22

1Phau-lô atỡng neq: “Máh cũn anhi sễm ai ơi! Anhia tamứng santoiq cứq. Cứq yoc atỡng anhia dáng tễ máh ranáq cứq táq.”
2Tữ alới sâng Phau-lô atỡng toâq parnai Hê-brơ, la parnai alới bữm, alới ỡt rangiac yoc ễ tamứng lứq.
 Chơ Phau-lô atỡng ễn neq:
3“Cứq la lứq cũai I-sarel. Mpiq cứq canỡt cứq tâng vil Tarsơ cruang Si-lasi, ma tễ bo cứq noâng cacớt, cứq ỡt tâng vil Yaru-salem nâi. Cứq rien tễ thâi Ca-maliel yỗn dáng samoât lứq tễ dũ ŏ́c tâng phễp rit achúc achiac hái. Cớp cứq ễr áiq lứq yoc ễ puai ngê Yiang Sursĩ machớng anhia sanua. 4Bo ki cứq yoc ễ pupứt chíq ngê Yê-su. Ngkíq cứq cỗp máh cũai ca puai ngê ki, dếh mansễm, dếh samiang, cớp chóq alới tâng cuaq tũ yỗn noau cachĩt. 5Án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai sốt canŏ́h, alới ki dáng cứq pai lứq, yuaq alới toâp yỗn cứq bữn choâiq têq cỗp máh cũai sa‑âm Yê-su tâng vil Damac. Tữ cứq apáh choâiq ki yỗn máh cũai sốt tỗp I-sarel tâng vil ki, alới dáng lứq samoât cứq têq pỡq chuaq cớp cỗp máh cũai puai ngê Yê-su, cớp chŏ́q dững asuoi alới pỡ vil Yaru-salem yỗn alới roap tôt tâng vil ki.”

Phau-lô Atỡng Sĩa Án Ramóh Yê-su Tâng Rana

6“Cheq moat mandang toâng, cứq pỡq tâng rana cheq ễ toâq vil Damac. Bo ki toâp bữn poang tễ paloŏng claq asễng chu tỗ cứq. 7Chơ cứq dớm tâng rana, cớp cứq sâng sưong sabau chóq cứq neq: ‘Salơ ơi! Ơ Salơ! Nŏ́q mới táq cứq?’ 8Cứq ta‑ỡi sưong ki neq: ‘Ncháu ơi! Anhia la noau?’ Án ta‑ỡi cứq neq: ‘Cứq la Yê-su tễ vil Na-sarễt. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq chóq cứq.’ 9Máh cũai pỡq cớp cứq, alới hữm tê poang ki, ma alới tỡ bữn sâng sưong ntrớu. 10Chơ cứq blớh Yê-su ễn neq: ‘Ncháu ơi! Nŏ́q cứq ễ táq sanua?’ Yê-su ta‑ỡi loah cứq neq: ‘Mới yuor tayứng, chơ mut tâng vil Damac. Tâng vil ki bữn cũai atỡng mới dáng ntrớu cứq yoc mới táq.’ 11Tữ poang ki claq tâng tỗ cứq, moat cứq cỡt sũt chíq. Ngkíq yớu cứq tếc ayũar cứq amut tâng vil Damac.
12“Tâng vil Damac bữn manoaq samiang ramứh A-nania. Án trĩh lứq phễp rit hái, cớp tỗp I-sarel tâng vil ki yám noap lứq án. 13A-nania toâq atỡng cứq neq: ‘Salơ ơi! Mới la sễm ai cứq. Moat mới lứq cỡt poang loah.’ Bo ki toâp moat cứq cỡt poang loah, cớp cứq hữm A-nania. 14Chơ án atỡng cứq ễn neq: ‘Yiang Sursĩ achúc achiac hái sang tễ mbŏ́q, lứq án toâp rưoh mới yỗn dáng ngê án. Án apáh yỗn mới hữm Yê-su, án ca tanoang o lứq. Cớp án rưoh mới yỗn bữn sâng sưong Yê-su. 15Yiang Sursĩ táq ngkíq dŏq têq mới pỡq atỡng nheq tữh cũai dáng tễ máh ramứh mới khoiq hữm cớp sâng chơ. 16Nŏ́q mới noâng ỡt acoan? Mới yuor tayứng toâp, chơ roap batễm, cớp mới câu sễq Yê-su táh lôih mới.’”

