27

Baeng Dorh Baulo Bieqc Nzangv Mingh Lomaa Zingh

1Lomaa jien dingc hnyouv bun yie mbuo bieqc nzangv mingh I^daa^li Deic-Bung. Ninh mbuo ziouc zorqv Baulo caux deix zuiz-mienh jiu bun dauh Or^gatc^datc Hungh wuov guanh baeng nyei baeng-bieiv, dongh gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv, mbuox heuc Yulietv. 2Yie mbuo ziouc bieqc poux Atc^laa^mitv^ti^yum Mungv nyei nzangv. Naaiv poux nzangv oix gan koiv-hlen, Esie Saengv nyei nzangv-bouc jiex. Nzangv ziouc mingh aqv. Maaih dauh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung, Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei mienh, mbuox heuc Aa^litv^taa^katv, yaac caux jienv yie mbuo mingh.
3Da'nyeic hnoi yie mbuo taux Sai^ndorn Mungv, Yulietv baeng-bieiv korv-lienh Baulo, bun ninh mingh lorz ninh nyei gorx-youz weic bun ninh nyei gorx-youz liuc leiz deix ninh. 4Aengx yiem naaic nzaeng nzangv mingh, nziaaux yietc aax maiv sunx, yie mbuo ziouc jiex nziaaux maiv buonc hlo wuov bung Saibatc Koiv-Nzou, 5aengx jiex koiv, jiex zuqc Si^li^sie caux Bam^fi^lie mingh taux Lisie Deic-Bung, Milaa Mungv. 6Yiem wuov baeng-bieiv aengx lorz duqv poux nzangv yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh daaih, oix mingh I^daa^li Deic-Bung. Ninh ziouc dorh yie mbuo bieqc wuov poux nzangv. 7Naaiv deix ziex hnoi, nzangv mingh duqv donc haic. Aqc duqv mingh haic, lauh nyei cingx daaih taux Kaa^ni^ndatc Mungv. Laaix nziaaux maiv sunx, maiv haih baeng zaqc mingh. Yie mbuo ziouc baengh baaiz Sanx^mo^ne aengx jiex nziaaux maiv buonc hlo wuov bung Kelitv Koiv-Nzou. 8Nzangv gengh! aqc duqv mingh haic, mv baac yie mbuo nitv jienv koiv-nzou manc-manc mingh ziouc taux norm dorngx mbuox heuc, “Nzangv-Bouc Nzueic,” leih Laasie Mungv maiv nangc go.
9Mingh gau, guangc ziangh hoc camv haic aqv. Zungv jiex liuz Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc nyei Zipv aqv. Se gorngv gan nzangv mingh nor, haih buangh zuqc sic mv bei. Baulo ziouc kuinx zuangx mienh. Ninh gorngv, 10“Zuangx gorx-youz aah! Yie buatc mbuo cuotv naaiv nzunc jauv za'gengh oix buangh sic aqv. Maiv daan nzangv caux huox haih laaih zitc hnangv. Liemh mbuo nyei maengc zungv oix zuqc guangc mv bei.” 11Mv baac baeng-bieiv sienx nzangv-jien caux nzangv-ziouv nyei waac, maiv sienx Baulo nyei waac. 12Weic zuqc wuov norm nzangv-bouc maiv nangc benx jiex dong-gen hnoi, yiem nzangv oix mingh nyei mienh yaac gauh camv, ninh mbuo ziouc dingc hnyouv haih gaanv duqv hingh nor, oix mingh Finikv wuov norm nzangv-bouc zuov dong-gen hnoi jiex. Finikv se yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou nyei yietc norm nzangv-bouc, huin mingh fai bung caux baqv bung mbu'ndongx yaac huin mingh fai bung caux naamh bung mbu'ndongx.

