25

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Anăp Phêtos

1Klâo hrơi tơdơi kơ Phêstos truh laih pơ kwar anŭn, ñu đĭ nao mơ̆ng plei Kaisarea kiăng kơ nao pơ plei Yerusalaim yơh. 2Pơ anŭn hơmâo ƀing khua ngă yang prŏng hrŏm hăng ƀing djă̱ akŏ ƀing Yehudah rai ƀơi anăp pô khua anŭn kiăng kơ pơrơđah hơdôm tơlơi phŏng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Paul. 3Ƀing gơñu pơječ rơkâo kơ Phêstos kiăng kơ mơak brơi Paul wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim, yuakơ ƀing gơñu hơmâo prap pre lui laih ƀing mơnuih krăp kiăng kơ pơdjai hĭ gơ̆ kơtuai jơlan. 4Phêstos laĭ glaĭ tui anai, “Paul arăng dŏ pơkơ̆ng pơ plei Kaisarea laih anŭn kâo pô jĕ či glaĭ pơ anŭn mơ̆n. 5Brơi bĕ đơđa ƀing khua djă̱ akŏ gih nao hăng kâo laih anŭn phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anŭn pơ anih anŭn, tơdah ñu hơmâo ngă laih tơlơi soh sat.”
6Tơdơi kơ dŏ hăng ƀing gơñu sapăn ƀôdah pluh hrơi, ñu trŭn nao pơ plei Kaisarea yơh. Ƀơi hrơi tŏ tui anŭn, ñu dŏ ƀơi grê phat kơđi amăng anih phat kơđi laih anŭn brơi kơ arăng ba rai Paul ƀơi anăp ñu yơh. 7Tơdang Paul nao truh ƀơi anăp ñu laih, ƀing Yehudah, jing ƀing hơmâo trŭn rai laih hrŏm hăng ñu mơ̆ng plei Yerusalaim, pơrơđah lu tơlơi phŏng kơtraŏ biă mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Paul, samơ̆ hơdôm tơlơi phŏng anŭn ƀing gơñu ƀu dưi pơrơklă hĭ ôh.
8Giŏng anŭn, Paul pơhiăp pơgang kơ ñu pô tui anai, “Kâo ƀu hơmâo ngă tơlơi hơget ôh jing soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Tơlơi Juăt ƀing Yehudah, hăng sang yang, ƀôdah hăng pơtao prŏng Kaisar.”
9Samơ̆ Phêstos kiăng ngă pơmơak kơ ƀing Yehudah, tui anŭn ñu laĭ kơ Paul tui anai, “Ih tŭ ư kiăng kơ đĭ nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn tŭ tơlơi phat kơđi ƀơi anăp kâo pơ anih anŭn kơ hơdôm tơlơi phŏng anai mơ̆?”
10Samơ̆ Paul laĭ glaĭ tui anai, “Ră anai dŏ ƀơi anăp sang phat kơđi Kaisar anai, jing anih kâo khŏm tŭ tơlơi phat kơđi. Kâo ƀu ngă tơlơi hơget ôh pơsoh hĭ ƀing Yehudah, kar hăng ih thâo rơđah laih. 11Samơ̆ tơdah kâo hơmâo ngă soh hơget tơlơi năng tŭ kơ tơlơi djai, kâo ƀu hơngah hĭ ôh kiăng kơ tŭ pơdjai. Samơ̆ yuakơ tơlơi ƀing Yehudah hơmâo phŏng kơđi laih kơ kâo kơ tơlơi anŭn ƀu sĭt ôh, sĭt yơh ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ jao hĭ kâo kơ ƀing gơñu. Kâo rơkâo tơlơi anai kiăng kơ tŭ pơtao prŏng Kaisar yơh phat kơđi brơi!”
12Tơdơi kơ Phêstos pơčrŏng sai hăng tơdruă gơñu pơjơnum glaĭ anŭn, ñu laĭ tui anai, “Yuakơ ih hơmâo rơkâo laih kơ pơtao prŏng Kaisar kiăng kơ phat kơđi brơi kơ ih, sĭt ih či nao truh pơ pơtao Kaisar yơh!”

