21

Baulo Mingh Ye^lu^saa^lem

1Caux zuangx mienh gorngv liuz leih hiaang waac, nzangv baeng zaqc nyei mingh taux Kotc Koiv-Nzou. Da'nyeic hnoi yie mbuo mingh taux Lo^nde Koiv-Nzou aengx mingh Baa^taa^laa Mungv. 2Yiem wuov buatc maaih poux nzangv oix mingh Fi^ni^sie Deic-Bung, yie mbuo ziouc bieqc nzangv mingh aqv. 3Mingh gau, mangc buatc Saibatc Koiv-Nzou ziouc jiex ninh nyei naamh bung mingh Silie Deic-Bung. Taux Tailaqv Zingh, nzangv oix bungx huox njiec, yie mbuo ziouc cuotv wuov aqv.
4Yiem wuov yie mbuo lorz buatc sienx Yesu nyei mienh ziouc caux ninh mbuo yiem yietc norm leiz-baaix. Singx Lingh longc ninh mbuo mbuox Baulo maiv dungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 5Mv baac yiem yietc norm leiz-baaix liuz, yie mbuo cuotv jauv mingh aqv. Yietc zungv sienx Yesu nyei mienh, liemh ninh mbuo nyei auv-jueiv, caux jienv fungx yie mbuo cuotv ziqc zingh mingh koiv-hlen, yiem wuov mbienx gueic njiec daux gaux. Daux gaux liuz, gorngv liuz leih hiaang waac, 6yie mbuo bieqc nzangv. Wuov deix yaac nzuonx biauv mi'aqv.
7Yie mbuo yiem Tailaqv yangh nzangv mingh taux Tor^le^mi caux yiem wuov nyei gorx-youz gorngv wuic buangh waac aengx caux ninh mbuo yiem hnoi wuov. 8Da'nyeic hnoi yie mbuo aengx mingh Si^saa^li^yaa mungv. Taux wuov yie mbuo hitv zunh kuv fienx wuov dauh Filipv nyei biauv. Naaiv dauh Filipv dongh zinh ndaangc yiem Ye^lu^saa^lem jiu-baang ginv daaih nyei wuov deix siec dauh nyei yietc dauh. 9Ninh maaih biei dauh sieqv maiv gaengh longc nqox. Ninh mbuo yaac duqv zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac.
10Yiem ziex hnoi wuov, maaih dauh ⟨douc waac mienh,⟩ mbuox heuc Aa^gaa^mbatc, yiem Yu^ndie Saengv daaih. 11Ninh daaih lorz yie mbuo, zorqv Baulo nyei houx-hlaang ndoh jienv ninh ganh nyei buoz-zaux yaac gorngv, “Singx Lingh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei Yiutai Mienh oix hnangv naaiv nor ndoh jienv naaiv diuh houx-hlaang nyei ziouv yaac jiu bun yiem Janx nyei buoz-ndiev.’+”
12Haiz liuz naaiv deix waac yie mbuo caux yiem wuov nyei mienh qaqv tov Baulo maiv dungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 13Baulo dau, “Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv nor nyiemv bun yie nyei mba'nziu yuqc nzengc? Yie zunv dingc hnyouv maiv daan nyunc bun mienh ndoh hnangv, mv baac weic Ziouv Yesu nyei mbuox nyunc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh bun mienh daix.”
14Ndongc haaix gorngv Baulo yaac maiv muangx. Yie mbuo ziouc maiv gorngv aqv. Kungx gorngv, “Tov Ziouv ei jienv ninh nyei za'eix zoux.”
15Nqa'haav yie mbuo mbenc ziangx ga'naaiv mingh Ye^lu^saa^lem. 16Maaih deix yiem Si^saa^li^yaa nyei sai-gorx gan jienv yie mbuo mingh yaac dorh yie mbuo mingh yie mbuo oix zuqc hitv wuov dauh Maa^naa^sanx nyei biauv. Maa^naa^sanx se yiem Saibatc Koiv-Nzou daaih nyei mienh yaac zoux dauh sienx ndaangc jiex wuov baan sai-gorx.

