25

Paulus Thov Mus Cuag Huabtais Xixas

1Thaum Fexatus los ua tswvxeev tau peb hnub lawm, nws tawm hauv lub nroog Xixaleyas mus rau nram lub nroog Yeluxalees. 2Thaum nws mus txog nrad, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov Yudais tej thawjcoj txawm tuaj nkaug Paulus rau Fexatus. 3Lawv thov Fexatus hu kom Paulus tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees. Lawv thov li ntawd, rau qhov lawv twb tuavhauv tseg lawm hais tias lawv yuav tos kev muab Paulus tua povtseg. 4Fexatus teb hais tias, “Paulus tseem raug kaw pem lub nroog Xixaleyas. Tsis ntev no kuv yuav rov qab mus ped, 5yog nej pom Paulus ua txhaum dabtsi, nej cov uas ua thawj cia li nrog kuv mus rau pem lub nroog Xixaleyas nej mam li sib hais ped.”
6Fexatus tseem nrog lawv nyob hauv lub nroog Yeluxalees kwvlam li kaum hnub, nws mam li rov qab mus rau pem lub nroog Xixaleyas. Thaum nws mus txog ped lawm, hnub tom qab nws mus rau hauv lub tsev hais plaub, ces nws txawm txib neeg mus coj Paulus los cuag nws. 7Thaum Paulus los txog, cov Yudais uas tuaj nram lub nroog Yeluxalees tuaj txawm los sawv vij Paulus thiab nkaug Paulus ntau yam rau Fexatus, tiamsis lawv tsis muaj timkhawv li. 8Ces Paulus txawm hais daws Paulus zaj hais tias, “Kuv yeej tsis tau ua txhaum cov Yudais txoj kevcai thiab tsis tau ua saib tsis taus lub Tuamtsev lossis ua txhaum Huabtais Xixas li.”
9Tiamsis Fexatus xav kom cov Yudais nyiam Fexatus, ces nws txawm nug Paulus hais tias, “Koj puas xav mus rau nram lub nroog Yeluxalees, cia kuv mam li mus hais nej rooj plaub nrad?”
10Paulus teb hais tias, “Kuv twb nyob hauv Huabtais Xixas lub tsev hais plaub no lawm, yog li ntawd twb tsimnyog koj txiav txim rau kuv ntawm no. Koj yeej paub hais tias kuv tsis tau ua txhaum rau cov Yudais. 11Yog kuv tau ua txhaum kevcai lossis ua ib yam dabtsi uas tsimnyog muab kuv tua povtseg, kuv yeej tsis tawv tsis nyom li. Tiamsis yog tej lus uas lawv nkaug kuv ntawd tsis muaj tseeb, leejtwg tseem yuav muaj cuabkav muab kuv rau lawv? Kuv thov mus hais tim Huabtais Xixas.”
12Thaum Fexatus hnov Paulus hais li ntawd, nws txawm nrog nws cov tuavxam sablaj. Thaum lawv sablaj tas, nws hais rau Paulus hais tias, “Koj twb thov mus hais tim Huabtais Xixas lawm, yog li ntawd koj yuav tau mus cuag Xixas xwb.”

Paulus Sawv Tabmeeg Akipas thiab Npelanikes

13Tom qab ntawd tsis ntev Vajntxwv Akipas thiab vajntxwv tus muam uas hu ua Npelanikes tuaj xyuas Fexatus hauv lub nroog Xixaleyas. 14Nkawd tuaj nyob tau ntau hnub, Fexatus txawm piav Paulus rooj plaub rau Vajntxwv Akipas mloog hais tias, “Lub sijhawm uas Felis ua tus tswvxeev kav lub xeev no, nws tau muab ib tug txivneej kaw rau hauv tsev lojcuj, nimno tus txivneej ntawd tseem nyob hauv tsev lojcuj; 15thiab thaum kuv mus rau nram lub nroog Yeluxalees, cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov txwjlaug txawm tuaj nkaug tus txivneej ntawd rau kuv thiab thov kom kuv txiav txim rau nws. 16Tiamsis kuv hais rau lawv hais tias raws li cov Loos txoj kevcai, ob tog yuav tsum tuaj sib hais tim ncauj tim lus thiab cia tus pemkom hais daws nws zaj tas tso mam li txiav txim rau tus uas ua txhaum. 17Thaum lawv tuaj txhij lawm, hnub tom qab kuv mus nyob hauv lub tsev hais plaub thiab hu tus txivneej ntawd los cuag kuv. 18Thaum cov yeejkom sawv los hais, lawv tsis nkaug tej uas nws ua txhaum raws li kuv xav. 19Lawv tsuas sib cav hais txog lawv tej kevcai xwb, thiab lawv hais txog ib tug txivneej uas hu ua Yexus; nws twb tuag lawm, tiamsis Paulus hais tias tus txivneej ntawd tseem muaj sia nyob. 20Thaum ntawd kuv tsis paub yuav taug li cas thiaj paub zaj no tseeb, kuv thiaj nug Paulus saib nws puas kam mus nram lub nroog Yeluxalees, kuv mam li hais nws rooj plaub nrad. 21Tiamsis Paulus thov kom kuv cia nws nyob nws hauv lub tsev lojcuj thiab cia Huabtais Xixas mam li txiav txim rau nws. Kuv thiaj cia nws nyob nws hauv tsev lojcuj mus txog hnub uas kuv xa nws mus cuag Huabtais Xixas.”
22Vajntxwv Akipas hais rau Fexatus hais tias, “Kuv xav mloog tus txivneej ntawd hais.”
 Ces Fexatus teb hais tias, “Tagkis kuv yuav kom tus txivneej ntawd los piav rau koj mloog.”
23Hnub tom qab cov thawj tubrog thiab cov nomtswv hauv lub nroog nrog vajntxwv thiab Npelanikes mus rau hauv chav tsev hais plaub. Thaum Vajntxwv Akipas mus txog hauv chav tsev hais plaub lawm, Fexatus txib neeg mus hu Paulus los cuag vajntxwv. 24Thaum Paulus los txog, Fexatus hais rau vajntxwv hais tias, “Vajntxwv Akipas thiab nej txhua tus uas nyob ntawm no, nej sawvdaws puavleej pom tus txivneej no. Nws yog tus uas cov Yudais uas nyob hauv lub nroog no thiab cov uas nyob nram lub nroog Yeluxalees pheej tuaj kom kuv muab nws tua povtseg. 25Tiamsis kuv twb nug nws tas lawm, kuv tsis pom nws ua ib qho txhaum uas yuav txaus muab nws tua povtseg. Yog li ntawd, thaum nws thov mus hais tim Huabtais Xixas, kuv thiaj hais rau nws hais tias kuv yuav xa nws mus. 26Vajntxwv Akipas, kuv hais rau koj hais tias yeej tsis muaj ib qho tseemceeb uas yuav zoo sau tus txivneej no zaj mus qhia rau Huabtais Xixas paub. Yog li ntawd, kuv thiaj coj nws tuaj cuag sawvdaws, tiamsis qhov tseeb yeej yog kuv coj nws tuaj cuag koj kom koj taug nws zaj, kuv thiaj muaj lus sau xa mus rau Huabtais Xixas. 27Kuv xav hais tias yog tsis muaj ib qho tseemceeb uas zoo sau qhia hais tias tus uas raug txim ua txhaum dabtsi yeej tsis zoo xa tus ntawd mus cuag Huabtais Xixas.”