2

Chúa Thánh Linh giáng lâm

1Đến ngày lễ Ngũ tuần, các môn độ Chúa đều họp mặt đông đủ. 2Thình lình, có tiếng động từ trời như luồng gió mạnh thổi vào đầy nhà. 3Các môn đệ thấy những chiếc lưỡi bằng lửa xuất hiện, đậu trên đầu mỗi người. 4Tất cả đều đầy dẫy Thánh Linh, mỗi người bắt đầu nói một ngoại ngữ do Thánh Linh chỉ bảo.

Dân chúng hiếu kỳ

5Lúc đó, tại thủ đô Giê-ru-sa-lem có những người Do-thái và người mộ đạo từ nhiều dân tộc về dự lễ. 6Tiếng động vang ra, một đám đông kéo đén, vô cùng kinh ngạc vì nghe các môn đệ nói đúng ngôn ngữ của mỗi dân tộc. 7Họ sửng sốt hỏi nhau: “Những người ấy không phải là người Ga-li-lê sao? 8-11Tại sao-họ nói được tiếng mẹ của chúng ta, để miêu tả những công việc phi thường cửa Thượng Đế?" Đám đông ấy gồm người Bắc-thi, Mã-đại, Ê-lam, Lưỡng-hà, Do-thái, Cáp-ba-đốc, Bông-ty, Tiểu Á, Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ai-cập, Ly-bi (vùng Sy-ren), du khách từ La-mã — cả người Do-thái và người nước ngoài theo đạo Do-thái —người Cơ-rét và Á-rập. 12Mọi người kinh ngạc, bối rối hỏi nhau: “Việc này có nghĩa gì đây?” 13Có người lại chế giễu: “Họ say rượu ngọt đó!”

Phê-rơ công bố Phúc âm

14Nhưng Phê-rơ cùng mười một sứ đồ đứng lên giải thích: “Thưa đồng bào và tất cả các ngài đang ở tại thủ đô, xin lưu ý nghe tôi trình bày. 15Những người này không say rượu như đồng bào lầm tưởng, vì bây giờ mới chín giờ sáng. 16Nhưng việc này đã được nhà tiên tri Giô-ên báo trước:
17‘Chúa dạy: Trong những ngày cuối cùng
Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi người. Con trai và con gái họ sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng Phụ lão sẽ được báo mộng.
18Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Ta
Đầy dẫy các đầy tớ nam nữ Ta,
Họ sẽ truyền giảng lời Ta.
19Ta sẽ tạo những hiện tượng lạ trên trời
Và làm những dấu lạ dưới đất Như máu, lửa và luồng khói.
20Mặt trời sẽ tối đen như mực Mặt trăng đỏ như máu Trước ngày lớn và vinh quang của Ta.
21Khi ấy, ai cầu khẩn danh Chúa đều được cứu.’
22“Thưa đồng bào, xin lưu ý nghe điều quan trọng này: Thượng Đế đã công khai xác nhận Giê-xu người Na-xa-rét là Chúa Cứu Thế, bằng cách dùng tay Ngài thực hiện ngay trước mắt đồng bào những phép lạ, dấu lạ và việc phi thường. 23Ngài bị nộp cho đồng bào đúng theo chương trình Thượng Đế đã tiên liệu. Đồng bào đã mượn tay người La-mã đóng đinh và giết Ngài trên cây thập tự. 24Nhưng Thượng Đế cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì Âm phủ không có quyền giam giữ Ngài, 25như vua Đa-vít đã viết:
‘Tôi luôn luôn thấy Chúa trước mặt Chúa ở bên phải tôi, nên tôi không nao núng
26Do đó, lòng tôi hân hoan, lưỡi tôi mừng rỡ
Thân xác tôi an nghi trong niềm hy vọng
27Vì Chúa không bỏ rơi linh hồn tôi trong Âm phủ
Cũng chẳng để Đấng Thánh của Chúa bị rữa nát.
28Bởi Chúa đã chỉ cho tôi con đường sống Và cho tôi nức lòng mừng rỡ trước mặt Chúa.’
29“Thưa đồng bào, tôi xin nhấn mạnh: vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta đã qua đời và được an táng trong lăng tẩm hiện còn trong thành phố này. 30Tuy nhiên, Đa-vít là nhà tiên tri nên biết Thượng Đế sẽ đặt một hậu tự mình lên ngai báu. 31Người đã thấy và báo trước sự sống lại của Chúa Cứu Thế:
‘Linh hồn Ngài sẽ không bị bỏ rơi nơi Âm phủ
Thân thế Ngài sẽ không bao giờ rữa nát’
32“Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại; tất cả chúng tôi đều chứng kiến. 33Chúa Giê-xu được rước lên ngồi bên phải ngai Thượng Đế, đã nhận lãnh Thánh Linh theo lời hứa của Thượng Đế, và đổ Thánh Linh xuống như đồng bào đang nghe thấy. 34Vì Đa-vít chưa lên trời nhưng đã viết:
‘Thượng Đế bảo Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải Ta
35Cho đến chừng ta đặt kẻ thù dưới gót chân Con.’
36“Vậy xin toàn thể đồng bào nhận thức cho chắc chắn: Chúa Giê-xu mà đồng bào đóng đinh trên cây thập tự đã được Thượng Đế tôn làm Chúa Tể vũ trụ và Cứu Tinh của nhân loại.”

Lời kêu gọi

37Nghe lời giảng giải, dân chúng cảm động sâu xa, liền hỏi Phê-rơ và các sứ đồ: “Thưa các anh, chúng tôi phải làm chi?” 38Phê-rơ đáp: “Anh em phải hối cải, mỗi người phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu báp-tem để được tha tội, rồi sẽ nhận được Thánh Linh. 39Vì Chúa hứa ban Thánh Linh cho anh em và dòng dõi, cho cả những người ở các xứ xa lạ được Thượng Đế, Chúa chúng ta, lựa chọn.” 40Phê-rơ tiếp tục giảng giải, trình bày nhiều bằng chứng rồi khích lệ: “Anh em hãy thoát ly thế hệ đồi trụy này!” 41Nhiều người tiếp nhận lời Chúa và chịu báp-tem. Trong ngày đó có độ 3.000 người tin Chúa. 42Các tín hữu chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo với anh em, bẻ bánh tưởng niệm Chúa và cầu nguyện.

Hội thánh đầu tiên

43Mọi người đều kinh sợ vì các sứ đồ làm nhiều phép lạ và việc phi thường. 44Tất cả các tín hữu đều sát cánh nhau và góp tài sản làm của chung. 45Họ bán của cải, sản nghiệp, rồi chia cho nhau theo nhu cầu mỗi người. 46Anh em tín hữu đồng tâm nhóm họp hằng ngày tại Đền thờ, rồi về bẻ bánh tướng niệm Chúa từ nhà này qua nhà khác, ăn chung với nhau cách vui vẻ, chân thành. 47Họ luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu.