26

Y-Pôl Blŭ Mgang Ñu Pô Ti Anăp Mtao Agripa

1Mtao Agripa lač kơ Y-Pôl, “Ih mâo klei dưi blŭ mgang ih pô.” Snăn Y-Pôl yơr kngan leh anăn blŭ mgang ñu pô snei:
2“Ơ Mtao Agripa, kâo mĭn kâo mâo klei myun, kyuadah kâo dưi mgang kâo pô hruê anei ti anăp ih kơ jih klei phung Yuđa kčŭt kơ kâo. 3Kyuadah ih thâo klă leh jih jang klei bhiăn phung Yuđa leh anăn klei diñu bi tăng. Snăn kâo akâo kơ ih gĭr dôk hmư̆ kâo.
4Klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă dơ̆ng mơ̆ng hlăk ai ti krah găp djuê kâo pô leh anăn ti ƀuôn Yêrusalem, jih jang phung Yuđa thâo leh sơăi. 5 Diñu thâo mơ̆ng sui leh, tơdah diñu čiăng hưn, kâo jing sa čô Pharisi, dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si phung kpă hĭn hlăm klei phung hmei đăo. 6Ară anei arăng phat kđi kâo tinei kyuadah kâo čang hmăng kơ klei Aê Diê ƀuăn leh kơ phung aê hmei. 7Klei čang hmăng anăn phung pluh dua găp djuê hmei čang hmăng ƀuh truh sĭt, êjai diñu hur har kkuh mpŭ hruê mlam. Kyua klei čang hmăng anăn yơh, Ơ Mtao, phung Yuđa kčŭt kơ kâo. 8Si ngă diih amâo đăo hĕ Aê Diê dưi bi kbiă lŏ hdĭp phung djiê?
9 Kâo pô mĭn sĭt leh jing djŏ ngă lu klei bi kdơ̆ng hŏng anăn Yêsu ƀuôn Nasaret. 10Kâo ngă snăn leh ti ƀuôn Yêrusalem. Amâo djŏ ôh kâo knŏng krư̆ lu phung doh jăk hŏng klei dưi mơ̆ng phung knơ̆ng khua ngă yang, ƀiădah tơdah arăng phat kđi brei mdjiê diñêu, kâo bi êdah sa ai ngă kơ diñu. 11Jêñ jêñ kâo bi kmhal diñu hlăm jih jang sang bi kƀĭn leh anăn duah mgô̆ diñu hngah klei đăo. Êjai kâo ngêñ snăk kơ diñu, kâo truh wăt hlăm ƀuôn phung tue čiăng ngă jhat kơ diñu.”

Y-Pôl Hưn Klei Ñu Đăo

(BɃK 9:1-19; 22:6-16)

12“Snăn yơh kâo nao kơ ƀuôn Damas hŏng klei dưi mơ̆ng phung knơ̆ng khua ngă yang. 13Ơ Mtao, ti yang hruê dơ̆ng êjai kâo êbat, kâo ƀuh klei mngač mơ̆ng adiê, mngač hĭn kơ yang hruê, mtrang jŭm kâo leh anăn phung hiu mbĭt hŏng kâo. 14Tơdah jih jang hmei lĕ buh ti lăn sơăi, kâo hmư̆ asăp lač kơ kâo hlăm klei Hêbrơ, ‘Ơ Y-Sôl, Ơ Y-Sôl, si ngă ih ngă jhat kơ kâo? Ih bi ruă ih pô yơh ih čưng msei knur.’ 15Kâo êmuh, ‘Hlei ih, Ơ Khua Yang?’ Khua Yang lač, ‘Kâo gơ̆ Yêsu, Pô ih dôk ngă jhat. 16Ƀiădah kgŭ bĕ leh anăn dôk dơ̆ng; kyuadah kâo bi êdah kơ ih kyua kơ klei anei, čiăng mjing ih pô mă bruă leh anăn pô hưn bi sĭt jih jang klei ih ƀuh kâo leh hruê anei, leh anăn wăt kơ klei kâo srăng bi êdah kơ ih, 17êjai kâo bi mtlaih ih mơ̆ng phung ƀuôn sang leh anăn phung tue. Kâo tiŏ nao ih phă diñu, 18čiăng mblang ală diñu, brei diñu đuĕ mơ̆ng klei mmăt wir phă kơ klei mngač, leh anăn mơ̆ng klei myang Satan wir phă klei myang Aê Diê, čiăng kơ diñu dưi mă tŭ klei pap brei kơ klei soh leh anăn dưn ngăn mbĭt hŏng phung jing doh jăk leh hŏng klei đăo kơ kâo.’ ”