Yê-su Ớn Phau-lô Atỡng Cũai Tỡ Cỡn Cũai I-sarel

17-18“Tữ cứq chu pỡ vil Yaru-salem, cứq mut tâng Dống Sang Toâr yoc ễ câu. Bo cứq câu, cứq hữm Yê-su sapáh tỗ án, cớp atỡng cứq neq: ‘Pỡq chái! Mới loŏh sanua toâp tễ vil Yaru-salem. Cũai ỡt tâng vil nâi tỡ ễq tamứng santoiq mới atỡng tễ cứq.’ 19Chơ cứq ta‑ỡi Yê-su neq: ‘Ncháu ơi! Tỗp nâi khoiq dáng chơ bo ki cứq dốq mut tâng dống sang ễ cỗp máh cũai sa‑âm Ncháu. Cớp cứq chóq alới tâng cuaq tũ, cỗ yoc ễ cachĩt alới. 20Bo noau cachĩt Satien cỗ án atỡng parnai anhia, cứq lứq pruam tê cớp alới cachĩt án. Cứq toâp ỡt kĩaq tampâc alới.’ 21Ma Yê-su ta‑ỡi loah cứq neq: ‘Mới pỡq chái! Cứq ớn mới pỡq chu cruang cũai tỡ cỡn cũai I-sarel.’”

Cũai Sốt Tahan Yoc Ễ Toân Phau-lô

22Tễ dâu lứq Phau-lô atỡng cũai clứng ki, alới tamứng samoât lứq. Ma tữ alới sâng án pai Yê-su ớn án pỡq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarel ễn, ki alới tỡ ễq tamứng noâng. Cớp alới pai casang lứq neq: “Hái táh chíq cũai nâi! Cachĩt chíq án! Tỡ pĩeiq yỗn án tamoong noâng tâng cutễq nâi!”
23Bo cũai clứng ki pai casang ngkíq, alới háq tampâc bữm, cớp trứh cutễq phốn, táq tếc alới sâng nsóq lứq. 24Chơ cũai sốt tahan ớn noau dững amut Phau-lô tâng dỗn tahan. Cớp án ớn alới toân Phau-lô, cỗ yoc ễ dáng Phau-lô táq lôih ntrớu chóq cũai I-sarel. 25Tữ alới chŏ́q Phau-lô ễ toân án, Phau-lô hữm cũai sốt muoi culám tahan ỡt tayứng cheq án. Chơ án blớh cũai ki neq: “Têq tỡ noau toân cũai proai Rô-ma khân tỡ yũah radáng lôih?”
26Tữ tahan ki sâng ngkíq, án pỡq atỡng toâp cũai sốt án neq: “Nŏ́q mới ễ táq chóq cũai nâi? Án la cũai proai cruang Rô-ma!”
27Chơ cũai sốt ki toâq toâp pỡ Phau-lô, cớp blớh án neq: “Mới atỡng cứq samoât, mới lứq cũai proai Rô-ma tỡ?”
 Phau-lô ta‑ỡi neq: “Ơq. Cứq cũai proai Rô-ma.”
28Cũai sốt ki pai ễn neq: “Cứq khoiq pứt práq sa‑ữi lứq yoc ễ cỡt proai Rô-ma.”
 Phau-lô atỡng loah án neq: “Ma cứq la proai Rô-ma, yuaq mpoaq cứq la cũai proai Rô-ma.”
29Tữ alới sâng Phau-lô atỡng ngkíq, máh tahan ễ táq án loŏh lui-tui toâp. Cớp cũai sốt tahan ki sâng ngcŏh tê, cỗ án khoiq ớn noau chŏ́q Phau-lô, la cũai proai Rô-ma.

Phau-lô Tayứng Yáng Moat Tỗp Cũai Sốt

30Cũai sốt tahan ki yoc ễ dáng samoât lứq nŏ́q tỗp I-sarel yoc ễ táq Phau-lô. Ngkíq tangái parnỡ, cũai sốt tahan ki ớn noau leh sái-sô tễ ayững Phau-lô. Cớp án ớn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt canŏ́h tễ tỗp I-sarel, toâq rôm muoi ntốq. Chơ án dững aloŏh Phau-lô yỗn tayứng yáng moat máh cũai sốt ki.