20

Povlauj moog rua lub xeev Makhentaunia hab Kili tebchaws

1Thaus dhau tej kev ntxhuv hov lawm Povlauj txawm kuas cov thwjtim tuaj cuag nwg hab has txhawb puab lub sab hab xob puab tes nwg txawm moog rua lub xeev Makhentaunia lawm. 2Thaus taug kev hlaa hov ntawd moog hab has lug txhawb puab sab ntau lawm nwg txawm tuaj txug Kili tebchaws. 3Nwg nyob hov ntawd tau peb lub hli. Thaus nwg saamswm yuav nce nkoj moog rua lub xeev Xilia cov Yutai txawm tuav tswvyim ua phem rua nwg. Nwg txhad txav sab taug txujkev hlaa lub xeev Makhentaunia rov moog. 4Cov kws nrug nwg moog yog Xaupathaw kws yog tuabneeg huv lub moos Npele‑a yog Pila tug tub, hab Alithakha hab Xekhunta kws yog tuabneeg huv lub moos Thexalaunika, hab Kai‑a kws yog tuabneeg huv lub moos Ntawnpi, hab Thikhika hab Rhaufima kws yog tuabneeg Axia, hab Timaute. 5Puab cov hov ua ntej moog nyob ntawm lub moos Rhau‑a tog peb. 6Dhau lub swjhawm kws ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb lawm peb le nce nkoj tawm huv lub moos Filipi moog. Peb moog tau tswb nub le lug cuag puab ntawm lub moos Rhau‑a hab su hov ntawd xyaa nub.

Povlauj qha cov ntseeg huv Rhau‑a

7Nub ib thaus peb tuaj txoos ua ke noj mov Povlauj qhuab qha puab. Vem nwg npaaj sab tas taagkig tom qaab nwg yuav ncaim moog nwg txhad qha ntev quas loo txug ib taag mo. 8Txheej sau kws peb sablaaj hov taws ntau lub teeb. 9Muaj ib tug hluas npe hu ua Yuthikha nyob tsawg ntawm qhov rais. Nwg pheej ncaws daab ndub heev rua thaus Povlauj qha ntev zuj zug, nwg txawm tsaug zug hlas poob sau txheej peb lug. Thaus muab tsaa hlo mas pum tas tuag lawm. 10Tassws Povlauj nqeg moog khwb nkaus puag hlo tug hov hab has tas, “Mej tsw xob ntshai, nwg tseed muaj txujsa.” 11Thaus Povlauj nce rov moog rua txheej sau nwg ndais ncuav noj hab nrug puab thaam ntev ntev txug kaaj ntug tes nwg txawm ncaim moog lawm. 12Puab coj tug hluas kws tseed caj hov moog hab puab tau txais kev txhawb sab ntau heev.

Caij nkoj ntawm Rhau‑a moog txug Miletha

13Peb nce nkoj ua ntej moog rua lub moos Axau npaaj sab yuav tog Povlauj nce nkoj hov ntawd, tsua qhov nwg has ca le ntawd vem nwg npaaj sab taug kev nruab nqhuab moog. 14Thaus nwg ntswb peb ntawm lub moos Axau lawm peb kuj txais nwg nce nkoj hab moog rua lub moos Mithileni. 15Peb caij nkoj hov ntawm moog tau ib nub mas moog txug ze lub koog povtxwv Khi‑au. Mas nub kws ob moog txug lub koog povtxwv Xamau, moog dua ib nub moog txug lub moos Miletha. 16Tsua qhov Povlauj txav sab tas yuav hlaa hlo lub moos Efexau sub txhad tsw nkim swjhawm rua huv lub xeev Axia. Nwg maaj moog kuas txug Yeluxalee, yog moog tau nwg xaav moog kaav kuas cuag nub Pheethekhoxate.

