22

1“Nej cov uas ua niam ua txiv thiab ua kwv ua tij sawvdaws, nej cia li mloog, kuv yuav hais daws kuv zaj!” 2Thaum sawvdaws hnov Paulus ua lus Henplais hais, lawv txawm nyob twjywm mloog. Paulus hais tias,
3“Kuv yog neeg Yudais, kuv yug hauv lub nroog Talaxus uas nyob pem tebchaws Kilikias, tiamsis kuv los loj hlob nyob hauv lub nroog Yeluxalees no. Nkamaliyees yog tus xibhwb uas qhia ntawv rau kuv ntag. Kuv tau kawm peb cov yawgkoob txoj kevcai huv tibsi lawm. Thiab kuv muab siab rau ua Vajtswv tes haujlwm ib yam li niaj hnub no nej pom kuv ua. 4Yav tas los kuv yog ib tug uas tau tsimtxom cov ntseeg. Muaj qee leej kuv muab tsimtxom tuag lawm. Kuv ntes cov ntseeg tsis hais pojniam lossis txivneej coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj. 5Tus Povthawj Hlob thiab cov Yudais tej nomtswv puavleej paub hais tias kuv hais tseeb xwb. Lawv ua ntawv rau kuv nqa mus rau cov kwvtij Yudais uas nyob pem lub nroog Damaxes, thaum ntawd kuv mus ntes cov ntseeg uas nyob ped khi thiab cab los rau txim rau nram lub nroog Yeluxalees no.

Paulus Qhia Qhov uas Nws Hloov Dua Siab Tshiab

(Tes Haujlwm 9.1-19; 26.12-18)

6“Thaum yuav luag tavsu uas kuv tabtom taug kev mus yuav txog pem lub nroog Damaxes, txawm muaj duab tshav ntuj ci nplas saum ntuj tuaj rau kuv. 7Kuv txawm ntog kiag rau hauv av, kuv hnov ib lub suab hais rau kuv hais tias, ‘Xaulus, Xaulus! Ua li cas koj tsimtxom kuv?’ 8Kuv nug nws hais tias, ‘Tus Tswv, koj yog leejtwg?’ Nws teb kuv hais tias, ‘Kuv yog Yexus tus uas yog neeg Naxales uas koj tsimtxom ntag.’ 9Cov txivneej uas nrog kuv mus puavleej pom tus duab tshav ntuj uas ci tuaj rau kuv, tiamsis lawv tsis hnov lub suab uas hais rau kuv. 10Kuv nug hais tias, ‘Tus Tswv, yog li ntawd, kuv yuav ua li cas?’ Tus Tswv txawm hais rau kuv hais tias, ‘Koj cia li sawv mus rau hauv lub nroog Damaxes. Thaum koj mus txog tod yuav muaj neeg qhia rau koj paub txhua yam uas Vajtswv yuav kom koj ua.’ 11Tus duab tshav ntuj uas ci ci ntawd ua rau kuv ob lub qhovmuag tsis pom kev lawm. Ces cov txivneej uas nrog kuv mus ntawd thiaj li tuav kuv tes mus rau hauv lub nroog Damaxes.
12“Nyob hauv lub nroog Damaxes muaj ib tug txivneej hu ua Ananias uas coj Vajtswv txoj kevcai nruj, cov neeg Yudais uas nyob hauv lub nroog Damaxes puavleej hwm nws. 13Nws tuaj saib kuv, nws los sawv ntawm kuv ib sab thiab nws hais rau kuv hais tias, ‘Nyuag kwv Xaulus, koj cia li rov pom kev.’ Tamsim ntawd kuv ob lub qhovmuag txawm rov pom kev, thiab kuv tsa qhovmuag saib nws. 14Nws hais rau kuv hais tias, ‘Peb cov yawgkoob tug Vajtswv twb xaiv koj los ua tes haujlwm uas Vajtswv xav kom koj ua thiab kom koj pom Vajtswv tus tubtxib uas ncaj ncees thiab hnov lub suab uas nws hais rau koj. 15Rau qhov koj yuav ua timkhawv qhia nws zaj uas koj pom thiab koj hnov lawm rau sawvdaws paub. 16Nimno koj tseem yuav tos ua dabtsi? Koj cia li sawv tsees ua kevcai raus dej, thiab tuav tus Tswv lub npe thov, nws thiaj yuav zam koj tej kev txhaum.’

