26

Baulo Aengx Gorngv Nzunc Ninh Nyei Jauv-Louc

1⟨Aa^nqi^paa Hungh⟩ gorngv mbuox Baulo, “Ih zanc yie iv congh meih gorngv meih ganh nyei jauv aqv.” Baulo ziouc sung buoz cuotv gorngv jaiv sin nyei waac.
2Ninh gorngv, “Aa^nqi^paa Hungh aah! Yie ih hnoi maaih domh wuonc qiex duqv yiem meih nyei nza'hmien gorngv Yiutai Mienh gox yie nyei yietc zungv sic, 3weic zuqc meih hiuv Yiutai Mienh nyei leiz-fingx yaac hiuv duqv ninh mbuo nzaeng nyei jauv camv nyei. Hnangv naaic, yie tov meih longc noic muangx yie gorngv oc.
4“Zuangx Yiutai Mienh hiuv duqv yie nyei seix hnangv haaix nor. Yiem yie lunx nyei ziangh hoc yie yiem yie ganh nyei buonv-guoqv nyei baeqc fingx mbu'ndongx yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. 5Ninh mbuo hiuv duqv yie lauh haic aqv. Se gorngv ninh mbuo nyunc tengx yie zoux zorng-zengx nor, ninh mbuo hiuv duqv yie zoux ⟨Faa^li^si Mienh,⟩ dongh gan leiz gauh muonc jiex wuov jauv. 6Ih zanc yie souv jienv naaiv zuqc siemv se weic yie maaih lamh hnamv Tin-Hungh oix zoux ei ninh caux yie mbuo nyei ong-taaix laengz jiez nyei ngaengc waac. 7Yie mbuo ziepc nyeic fingx Yiutai Mienh yaac fih hnangv nyei maaih naaiv nyungc maaih lamh hnamv cingx daaih ndorm zinh nziouv hmuangx zaangc Tin-Hungh zuov jienv. Hungh diex aah! Se weic naaiv nyungc maaih lamh hnamv Yiutai Mienh cingx daaih gox yie. 8Meih mbuo Yiutai Mienh weic haaix diuc maiv haih sienx mienh daic mingh mv baac Tin-Hungh haih bun nangh daaih?
9“Zinh ndaangc yie yaac hnamv yie oix zuqc longc nzengc za'eix zoux doqc Naa^saa^letv Mungv wuov dauh Yesu nyei mbuox. 10Yie yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh hnangv naaic zoux. Sai mienh bieiv bun yie maaih lingc zorqv sienx Yesu nyei mienh camv nyei daaih wuonx jienv loh. Ninh mbuo zuqc dingc daix wuov zanc yie yaac a'hneiv nyei. 11Yie mingh norm-norm wuic dorngh hoic ninh mbuo camv-nzunc aqv. Oix aapv ninh mbuo gorngv ki Yesu. Yie qiex jiez haic ninh mbuo, zungv mingh taux nyiec guoqv nyei zingh zoux doqc ninh mbuo.

Baulo Gorngv Ninh Hnangv Haaix Nor Sienx Yesu

(Beiv mangc Gong-Zoh 9:1-19; 22:6-16)

12“Maaih nzunc yie duqv sai mienh bieiv nyei hatc maaz caux lingc mingh Ndaa^matv^gatc Zingh. 13Hungh diex aah! Yie gan jauv mingh gau, lungh aanx aqv. Yie buatc yiem gu'nguaaic lungh maaih njang, gauh njang jiex mba'hnoi, ziux gormx yie caux gan jienv yie wuov deix mienh. 14Yie mbuo yietc zungv king njiec ndau mi'aqv. Yie yaac haiz maaih qiex gorngv benx Hipv^lu waac mbuox yie, ‘Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie? Meih hnangv ngongh ndiqv zunc ngongh biaav hoic ganh zuqc mun.’
15“Yie ziouc naaic gaax, ‘Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?’
 “Ziouv dau, ‘Yie se Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh.
16Ih zanc jiez sin souv jienv maah! Yie hinc bun meih buatc weic paaiv meih zoux yie nyei bou. Yie oix meih gan yie zoux zorng-zengx gorngv ih hnoi meih buatc yie naaiv deix sic aengx caux nqa'haav yie oix bun meih buatc nyei sic. 17Yie oix njoux meih cuotv Yiutai Mienh nyei buoz-ndiev aengx caux yie paaiv meih mingh wuov deix Janx nyei buoz-ndiev. 18Yie paaiv meih mingh bun ninh mbuo haih mangc duqv buatc, bun yiem hmuangx nyei mienh haih cuotv daaih yiem njang, yaac yiem Saadaan nyei buoz-ndiev cuotv daaih lorz Tin-Hungh. Ninh mbuo ziouc duqv zuiz guangc liuz, yaac duqv caux weic sienx yie benx cing-nzengc mienh wuov deix, maaih ninh mbuo nyei buonc.’