Povlauj qha cov saib pawg ntseeg Efexau

17Povlauj khaiv tuabneeg ntawm lub moos Miletha moog hu cov saib pawg ntseeg huv lub moos Efexau tuaj. 18Thaus puab tuaj txug lawm, Povlauj has tas, “Mej paub lawm tas txwj nub kws kuv xub tuaj nyob huv lub xeev Axia kuv nrug mej nyob txhua lub swjhawm kuv coj le caag. 19Kuv txu kuv tug fwjchim ua tug Tswv teg num ntawm lub kua muag hab kuv raug kev swm sab vem yog cov Yutai tej tswvyim phem. 20Yaam twg kws muaj nuj nqes rua mej kuv yeej qha tsw zais le, kuv qhuab qha taab meeg suavdawg hab qha huv tej tsev, 21ua timkhawv rua cov Yutai hab cov Kili txug qhov kws yuav tsum ntxeev dua sab tshab rov lug cuag Vaajtswv hab qhov kws ntseeg peb tug Tswv Yexu Kheto. 22Saib maj, nwgnuav Vaaj Ntsuj Plig caab kuv moog rua huv lub nroog Yeluxalee, tsw paub tas yuav muaj xwm daabtsw tshwm lug rua kuv hov ntawd, 23tsuas yog paub tas Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv ua timkhawv rua kuv huv txhua lub moos has tas tej kev raug kaw hab kev txom nyem tog rawv kuv. 24Tassws kuv tsw suav tas kuv txujsa tseem ceeb daabtsw rua kuv, tsuav yog kuv dha tau moog txug qhov kawg hab tau ua teg num kws tug Tswv Yexu muab cob rua kuv lawd kuas tav xwb, kws yog ua timkhawv txug txuj xuv zoo kws has txug Vaajtswv txujkev hlub.
25“Nwgnuav kuv paub tas mej txhua tug kws kuv tau moog tshaaj tawm txug Vaajtswv lub tebchaws rua lawm yuav tsw rov pum kuv ntsej muag dua le. 26Vem le nuav nub nua kuv ua timkhawv rua mej tas kuv tsw txhum, kuv yuav tsw rws mej suavdawg tej ntshaav lawm, 27tsua qhov kuv tsw tseg qhov kws has txhua yaam kws Vaajtswv xaav tseg lawd rua mej noog. 28Mej yuav tsum ua tuab zoo saib mej hab saib paab yaaj huvsw kws Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv tsaa mej ua tug saib mej txhad yug tau Vaajtswv pawg ntseeg kws Vaajtswv muab nwg tug Tub cov ntshaav yuav lug. 29Kuv paub tas thaus kuv ncaim mej lawm yuav muaj maa nyaum tuaj rua huv mej, hab yuav tsw tseg paab yaaj hlo le. 30Hab yuav muaj qee leej huv mej cov sawv lug ntxeev txujkev tseeb txhad nqug tau cov thwjtim lawv puab qaab. 31Vem le nuav ca le zuv tog, hab ncu tas kuv tub qhuab ntuag mej ntawm lub kua muag nruab nub mo ntuj tau peb xyoos tsw tu ncua le. 32Nwgnuav kuv muab mej tso rua huv Vaajtswv hab huv txuj xuv zoo kws has txug nwg txujkev hlub. Txuj xuv zoo hov muaj peevxwm tswm mej nyob ruaj hab pub kuas mej nrug txhua tug kws Vaajtswv muab cais ua dawb huv tau qub txeeg qub teg. 33Kuv tsw ntshaw leejtwg le nyaj kub lossws rwg tsho. 34Mej yeej paub tas kuv ob txhais teg khwv txhua yaam kws kuv hab cov kws nrug kuv nyob ua ke cheem tsum. 35Kuv tub ua txhua yaam qha rua mej paub tas peb yuav tsum ua num khwv le nuav txhad paab tau cov kws tsw muaj zug, hab ncu tug Tswv Yexu tej lug kws nwg has tas, ‘Qhov kws pub rua luas ua rua yug kaaj sab dua le txais luas le lug.’ ”
36Thaus Povlauj has le hov taag lawd, nwg txawm txhus caug nrug puab suavdawg thov Vaajtswv. 37Puab txhua tug quaj heev hab khawm nwg hab nwj nwg. 38Puab nyuaj sab kawg txug lu lug kws nwg has tas puab yuav tsw rov pum nwg ntsej muag dua le lawm. Tes puab txawm xaa nwg moog nce nkoj.