Paul Ƀơi Anăp Pơtao Agrippas Hăng Bơnai Ñu HʼBernikê

13Ƀiă hrơi rơgao mơ̆ng anŭn, pơtao Agrippas hăng HʼBernikê nao pơ plei Kaisarea kiăng kơ nao čuă ngui pơyom kơ Phêstos. 14Yuakơ ƀing gơñu dŏ đŏm glaĭ sui hrơi pơ plei anŭn, Phêstos pơrơklah kơđi Paul anŭn hăng pơtao Agrippas yơh. Ñu laĭ tui anai, “Hơmâo sa čô mơnuih Phêlik lui raih hĭ amăng sang mơnă pơ anai. 15Tơdang kâo nao pơ plei Yerusalaim, ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing kŏng tha ƀing Yehudah phŏng kơđi kơ ñu laih anŭn rơkâo kơ kâo kiăng kơ ñu tŭ klă̱ kơđi kiăng kơ djai.
16“Kâo laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu kơ tơlơi ƀu djơ̆ tơlơi phiăn ƀing Rôm ôh kiăng kơ jao hĭ hlơi pô tŭ tơlơi klă̱ kơđi hlâo kơ ñu pơbưp hăng ƀing phŏng kơđi ñu laih anŭn hơmâo mông mơyŭn kiăng kơ pơhiăp pơgang kơ ñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng khul tơlơi ƀing gơñu phŏng anŭn. 17Tơdang ƀing gơñu rai pơ anai hăng kâo, kâo ƀu pơtrưĭ hĭ kơđi anŭn ôh, samơ̆ kâo dŏ ƀơi grê phat kơđi ƀơi hrơi tŏ tui laih anŭn brơi kơ arăng ba mŭt pô mơnă anăn Paul anŭn yơh. 18Tơdang ƀing phŏng kơ ñu pơhiăp, ƀing gơñu ƀu phŏng kơ ñu hăng hơdôm tơlơi soh sat kâo hơmâo čang rơmang laih kiăng kơ hơmư̆ ôh. 19Samơ̆ ƀing gơñu hơmâo đơđa mơta tơlơi pơrơjăh hăng ñu kơ tơlơi đaŏ gơñu pô laih anŭn kơ tơlơi sa čô djai anăn Yêsu, jing Pô Paul yap kơnăl ăt dŏ hơdip. 20Kâo ƀu thâo hiư̆m pă kiăng kơ phat kơđi dơ̆ng tah kơ tơlơi anŭn. Tui anŭn, kâo tơña kơ Paul, tơdah ñu tŭ ư kiăng kơ nao pơ plei Yerusalaim laih anŭn tŭ tơlơi phat kơđi pơ anŭn kơ hơdôm tơlơi ƀing gơñu phŏng anŭn. 21Tơdang Paul hơmâo rơkâo laih kiăng kơ jao hĭ tơlơi bruă anŭn kơ pơtao prŏng khưp ngă, kâo pơđar arăng pơkơ̆ng hĭ ñu dŏ pơ anai hlŏng truh kơ kâo dưi brơi ñu nao pơ pơtao Kaisar yơh.”
22Giŏng anŭn, pơtao Agrippas laĭ kơ Phêstos tui anai, “Kâo pô kiăng kơ hơmư̆ mơ̆ng pô anŭn.” Phêstos laĭ glaĭ tui anai, “Hrơi pơgi ih či hơmư̆ ñu yơh.”

Paul Ƀơi Anăp Pơtao Agrippas

23Ƀơi hrơi tŏ tui, Agrippas hăng HʼBernikê rai hăng tơlơi kơdrưh prŏng laih anŭn ƀing gơñu mŭt amăng sang phat kơđi hrŏm hăng ƀing khua tơhan prŏng, wơ̆t hăng ƀing khua moa amăng plei anŭn mơ̆n. Giŏng anŭn, Phêstos pơđar kơ arăng ba Paul mŭt yơh. 24Phêstos pơhiăp tui anai, “Ơ pơtao Agrippas laih anŭn abih bang mơnuih dŏ pơ anai, rơkâo kơ ƀing gih lăng bĕ pơ pô anai! Abih bang ƀing Yehudah hơmâo rơkâo kơ kâo kơ tơlơi pô anai pơ plei Yerusalaim laih anŭn pơ anai amăng plei Kaisarea, ur kraih kơ tơlơi ƀu kiăng kơ pô anai dŏ hơdip dơ̆ng tah. 25Samơ̆ kâo hơduah ƀuh ñu ƀu hơmâo ngă tơlơi soh hơget ôh lăp kơ djai, samơ̆ yuakơ ñu hơmâo kwưh laih pơ pơtao Kaisar, tui anŭn kâo khưp brơi kơ ñu nao pơ plei Rôm yơh. 26Samơ̆ kâo ƀu thâo rơđah tơlơi hơget ôh kiăng kơ čih hră kơ Pơtao. Hơnŭn yơh, kâo ba rai ñu ƀơi anăp abih bang ƀing gih, boh nik ñu ƀơi anăp ih, Ơ pơtao Agrippas ăh, kiăng kơ tơdơi kơ tơlơi tơña kơsem anai kâo dưi hơmâo mơta tơlơi kiăng kơ čih hră. 27Kâo pơmĭn ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi hơget ôh kiăng kơ brơi ba nao sa čô mơnă samơ̆ ƀu thâo rơđah ôh kơ hơdôm tơlơi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.”