23

1Baulo nuqv-nuqv nyei mangc ⟨Gunv Sic Wuic⟩ nyei mienh yaac gorngv, “Yie nyei gorx-youz aac, yie yiem naaiv seix zaangc taux ih hnoi, Tin-Hungh buatc yie hnangv haaix nor yiem, ei yie nyei kuv laangh fim yie zoux duqv horpc.” 2Aa^naa^nie domh sai mienh heuc souv jienv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh mbaix Baulo nyei nzuih. 3Baulo gorngv, “Hmien nzueic hnyouv ciouv nyei mienh aah! Tin-Hungh yaac oix mbaix meih aqv. Meih zueiz naaic longc leiz-latc dunx yie nyei sic, mv baac meih ganh yaac zoux dorngc leiz-latc mbuox mienh mbaix yie.”
4Souv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh gorngv, “Meih hnangv naaiv nor gorngv doqc Tin-Hungh nyei domh sai mienh?”
5Baulo aengx gorngv, “Gorx-youz aah! Yie maiv hiuv duqv ninh zoux domh sai mienh. Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Maiv dungx gorngv doqc gunv baeqc fingx nyei jien.’ ”
6Baulo buatc yiem wuov nyei zuangx mienh maaih deix se ⟨Saa^ndu^si Mienh,⟩ maaih deix ⟨Saa^ndu^si Mienh,⟩ Ninh ziouc heuc mbui nyei mbuox Gunv Sic Wuic nyei mienh, “Gorx-youz aah! Yie yaac Faa^li^si Mienh, yaac zoux Faa^li^si Mienh nyei dorn. Yie yiem naaiv zuqc siemv se weic zuqc yie maaih lamh hnamv. Yie sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih.”
7Baulo hnangv naaiv nor gorngv, Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh nzaeng jiez jaax daaih. Wuic nyei zuangx mienh ziouc bun nqoi zoux i guanh mi'aqv. 8Weic zuqc Saa^ndu^si Mienh maiv sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih, maiv sienx maaih fin-mienh, yaac maiv sienx maaih mienv, mv baac Faa^li^si Mienh sienx naaiv deix buo nyungc zungv maaih nyei.
9Zuangx mienh ziouc nzaeng jiez domh jaax. Maaih deix Faa^li^si Mienh yaac zoux njaaux leiz nyei fin-saeng souv jiez daaih congh qiex gorngv, “Yie mbuo maiv buatc naaiv laanh mienh zoux dorngc haaix nyungc. Se gorngv mienv fai fin-mienh daaih caux ninh gorngv waac hnangv haaix nor?” 10Gunv nzaeng gau qiex jiez, domh baeng-bieiv gamh nziex ninh mbuo haih betv nzengc Baulo. Ninh ziouc paaiv baeng njiec zuangx mienh mbu'ndongx mingh zorqv Baulo cuotv daaih aengx dorh mingh baeng yiem nyei dorngx.
11Wuov muonz Ziouv daaih souv jienv Baulo nyei ga'hlen gorngv, “Gunv bungx hnyouv oc. Meih yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh tengx yie zoux zorng-zengx, meih yaac oix zuqc fih hnangv nyei mingh Lomaa Zingh zoux zorng-zengx.”