Baulo Gorngv Taux Ninh Ganh Nyei Gong

19“Aa^nqi^paa Hungh aah! Yie maiv ngaengc yietc deix yiem lungh hinc yaangh nyei sic. 20Yie ziouc yiem Ndaa^matv^gatc Zingh zunh doz ndaangc, nqa'haav mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, aengx mingh gormx I^saa^laa^en Deic-Bung, aengx cuotv mingh Janx nyei dorngx zunh doz bun zuangx mienh hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz nzuonx daaih lorz Tin-Hungh yaac zoux sic bun cing ninh mbuo za'gengh goiv hnyouv guangc zuiz mi'aqv. 21Weic naaiv, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, Yiutai Mienh zorqv yie, oix daix yie. 22Mv baac maaih Tin-Hungh tengx yie taux ih hnoi, yie ziouc souv jienv naaiv zuangx mienh nyei nza'hmien zoux zorng-zengx bun zoux hlo zoux faix nyei muangx. Yie gorngv nyei se fih hnangv ⟨douc waac mienh⟩ caux Mose gorngv oix cuotv daaih nyei sic hnangv. 23Ninh mbuo gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv, yaac gorngv ninh zoux daic mingh aengx nangh daaih nyei daauh dauh, ninh ziouc ziux njang bun Yiutai Mienh caux maanc fingx Janx.”
24Baulo hnangv naaiv nor gorngv jaiv sin nyei waac, Fe^saa^tatv ziouc heuc qiex hlo nyei gorngv, “Baulo aah! Meih maiv nzang mbor lorh. Doqc duqv sou hlang haic, bun meih maiv nzang aqv.”
25Baulo dau, “Fe^saa^tatv Domh Ziouv aah! Yie maiv zeiz maiv nzang lorqc. Yie gorngv nyei se maiv zeiz maiv nzang nyei waac. Se za'gengh zien nyei, cing-cov nyei. 26Hungh Diex hiuv nzengc naaiv deix nyungc-nyungc sic, yie ziouc bungx laangc nyei gorngv nzengc bun meih muangx. Yie sienx maiv maaih yietc nyungc meih maiv hiuv, weic zuqc maiv zeiz bingx jienv zoux nyei sic. 27Aa^nqi^paa Hungh aah! Meih sienx Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh nyei waac fai? Yie hiuv duqv meih sienx nyei.”
28Aa^nqi^paa Hungh mbuox Baulo, “Ziangh hoc ndongc naaiv nangv meih hnamv daaih meih haih bun yie oix benx Giduc Mienh fai?”
29Baulo dau, “Maiv gunv ziangh hoc ndaauv fai nangv, yie tov Tin-Hungh bun meih caux yiem naaiv nyei zuangx mienh yietc zungv benx nzengc hnangv yie nor, cuotv liuz maiv maaih hlieqv-limc ndoh hnangv.”
30Gorngv liuz, Aa^nqi^paa Hungh caux zungx caux Mbenitv caux yiem wuov nyei zuangx mienh jiez sin 31cuotv mingh. Laanh caux laanh gorngv, “Maiv buatc naaiv laanh mienh dorngc haaix nyungc zic duqv daix fai wuonx loh.”
32Aa^nqi^paa yaac gorngv mbuox Fe^saa^tatv, “Se gorngv naaiv laanh mienh maiv gaengh tov bun Lomaa Hungh dunx sic, bungx duqv nyei.”