25

Povlauj thov moog has plaub ntawm Xixa

1Thaus Fexata tuaj txug huv lub xeev tau peb nub lawm nwg txawm tawm huv lub moos Xixaleya moog rua lub nroog Yeluxalee. 2Cov pov thawj hlub hab Yutai cov thawj tuaj kom Povlauj rua nwg, hab thov nwg. 3Puab thov kuas nwg xaa Povlauj tuaj rua huv Yeluxalee, vem puab ntaus tswvyim yuav tog kev tua Povlauj. 4Fexata txawm teb tas, “Povlauj tseed raug kaw rua huv Xixaleya hab tshuav tsw ntev kuv yuav rov moog rua hov ntawd.” 5Hab nwg has tas, “Vem le nuav, mej cov kws ua thawj ca le nrug kuv moog. Yog Povlauj ua txhum txuj twg, puab ca le kom nwg hov ntawd.”
6Thaus Fexata su huv puab tsw dhau yim nub lossws kaum nub, nwg kuj moog rua lub moos Xixaleya. Mas nub tom qaab nwg nyob tsawg sau lub rooj tu plaub has kuas coj Povlauj lug. 7Thaus Povlauj lug txug, cov Yutai kws tuaj ntawm Yeluxalee kuj sawv vej Povlauj, hab has ntau pwm lug nyaav kom Povlauj tassws tej lug hov tsw muaj keeb puam tseeb. 8Povlauj txhad has daws nwg zaaj tas, “Kuv tsw tau ua daabtsw txhum cov Yutai txuj kevcai lossws lub tuam tsev lossws Xixa.” 9Fexata xaav ua zoo rua cov Yutai txhad has rua Povlauj tas, “Koj puas xaav moog rua huv lub nroog Yeluxalee es kuv le tu koj tshaaj plaub hov ntawd?” 10Tassws Povlauj has tas, “Kuv saamswm sawv ntsug ntawm Xixa lub rooj tu plaub, yog lub chaw kws tswm nyog tu kuv tshaaj plaub. Koj yeej paub zoo tas kuv tsw ua daabtsw txhum rua cov Yutai. 11Yog kuv tau ua txhum hab ua daabtsw kws tswm nyog raug lub txem tuag, kuv kuj yeem tuag. Yog qhov kws puab kom kuv tsw muaj tseeb, mas tsw muaj leejtwg muaj fwjchim muab kuv cob tau rua puab. Kuv thov moog has plaub ntawm Xixa.” 12Thaus Fexata nrug nwg cov tuav num sablaaj lawm txawm teb tas, “Koj tub thov moog has ntawm Xixa, mas koj yuav tau moog cuag Xixa.”

Fexata sablaaj rua vaajntxwv Akipa

13Dhau ntau nub lawm vaajntxwv Akipa hab nwg tug muam Npawnij tuaj tshaam Fexata ntawm lub moos Xixaleya. 14Thaus su hov ntawd ntau nub lawm, Fexata txawm pav Povlauj tshaaj plaub rua vaajntxwv noog has tas, “Muaj ib tug yawm raug Feli kaw ca. 15Mas thaus kuv moog rua huv Yeluxalee cov pov thawj hlub hab Yutai cov kev txwj quas laug tuaj kom thov kuv rau txem rua tug hov. 16Kuv txhad teb tas tsw yog Loo le kevcai kws yuav muab tug pem kom cob rua cov yeej kom ua ntej kws ob tog tsw tau sws ntswb hab tug pem kom muaj swjhawm has daws nwg zaaj txug tej kws puab kom nwg. 17Vem le nuav thaus puab tuaj txhwj rua ntawm nuav lawm kuv tsw tog ntev, taagkig tom qaab kuv nyob tsawg sau lub rooj tu plaub hab has kuas coj tug yawm hov lug. 18Thaus cov yeej kom sawv puab tsw kom tas nwg ua txhum yaam le kuv xaav, 19tassws tsuas yog puab sws caam txug puab tej kev ntseeg tej qhov xwb hab has txug ib tug yawm npe hu ua Yexu kws tub tuag lawm tassws Povlauj has khov kho tas nwg muaj txujsa nyob. 20Thaus kuv tsw pum qaab xaav yuav tshuaj zaaj teeb meem hov le caag, kuv txawm nug Povlauj saib nwg puas xaav moog rua huv Yeluxalee le tu tshaaj plaub rua hov ntawd. 21Tassws Povlauj thov kuas muab nwg kaw ca tog fuabtais txav txem, kuv txhad muab nwg kaw ca moog txug thaus kuv xaa tau nwg moog cuag Xixa.” 22Akipa txawm has rua Fexata tas, “Kuv xaav noog tug yawm hov has hab.” Fexata has tas, “Pigkig koj yuav tau nov nwg has.”

Coj Povlauj lug cuag vaajntxwv Akipa

23Taagkig tom qaab Akipa hab Npawnij naav meej mom txhwj zog tuaj rua huv chaav tsev tu plaub nrug cov thawj tub rog kws kaav ib txheeb hab cov tuabneeg tseem ceeb huv lub moos hov ua ke. Tes Fexata txawm has kuas coj Povlauj lug. 24Fexata has tas, “Vaajntxwv Akipa hab mej suavdawg kws tuaj ua ke ntawm nuav, mej pum tug yawm nuav kws cov Yutai suavdawg tuaj thov kuv huv lub nroog Yeluxalee, hab ntawm nuav puab tau qw has tas tsw tswm nyog ca nwg muaj txujsa nyob ntxwv lawm. 25Tassws kuv pum tas nwg tsw tau ua ib qho txhum kws txaus tuag, mas thaus nwg thov moog has plaub rua ntawm fuabtais, kuv txhad txav sab yuav xaa nwg moog. 26Tassws kuv tsw muaj tug nuav le keeb puam meej kws yuav xaa moog rua kuv tug tswv. Vem le nuav kuv txhad coj nwg lug rua ntawm mej xubndag hab qhov luj yog lug rua ntawm vaajntxwv Akipa koj xubndag, vaam has tas thaus muab nwg tshuaj taag lawm yuav muaj ntsab lug sau tau hab. 27Kuv xaav tas qhov kws xaa ib tug raug txem moog tassws tsw qha tej keeb puam kws kom moog kuj yog tsw thoob tswb.”