Yiutai Mienh Daav Za'eix Daix Baulo

12Da'nyeic ndorm nziouv nyei, maaih deix Yiutai Mienh beic ndiev caangh laangh. Ninh mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc haaix nyungc maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix liuz Baulo. 13Dongh hnyouv zoux nyei mienh maaih feix ziepc lengh laanh. 14Ninh mbuo mingh ⟨sai mienh bieiv⟩ caux mienh gox mbuo wuov gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux hlo nyei. Yie mbuo maiv nyanc haaix nyungc taux duqv daix guangc Baulo. 15Hnangv naaic, meih mbuo caux Gunv Sic Wuic nyei mienh oix zuqc tov domh baeng-bieiv dorh Baulo daaih meih mbuo naaiv zoux hnangv meih mbuo za'gengh oix hiuv muonc ninh nyei jauv-louc. Mv baac ninh maiv gaengh taux meih mbuo naaiv, yie mbuo oix dangv jienv ndaamv-jauv daix ninh.”
16Mv baac Baulo nyei muoc nyei dorn haiz gorngv naaiv deix mienh hnangv naaiv nor zoux, ninh ziouc mingh baeng yiem nyei dorngx wuov mbuox Baulo.
17Baulo ziouc heuc dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh, “Tov meih dorh naaiv dauh houh saeng mingh domh baeng-bieiv wuov. Naaiv dauh dorn maaih joux waac oix gorngv mbuox ninh.”
18Baeng-bieiv ziouc dorh ninh mingh buangh domh baeng-bieiv ziouc gorngv, “Wuonx loh wuov dauh Baulo tov yie dorh naaiv dauh houh saeng daaih. Ninh maaih joux waac oix daaih mbuox meih.”
19Domh baeng-bieiv ziouc ken wuov dauh houh saeng mingh lengh deix naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc oix mbuox yie?”
20Wuov dauh houh saeng gorngv, “Zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh dongh hnyouv tov meih njang hnoi dorh yie nyei domh nauz Baulo mingh ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. Ninh mbuo oix zoux hnangv oix hiuv ninh nyei jauv gauh muonc deix. 21Mv baac tov meih maiv dungx muangx ninh mbuo nyei waac weic zuqc maaih feix ziepc lengh dauh zuov jienv ndaamv-jauv. Ninh mbuo ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc yaac maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix Baulo guangc. Ninh mbuo mbenc ziangx aqv, kungx zuov jienv meih nqoi nzuih bun Baulo mingh nyei waac hnangv.”
22Domh baeng-bieiv mbuox wuov dauh dorn nzuonx aqv. Aengx jaa waac gorngv, “Cin-maanc maiv dungx bun haaix dauh hiuv meih daaih mbuox naaiv joux waac yie.”

Baeng Aengx Dorh Baulo Mingh Felikv Wuov

23Domh baeng-bieiv ziouc heuc i dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx nyic baeqv dauh yangh jauv nyei baeng, cietv ziepc dauh geh maaz nyei baeng, caux nyic baeqv dauh ndaam cang nyei baeng. Ih muonz nduoh norm ziangh hoc oix zuqc cuotv jauv mingh Si^saa^li^yaa Zingh. 24Yaac oix zuqc liuc leiz maaz bun Baulo geh, goux jienv ninh jauv zaangc baengh orn nyei mingh Felikv Zungx wuov.”
25Domh baeng-bieiv yaac fiev zeiv fienx. Fienx hnangv naaiv gorngv.
26“Zien oix nyei Felikv Zungx aah!
Yie Kaa^laau^ndi^atc Lisietv fiev fienx bun meih. Yie jangx taux meih.
27Yiutai Mienh zorqv naaiv laanh mienh yaac kaav deix daix ninh mi'aqv. Mv baac yie haiz gorngv ninh zoux Lomaa Mienh, yie caux baeng ziouc mingh caangv ninh cuotv daaih. 28Yie oix hiuv duqv ninh mbuo weic haaix diuc gox ninh ziouc dorh ninh mingh taux ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. 29Yie ziouc hiuv duqv ninh maiv dorngc haaix nyungc zic duqv daix fai zic duqv wuonx loh. Ninh mbuo gox nyei se nzaeng Yiutai Mienh nyei leiz hnangv. 30Yie hiuv duqv maaih deix mienh daav za'eix oix zorqv ninh nyei maengc, yie ziouc liemh zeih fungx ninh mingh meih naaic. Yie yaac heuc gox ninh wuov deix mienh mingh meih wuov gox.”
31Baeng ziouc ei jienv domh baeng-bieiv nyei waac zoux. Wuov muonz ninh mbuo fungx mingh An^ti^baa^di Mungv wuov. 32Da'nyeic hnoi yangh jauv nyei baeng daaux sin nzuonx. Kungx geh maaz nyei baeng ganh fungx ninh mingh hnangv. 33Mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh, ninh mbuo zorqv fienx bun zungx yaac jiu Baulo bun ninh mi'aqv. 34Zungx doqc liuz fienx, ninh naaic gaax Baulo ninh yiem haaix norm saengv daaih nyei mienh. Hiuv duqv Baulo yiem Si^li^sie daaih ninh ziouc mbuox Baulo, 35“Zuov gox meih wuov deix mienh daaih taux, yie ziouc muangx meih nyei gorn-baengx.” Gorngv liuz, zungx ziouc paaiv baeng dorh mingh yiem Helotv nyei hungh dinc goux jienv.