Baulo Mingh Yaagorpc Wuov

17Mingh taux Ye^lu^saa^lem, sienx Yesu nyei mienh a'hneiv zipv yie mbuo. 18Da'nyeic hnoi Baulo caux yie mbuo mingh Yaagorpc wuov. Jiu-baang nyei mienh gox yietc zungv yaac yiem wuov nyei. 19Baulo gorngv liuz wuic buangh waac, ninh zueih yietv zueih nyeic nyei gorngv nzengc Tin-Hungh hnangv haaix nor longc ninh yiem Janx nyei dorngx zoux nyei yietc zungv sic.
20Yiem wuov nyei mienh haiz ninh gorngv liuz naaiv deix sic ziouc ceng Tin-Hungh, aengx mbuox Baulo, “Domh Gorx aac, meih hiuv nyei. Maaih ziex waanc Yiutai Mienh sienx Yesu. Yietc zungv yaac jorm hnyouv gan leiz-latc. 21Ninh mbuo haiz gorngv meih yiem Janx nyei deic-bung njaaux zuangx Yiutai Mienh guangc ⟨Mose nyei Leiz-Latc.⟩ Meih yaac mbuox ninh mbuo maiv zuqc tengx fu'jueiv ⟨Mose nyei Leiz-Latc.⟩ yaac maiv zuqc ei mbuo Yiutai Mienh nyei leiz-fingx. 22Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Ninh mbuo zungv haiz gorngv meih daaih taux naaiv daaih aqv. 23Meih oix zuqc ei yie mbuo nyei waac zoux. Yiem yie mbuo naaiv maaih biei laanh mienh caux Tin-Hungh ⟨Mose nyei Leiz-Latc.⟩ 24Meih oix zuqc gan jienv ninh mbuo mingh yaac caux jienv ninh mbuo saax uix, tengx ninh mbuo cuotv saax uix nyaanh, ninh mbuo ziouc haih teix mba'biei aqv. Hnangv naaiv zoux, zuangx mienh ziouc hiuv duqv ninh mbuo haiz wuov deix waac se maiv zien. Meih ganh yaac ei jienv leiz-latc zoux. 25Mv baac sienx Yesu nyei Janx aeqv, zinh ndaangc mbuo fiev fienx ei mbuo dingc daaih nyei waac mbuox ninh mbuo, ‘Oix zuqc gec maiv dungx nyanc ziec jiex miuc-fangx nyei haaix nyungc ga'naaiv, maiv dungx nyanc nziaamv, maiv dungx nyanc naeqc jaang daic nyei saeng-kuv orv, yaac maiv dungx zoux maiv luonx horngc nyei sic.’ ”
26Da'nyeic hnoi Baulo ziouc dorh wuov deix mienh yaac caux jienv ninh mbuo saax uix. Ninh aengx bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mbuox sai mienh aengx maaih mbu'ziex hnoi cingx buangv saax uix nyei hnoi. Taux wuov hnoi sai mienh oix zuqc weic ninh mbuo dauh dauh longc ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh.

Baulo Zuqc Mienh Zorqv

27Wuov deix siec hnoi aav lamh buangv, maaih deix Esie Saengv daaih nyei Yiutai Mienh buatc Baulo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Ninh mbuo coqv zuangx mienh yaac zorqv Baulo, 28nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, “I^saa^laa^en Mienh aah! Tengx yie mbuo maah! Dongh naaiv laanh mienh mingh norm-norm dorngx njaaux mienh mangc piex mbuo Yiutai Mienh caux mbuo nyei leiz-latc caux naaiv zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Maiv daan wuov nyungc hnangv, ninh yaac dorh Janx-Gikc bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz, bun naaiv norm cing-nzengc dorngx maaih uix.” 29(Ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh mbuo buatc yiem E^fe^so Zingh daaih wuov dauh Do^fi^matv caux Baulo yiem zingh gu'nyuoz ziouc laaic Baulo dorh ninh bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv.)
30Ziangh norm zingh nyei mienh ziouc lunc nzengc, ndutc ndutc nyei tiux daaih zorqv Baulo tor cuotv ziqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ziouc liemh zeih guon jienv aqv. 31Ziangh guanh mienh oix daix Baulo wuov zanc, Lomaa domh baeng-bieiv haiz fienx gorngv Ye^lu^saa^lem Mienh lunc nzengc. 32Ninh ziouc dorh deix baeng-bieiv caux baeng, tiux jienv mingh ninh mbuo wuov. Zuangx mienh buatc domh baeng-bieiv caux baeng, ninh mbuo ziouc dingh, maiv mborqv Baulo aqv.
33Domh baeng-bieiv mingh taux ziouc zorqv Baulo aengx heuc baeng longc i diuh hlieqv-limc ndoh jienv. Ninh naaic gaax, “Naaiv haaix dauh? Ninh zoux haaix nyungc?” 34Zuangx mienh maaih deix hnangv naaiv gorngv, maaih deix hnangv wuov gorngv. Domh baeng-bieiv zorqv maiv zuqc zien gorn-baengx weic zuqc mienh lunc haic. Ninh ziouc heuc baeng dorh Baulo mingh baeng yiem nyei dorngx wuov.
35Taux wuov tei-gorn zuangx mienh ciouv haic, baeng ziouc hlorpv Baulo faaux gu'nguaaic. 36Zuangx mienh gan jienv nqa'haav mingh kih kungx kaatv nyei gorngv, “Daix ninh guangc aqv.”

Baulo Oix Jaiv Sin

37Baeng oix dorh Baulo bieqc ninh mbuo yiem nyei dorngx gu'nyuoz wuov zanc ninh gorngv mbuox dauh baeng-bieiv, “Tov bun yie caux meih gorngv joux waac, duqv nyei fai?”
 Domh baeng-bieiv gorngv, “Meih haih gorngv Gikc waac nyei?
38Wuov nyungc meih maiv zeiz zinh ndaangc ceux lunc dorh biei cin zaqc baeng mingh deic-bung-huaang wuov dauh I^yipv Mienh fai?”
39Baulo dau, “Yie se Yiutai Mienh, cuotv seix yiem Si^li^sie Saengv, Taasatv Zingh, dongh maaih mengh hoc wuov norm domh zingh nyei baeqc fingx. Tov bun yie caux naaiv deix zuangx mienh gorngv waac oc.”
40Domh baeng-bieiv nqoi nzuih bun ninh gorngv. Baulo souv jienv tei-daauh huangx buoz mbuox mienh sekv. Zuangx mienh sekv mingh, Baulo ziouc longc Hipv^lu waac caux ninh mbuo gorngv.