Nziaaux-Jieqv Niouv Nzangv

13Yiem gau wuov norm dorngx, nziaaux yiem naamh bung buonc daaih sienc nyei, zuangx mienh ziouc laaic mingh duqv nyei. Nzangv-nouh ziouc siou zuic nzangv nyei ga'naaiv faaux daaih ziouc nzaeng nitv jienv Kelitv Koiv-Nzou mingh. 14Mingh maiv lauh buangh gorng domh nziaaux-jieqv, (dongh mienh heuc baqv bung caux dong bung mbu'ndongx nyei nziaaux), buonc yangh koiv-nzou wuov bung daaih. 15Nziaaux ziouc daaih niouv nzangv, nzangv borngz maiv hingh nziaaux. Yie mbuo ziouc bungx nzangv sueih nziaaux buonc mingh. 16Nziaaux buonc jienv mingh gau, nitv zuqc norm koiv-nzou dorn, mbuox heuc Kaau^ndaa, koiv-nzou ziouc torngv jienv deix nziaaux. Yie mbuo ziouc zorqv nzangv-dorn bouh faaux bangc domh nzangv ndoh jienv, zoux duqv kouv haic. 17Ndoh liuz nzangv-dorn, ninh mbuo aengx ndoh domh nzangv, zorqv hlaang cunx njiec ga'ndiev baeng faaux daaih ndoh jienv. Gamh nziex nzangv haih nziangc zuqc Setitv wuov norm dorngx nyei saa-ziou ndui, ninh mbuo ziouc bungx ndie-mbuangh njiec sueih nziaaux buonc mingh. 18Nziaaux-jieqv corc niouv jienv nzangv. Da'nyeic hnoi ninh mbuo ziouc zorqv huox guangc wuov koiv, 19aengx da'faam hnoi ninh mbuo aengx zorqv deix nzangv nyei wuoqc ginc guaengx guangc koiv aqv. 20Duqv ziex hnoi yie mbuo maiv buatc mba'hnoi, maiv buatc hleix cuotv. Domh nziaaux corc buonc jienv seix nyei. Yie mbuo maaih lamh hnamv njoux duqv maengc cuotv nyei jauv baac mi'aqv.
21Duqv ziex hnoi zuangx mienh maiv nyanc haaix nyungc. Baulo ziouc souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx gorngv, “Zuangx gorx-youz aac, se gorngv meih mbuo muangx yie nyei waac, maiv cuotv Kelitv wuov norm koiv-nzou nor, mbuo maiv zuqc buangh naaiv deix sic hoic mbuo guangc ga'naaiv camv. 22Hnangv haaix yaac baac, gunv bungx dingc hnyouv, meih mbuo maiv maaih yietc dauh haih zuqc guangc maengc. Kungx guangc naaiv poux nzangv hnangv, 23weic zuqc dongh yie benx ninh nyei yaac buoqc zaangc nyei Tin-Hungh, maaih dauh ninh nyei fin-mienh a'hmuangx daaih souv jienv yie nyei ga'hlen. 24Ninh gorngv, ‘Baulo aah! Meih maiv dungx gamh nziex. Meih hnangv haaix oix zuqc mingh souv jienv Lomaa Domh Ziuh Hungh nyei nza'hmien. Tin-Hungh oix weic meih bun yietc zungv juangc nzangv nyei mienh duqv maengc cuotv.’ 25Zuangx gorx-youz aah! Gunv bungx hnyouv maah! Yie sienx Tin-Hungh. Ninh hnangv haaix nor gorngv za'gengh oix hnangv wuov nor zoux. 26Mv baac mbuo nyei nzangv zungv oix zuqc piu mingh dox mbuo guangc yietc norm koiv-nzou.”
27Taux ziepc feix hnoi wuov muonz yie mbuo nyei nzangv zuqc nziaaux buonc mbiouh mingh mbiouh daaih nyei yiem wuov Me^ndi^de^le^nien Koiv. Ndaamv muonz nyei dorngx, nzangv-nouh haiz hnangv nitv mbienx fatv deix aqv nor. 28Ninh mbuo ziouc longc diuh hlaang ndoh jienv ga'naaiv hniev nyei bungx njiec ndorqc mangc gaax ndongc haaix ndo, buatc maaih nyic ziepc zamh ndo. Yietc zanc jiex ninh mbuo aengx ndorqc nzunc buatc ziepc hmz zamh ndo. 29Ninh mbuo gamh nziex nzangv haih nziangc zuqc la'bieiv, nzangv-nouh ziouc bungx biei norm zuic nzangv nyei ga'naaiv yiem wuov nzangv-dueiv. Zuic jienv, mangc maiv duqv lungh gaanv njang aqv. 30Nzangv-nouh hnamv oix biaux, ziouc zorqv nzangv-dorn bungx njiec koiv zoux hnangv oix bungx nzangv-m'nqorngv nyei ga'naaiv-zuic njiec nor. 31Mv baac Baulo gorngv mbuox baeng-bieiv caux baeng, “Se gorngv nzangv-nouh maiv yiem naaiv nzangv nor, meih mbuo maiv haih duqv njoux.” 32Baeng ziouc hngaqv dangx ndoh nzangv-dorn nyei hlaang bungx guangc mi'aqv.
33Lungh aav lamh deix njang aqv, Baulo kuinx zuangx mienh nyanc deix ga'naaiv. Ninh gorngv, “Duqv ziepc feix hnoi aqv, meih mbuo nzauh maiv nyanc haaix nyungc. 34Hnangv naaiv yie kuinx meih mbuo oix zuqc nyanc deix ga'naaiv cingx daaih haih duqv maengc cuotv. Meih mbuo gorqv-mienh nyei mba'biei liemh yietc diuh maiv zuqc mietc.” 35Gorngv setv, Baulo ziouc zorqv njuov daaih dorng jienv zuangx mienh laengz zingh Tin-Hungh ziouc maeqv daaih nyanc. 36Zuangx mienh ziouc haiz hnyouv longx deix, yietc zungv ziouc nyanc aqv. 37Yie mbuo yiem nzangv nyei mienh yietc zungv maaih nyic baeqv cietv ziepc luoqc laanh. 38Dauh dauh nyanc beuv ziouc bienh mbiauh guangc wuov koiv, oix bun nzangv heng deix.