Vajtswv Hu Paulus Mus Qhia Lwm Haivneeg

17“Thaum kuv rov los txog hauv lub nroog Yeluxalees no, kuv tabtom thov Vajtswv hauv lub Tuamtsev, 18kuv ua yogtoog pom tus Tswv los hais rau kuv hais tias, ‘Nimno koj cia li tawm hauv lub nroog Yeluxalees no mus, rau qhov cov neeg uas nyob hauv lub nroog no yuav tsis mloog tej lus uas koj ua timkhawv txog kuv zaj.’ 19Thaum kuv hnov tus Tswv hais li ntawd, kuv hais rau nws hais tias, ‘Tus Tswv, sawvdaws puavleej paub hais tias kuv yog tus uas pheej mus ntes cov ntseeg koj txhua qhov hauv tej tsev sablaj. Kuv muab lawv ntaus thiab muab lawv cab mus kaw rau hauv tsev lojcuj. 20Thaum cov neeg uas ntxub Xatefanaus muab Xatefanaus tus uas ua timkhawv txog koj zaj tua povtseg, kuv nyob ntawd thiab; kuv nrog lawv pom zoo muab nws tua povtseg. Thiab cov neeg uas tua Xatefanaus hle lawv tej tsho cia rau kuv zov.’ 21Tus Tswv hais rau kuv hais tias, ‘Koj cia li mus, kuv yuav txib koj mus deb heev, mus qhia lwm Haivneeg.’ ”
22Cov neeg ntawd mloog Paulus qhia los txog thaum Paulus hais tias Vajtswv yuav txib nws mus qhia lwm Haivneeg, lawv txawm qw nrov nrov hais tias, “Tus neeg zoo li no tsis tsimnyog cia nws ua neej nyob, cia li muab nws tua! Cia li muab nws tua povtseg!” 23Cov neeg ntawd chim heev, lawv thiaj qw nrov nrov thiab hle lawv tej tsho pov zom zaws rau ub rau no thiab tsuab hmoov av w rau saum nruab ntug. 24Thaum tus thawj tubrog pawg txhiab pom li ntawd, nws txawm kom nws cov tubrog coj Paulus mus hauv lub yeej thiab kom lawv muab Paulus nplawm thiab nug Paulus saib yog vim li cas cov Yudais pheej yuav qw tawmtsam Paulus heev ua luaj li? 25Tiamsis thaum cov tubrog tabtom muab hlua khi Paulus yuav muab Paulus nplawm, Paulus hais rau tus thawj tubrog pawg pua uas sawv ze ntawm Paulus hais tias, “Thaum nej tseem tsis tau taug ib tug neeg Loos twg zaj, nej cia li muab nws nplawm, puas raws li txoj kevcai thiab?”
26Thaum tus thawj tubrog pawg pua, hnov Paulus hais li ntawd, nws mus qhia rau tus thawj tubrog pawg txhiab hais tias, “Ua li cas koj kom peb muab tus txivneej ntawd nplawm? Nws twb yog neeg Loos thiab los sav.”
27Tus thawj tubrog pawg txhiab los nug Paulus hais tias, “Koj cia li qhia kuv saib, koj yog neeg Loos thiab los?”
 Paulus teb hais tias, “Kuv yeej yog tiag.”
28Tus thawj tubrog pawg txhiab txawm hais tias, “Kuv yog neeg Loos thiab, tiamsis kuv them nyiaj ntau heev kuv thiaj tau los ua neeg Loos.”
 Paulus teb hais tias, “Koj them nyiaj ntau koj thiaj tau los ua, tiamsis thaum kuv yug los kuv yeej yog neeg Loos lawm.”
29Thaum cov neeg uas yuav taug Paulus zaj hnov li ntawd, lawv txawm txav ntawm Paulus mus deb zuj zus lawm. Thaum tus thawj tubrog pawg txhiab hnov Paulus hais tias Paulus yog neeg Loos, tus thawj tubrog ntawd ntshai heev, rau qhov nws muab Paulus khi lawm.

Paulus Qhia Cov Yudais Tej Nomtswv

30Tus thawj tubrog pawg txhiab xav paub tseeb hais tias tej lus uas cov Yudais nkaug Paulus ntawd yog li cas tiag. Hnub tom qab tus thawj tubrog txawm kom cov tubrog muab txoj saw hlau uas khi Paulus daws; nws kom cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov nomtswv sawvdaws tuaj ua ke. Thaum sawvdaws tuaj txhij lawm, nws txawm coj Paulus los sawv tabmeeg sawvdaws.