Y-Pôl Yăl Dliê Bruă Ñu

19“Snăn Ơ Mtao Agripa, kâo amâo hngah ôh kơ klei bi ƀuh mơ̆ng adiê anăn. 20 Ƀiădah kâo hưn tal êlâo hĭn kơ phung dôk ti ƀuôn Damas, leh anăn ti ƀuôn Yêrusalem, leh anăn tar ƀar čar Yuđa, leh anăn kơ phung tue msĕ mơh, brei diñu kmhal kơ klei soh leh anăn wĭt kơ Aê Diê, leh anăn bi êdah bruă năng hŏng klei diñu kmhal kơ klei soh. 21Kyuanăn phung Yuđa mă kâo hlăm sang kkuh mpŭ leh anăn duah bi mdjiê kâo. 22Truh ti hruê anei Aê Diê đru kâo leh, snăn kâo dôk dơ̆ng tinei hưn bi sĭt kơ phung điêt wăt kơ phung prŏng knŏng klei phung khua pô hưn êlâo leh anăn Y-Môis hưn leh srăng truh: 23 čiăng lač Yang Krist srăng tŭ klei knap mñai, leh anăn kyua Ñu jing Pô kbiă lŏ hdĭp tal êlâo hĭn mơ̆ng phung djiê, Ñu srăng hưn klei mngač kơ phung ƀuôn sang leh anăn kơ phung tue.”
24Êjai Y-Pôl blŭ mgang ñu pô snăn, Aê Phêtus lač hŏng asăp kraih, “Ơ Y-Pôl, ih khŏ leh! Klei ih hriăm lu yơh bi khŏ ih leh.” 25Y-Pôl lŏ wĭt lač, “Kâo amâo khŏ ôh, Ơ Aê khua Phêtus, kâo blŭ klei sĭt nik. 26Kyuadah Mtao thâo leh klei anei, leh anăn kâo blŭ kơ ñu hŏng klei jhŏng; kyuadah kâo mĭn ñu thâo leh jih jang klei anăn, kyuadah jih klei anei arăng amâo ngă hŏng klei hgăm ôh. 27Ơ Mtao Agripa, ih đăo mơ̆ kơ phung khua pô hưn êlâo? Kâo thâo sĭt kơ ih đăo.” 28Mtao Agripa lač kơ Y-Pôl, “Adôk ƀiă, păt ih čiăng mjing kâo sa čô đăo kơ Krist!” 29Y-Pôl lač, “Thâodah ƀiă mông amâodah sui, kâo akâo kơ Aê Diê brei amâo djŏ knŏng hjăn ih ôh, ƀiădah wăt jih jang mnuih dôk hmư̆ kâo hruê anei srăng jing msĕ si kâo, ƀiădah knŏng amâo mâo klei săng đai anei ôh.”
30Snăn mtao, khua čar, H'Bêrênis, leh anăn jih jang phung dôk gŭ mbĭt hŏng diñu kgŭ dơ̆ng sơăi. 31Leh diñu kbiă, diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Êkei anei amâo ngă sa klei soh năng djiê amâodah năng krư̆ ôh.” 32Mtao Agripa lač kơ Phêtus, “Ih dưi phưi êkei anei tơdah ñu ka akâo klei phat kđi ti anăp Sêsar.”