. 24Maaih dauh nyaanh zaangc, mbuox heuc Nde^metv^li^atc. Ninh longc nyaanh daav ⟨Aan^te^mitv⟩ miuc-biauv dorn. Hnangv naaiv zoux bun yietc zungv nyaanh zaangc zornc duqv ndaauv-daauh camv. 25Nde^metv^li^atc heuc yietc zungv nyaanh zaangc caux bangc naaiv nyungc saeng-eix duqv nyaanh nyei mienh daaih zunv gorngv mbuox ninh mbuo, “Gorx-youz aah! Meih mbuo hiuv duqv mbuo kuh yiem kuh nyanc se weic naaiv nyungc gong. 26Meih mbuo duqv buatc yaac duqv haiz wuov dauh lov, Baulo, hnangv haaix nor zoux. Ninh maiv daan yiem E^fe^so Zingh zoux hnangv. Ninh mingh aav lamh gormx Esie Saengv nduov mienh camv haic guangc loz-jauv mi'aqv. Ninh gorngv mienh nyei buoz zoux daaih nyei ga'naaiv se maiv zeiz zienh. 27Hnangv naaiv, maiv daan kungx mbuo nyei saeng-eix ndortv hnangv. Gamh nziex mienh mangc piex Aan^te^mitv zienh nyeiz nyei biauv. Esie Saengv caux lungh ndiev mienh zaangc naaiv dauh Aan^te^mitv zienh nyeiz nyei njang-laangc yaac zuqc ndortv nzengc aqv.”
28Zuangx mienh haiz naaiv deix waac ninh mbuo gengh! qiex jiez haic, nauc jienv gorngv, “E^fe^so Mienh nyei Aan^te^mitv zienh zoux hlo.” 29Maiv lauh yietc norm zingh lunc nzengc. Ninh mbuo ziouc nyau jienv mbienz Baulo daaih wuov deix Maa^si^ndo^nie Mienh, Gaai^atc caux Aa^litv^taa^katv, ziangh guanh nyei lomz-lomz nyei tiux bieqc ninh mbuo nyei a'nziaauc ciangv. 30Baulo ganh yaac oix mingh zuangx mienh nyei nza'hmien wuov mv baac sienx Yesu nyei mienh maiv bun ninh mingh. 31Maaih deix Esie Saengv nyei domh jien zoux Baulo nyei doic, bun waac mingh tov ninh maiv dungx bieqc a'nziaauc ciangv.
32Gapv zunv nyei mienh ceuv-ceuv nauc-nauc nyei. Maaih deix heuc naaiv, maaih deix heuc wuov. Mienh gauh camv jiex zungv maiv hiuv duqv ninh mbuo weic haaix diuc gapv zunv yiem naaic. 33Yiutai Mienh fongv Aa^lekv^saan^nde cuotv wuov ndaangc maengx. Aengx maaih deix mbuox ninh hnangv haaix nor gorngv. Aa^lekv^saan^nde ziouc huangx buoz oix jaiv sin mbuox zuangx mienh. 34Mv baac mienh zieqv duqv ninh se Yiutai Mienh ziouc dongh dangh nauc-nauc nyei heuc leih maiv go i norm ziangh hoc. Ninh mbuo heuc jienv gorngv, “E^fe^so Mienh nyei Aan^te^mitv zienh zoux hlo.”
35Zoux gau, maaih dauh E^fe^so Zingh nyei jien cuotv daaih baav ninh mbuo sekv mingh aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “E^fe^so Zingh nyei mienh aah! Haaix dauh yaac hiuv duqv mbuo E^fe^so Mienh goux Aan^te^mitv zienh nyeiz caux yiem lungh ndortv daaih nyei la'bieiv-fangx maiv zeiz? 36Maiv maaih haaix dauh haih gorngv maiv zeiz. Hnangv naaiv, meih mbuo gunv bungx hnyouv, maiv dungx ceux aqv. 37Meih mbuo dorh naaiv deix mienh daaih naaiv. Ninh mbuo maiv nimc miuc-biauv nyei haaix nyungc ga'naaiv, yaac maiv gorngv doqc mbuo nyei zienh nyeiz. 38Se gorngv Nde^metv^li^atc caux ninh juangc gong nyei zaangc mienh maaih sic oix gox haaix dauh, mbuo maaih mbenc sic nyei hnoi yaac maaih dunx sic jien tengx dunx. Ninh mbuo haih mingh wuov gox duqv nyei. 39Se gorngv meih mbuo aengx maaih haaix nyungc sic, oix zuqc zuov taux koi domh zuangx nyei mbenc sic wuic ziouc haih mingh wuov gorngv. 40Gamh nziex ih hnoi cuotv nyei sic hungh jaa zungv oix gox mv bei, weic zuqc mbuo liemh maiv maaih dorngx jaiv ih hnoi ceux lunc zingh naaiv deix sic.” 41Gorngv baac ninh ziouc heuc zuangx mienh nzuonx nzengc.