25

Tổng trấn Phê-tu

1Vừa nhậm chức được ba ngày, tổng trấn Phê-tu tứ Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem. 2Các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo Do-thái lại đến tố cáo Phao-lô, 3nài nỉ tổng trấn cho giải Phao-lô về Giê-ru-sa-lem, vì họ âm mưu giết ông dọc đường. 4Nhưng Phê-tu từ khước: “Phao-lô đang bị giam tại Sê-sa-rê và ta cũng sắp trở về đó. 5Ai đủ tư cách đại diện bên nguyên cáo nên xuống đó với ta. Nếu đương sự có tội gì, cứ đem ra tố cáo!” 6Phê-tu ở Giê-ru-sa-lem độ mười ngày rồi trở về Sê-sa-rê. Hôm sau, tổng trấn ra lệnh giải Phao-lô ra tòa. 7Phao-lô vừa bước vào, các cấp lãnh đạo Do-thái đến vây quanh, tranh nhau tố cáo ông nhiều tội nặng nề nhưng không nêu được bằng chứng. 8Phao-lô trả lời: “Tôi chẳng có tội gì đối với luật pháp Do-thái, hoặc xúc phạm Đền thờ, hoặc chống chính quyền La-mã.” 9Nhưng Phê-tu muốn mua chuộc lòng dân Do-thái nên hỏi Phao-lô: “Anh muốn về Giê-ru-sa-lem cho ta xét xử vụ này không?”
10Phao-lô đáp: “Tôi xin hầu Tòa án tối cao của Hoàng đế. Vì như ngài đã biết, tôi chẳng có lỗi gì với người Do-thái cả. 11Nếu tôi có tội hoặc làm điều gì đáng chết, tôi xin sẵn sàng đền tội. Trái lại, nếu những lời họ tố cáo đều vô căn cứ thì không ai được giao nộp tôi cho họ. Tôi xin khiếu nại lên Hoàng đế!”
12Sau khi thảo luận với các cố vấn, Phê-tu tuyên bố: “Đương sự đã khiếu nại lên Hoàng đế nên sẽ được hầu tòa Hoàng đế.”

Vua chư hầu Hê-rốt Ạc-ríp-ba II

13Mấy ngày sau, vua Ạc-ríp-ba và công chúa Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê thăm Phê-tu. 14Vì họ ở lại lâu ngày nên Phê-tu đem vụ Phao-lô tâu với vua: “Có một tù nhân Phê-lít để lại đây. 15Khi tôi lên Giê-ru-sa-lem, các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo Do-thái đến tố cáo và xin tôi kết án người này. 16Tôi trả lời: ‘Theo pháp luật La-mã, không thể kết tội khi bị cáo chưa đối chất với nguyên cáo để có cơ hội bào chữa. 17Khi các nguyên cáo đến đây, tôi liền cho xử vụ này vào ngày hôm sau. 18Bên nguyên đứng lên tố cáo nhưng chẳng buộc tội gì như tôi tưởng, 19chỉ nói những điều lăng nhăng về tôn giáo của họ, và về một người tên Giê-xu đã chết nhưng Phao-lô quả quyết vẫn còn sống. 20Đang phân vân không biết quyết định thế nào, tôi hỏi Phao-lô có muốn về Giê-ru-sa-lem hầu tòa không. 21Nhưng Phao-lô khiếu nại lên Tòa án Hoàng đế, nên tôi ra lệnh giam giữ đương sự cho đến ngày giải lên Hoàng đế.”
22Ạc-ríp-ba bảo: “Ta cũng muốn nghe người ấy!” Phê-tu thưa: “Ngày mai bệ hạ sẽ nghe.”
23Hôm sau vua Ạc-ríp-ba và công chúa Bê-rê-nít đến tòa án. Nghi lễ thật long trọng, có các sĩ quan cao cấp và các cấp lãnh đạo tháp tùng. Phê-tu ra lệnh giải Phao-lô vào, 24rồi tuyên bố: “Tâu bệ hạ, thưa quý vị. Người này đã bị dân Do-thái tại Giê-ru-sa-lem và Sê-sa-rê đòi mạng. 25Nhưng tôi xét thấy đương sự chẳng phạm tội gì đáng chết cả. Vì đương sự khiếu nại lên Hoàng đế nên tôi đã chấp thuận giải về La-mã. 26Nhưng tôi chưa biết đích xác tội trạng đương sự để viết sớ. 27Vì theo thiển kiến, giải nộp phạm nhân mà không xác định tội trạng, thật là phi lý.”