24

Phung Yuđa Kčŭt kơ Y-Pôl Ti Anăp Khua Čar Phêlik

1Leh êgao êma hruê, khua ngă yang prŏng Y-Ananias truh kơ Sêsarê mbĭt hŏng đa đa phung khua mduôn leh anăn sa čô pô blŭ kđi bi anăn Y-Tertulus. Diñu bi êdah kơ khua čar klei diñu kčŭt kơ Y-Pôl. 2Tơdah arăng iêu Y-Pôl, Y-Tertulus dơ̆ng kčŭt kơ gơ̆ snei:
 “Ơ Khua Aê Phêlik, kyua ih hmei mâo lu klei hnŭk ênang, leh anăn kyua klei ih thâo mĭn, čar anei mâo klei bi mlih jăk.
3Snăn hlăm jih jang klei leh anăn hlăm jih jang anôk hmei tŭ klei anăn hŏng lu klei hdơr knga. 4Ƀiădah kyuadah amâo čiăng kơ̆ng ih sui ôh, kâo akâo kơ ih dôk hmư̆ hmei bhiâo hŏng ai tiê jăk. 5Kyuadah hmei ƀuh êkei anei jing klei ruă tưp, sa čô bi rŭng jih jang phung Yuđa tar ƀar lăn ala, sa čô khua kơ phung Nasaret. 6Ñu čiăng bi čhŏ hĕ wăt sang kkuh mpŭ, ƀiădah hmei mă čăp ñu leh. 8Hŏng klei ih pô ksiêm ñu, ih srăng dưi thâo mơ̆ng ñu djăp mta klei hmei kčŭt kơ ñu.”
9Phung Yuđa sa ai msĕ mơh hlăm klei kčŭt anăn, hưn klei anăn jing sĭt.

Y-Pôl Blŭ Mgang Ñu Pô Ti Anăp Aê Phêlik

10Tơdah khua čar yơr kngan brei Y-Pôl blŭ, ñu lŏ wĭt lač:
 “Kyuadah kâo thâo kơ ih jing khua phat kđi hlăm čar anei sui thŭn leh, kâo mơak blŭ mgang kơ kâo pô.
11Tui si ih dưi thâo sĭt, ka êgao pluh dua hruê ôh mơ̆ng kâo đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem čiăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê. 12Diñu amâo tuôm ƀuh kâo bi tăng hŏng arăng amâodah mčhur phung ƀuôn sang ôh, thâodah hlăm sang kkuh mpŭ, hlăm sang bi kƀĭn, amâodah hlăm ƀuôn prŏng. 13Kăn diñu dưi bi sĭt rei klei diñu kčŭt kơ kâo. 14Ƀiădah kâo tŭ klei anei ti anăp ih, kâo kkuh mpŭ kơ Aê Diê phung aê hmei tui si Êlan diñu lač jing soh, êjai kâo đăo jih klei čih leh hlăm hdruôm hră klei bhiăn leh anăn phung khua pô hưn êlâo. 15Kâo mâo klei čang hmăng hlăm Aê Diê msĕ si diñu pô tŭ leh, jing klei phung kpă wăt phung wê srăng kbiă lŏ hdĭp. 16Kyuanăn kâo gĭr tui duah čiăng mâo ai tiê kpă êngeh ti anăp Aê Diê leh anăn ti anăp mnuih. 17 Êgao leh lu thŭn kâo hriê brei mnơ̆ng pap kơ găp djuê kâo leh anăn myơr mnơ̆ng ngă yang. 18Êjai kâo ngă snăn, diñu ƀuh kâo ngă leh klei bi doh hlăm sang kkuh mpŭ, amâo mâo phung lu amâodah klei rŭng răng ôh. 19Ƀiădah đa đa phung Yuđa mơ̆ng čar Asi dôk tinăn; jing djŏ kơ diñu dôk ti anăp ih leh anăn kčŭt kơ kâo, tơdah diñu mâo klei hŏng kâo, 20amâodah brei phung êkei dôk tinei hưn ya klei soh diñu ƀuh êjai kâo dôk ti anăp phung khua phat kđi. 21 Knŏng sa klei anei kâo ur kraih êjai kâo dôk dơ̆ng ti krah diñu, ‘Kyua klei phung djiê srăng kbiă lŏ hdĭp yơh, arăng phat kđi kâo ti anăp diih hruê anei.’ ”
22Ƀiădah Aê Phêlik, kyuadah thâo săng klă leh kơ Êlan, bi kdung hruê phat kđi leh anăn lač, “Tơdah khua kahan prŏng Y-Lisias hriê, kâo srăng ksiêm klei ih.” 23Leh anăn ñu mtă kơ khua kahan brei krư̆ Y-Pôl, ƀiădah brei klei êngiê ƀiă kơ gơ̆, leh anăn amâo ghă ôh phung mah jiăng gơ̆ hriê ba mnơ̆ng gơ̆ kƀah.

Y-Pôl Ti Anăp Aê Phêlik leh anăn H'Drusila

24Leh êgao đa đa hruê, Aê Phêlik hriê mbĭt hŏng mô̆ ñu H'Drusila, sa čô mniê Yuđa; leh anăn ñu tiŏ nao arăng iêu Y-Pôl leh anăn hmư̆ gơ̆ mtô kơ klei đăo hlăm Yêsu Krist. 25Êjai Y-Pôl bi mgăl kơ klei kpă ênô, kơ klei djŏ hnơ̆ng, leh anăn kơ klei phat kđi hruê êdei, Aê Phêlik rŭng răng leh anăn lač, “Đuĕ nao bĕ ară anei. Tơdah kâo wăn, kâo srăng lŏ iêu ih.” 26Msĕ mơh ñu čang hmăng Y-Pôl srăng sun ngăn kơ ñu. Snăn ñu iêu Y-Pôl jêñ jêñ leh anăn blŭ hrăm hŏng gơ̆. 27Ƀiădah tơdah êgao leh dua thŭn, Aê Pôrtus Phêtus hriê hrô Aê Phêlik. Kyuadah Aê Phêlik čiăng bi mơak kơ phung Yuđa, ñu ăt brei arăng krư̆ Y-Pôl.