Nzangv Waaic Mv Baac Mienh Duqv Maengc Cuotv

39Lungh njang daaih, maiv maaih haaix dauh zieqv duqv wuov norm dorngx, mv baac ninh mbuo buatc maaih norm wuom-gorqv maaih saa-ziou yuonh nyei, kuh cuotv nyei, ziouc dingc oix dorh nzangv cuotv wuov norm dorngx. 40Ninh mbuo ziouc hngaqv dangx zuic nzangv nyei ga'naaiv guangc, aengx jaiv nqoi nzangv-mbietc nyei hlaang. Ninh mbuo aengx corng jienv nzangv-m'nqorngv nyei ndie-mbuangh bun nziaaux buonc hungx jienv mingh cuotv wuov mbienx. 41Mv baac mingh gau, nzangv buangh zuqc wuom-gapv, nzangv-m'nqorngv nziangc zuqc saa-ziou ndui gorqv jienv, maiv haih mingh. Nzangv-dueiv ziouc zuqc wuom niouv huv mi'aqv.
42Baeng hnamv oix daix guangc zuiz-mienh, nziex ninh mbuo haih ziouh wuom biaux mv bei. 43Mv baac baeng-bieiv oix liouh Baulo ziouc maiv bun ninh mbuo daix yietc dauh. Ninh heuc haaix dauh haih ziouh wuom gunv tiux njiec wuom ziouh cuotv wuov mbienx aqv. 44Haaix dauh maiv haih ziouh wuom oix zuqc qam ndiangx-benv fai yiem nzangv haih mbiouh nyei ga'naaiv ziouh cuotv mbienx. Hnangv naaiv yietc zungv ziouc cuotv mbienx, maiv zuqc guangc maengc.