2

Vaj Ntsujplig Tus Dawbhuv Los

1Thaum txog hnub Peetekos, cov ntseeg sawvdaws tuaj nyob ua ke rau hauv ib lub tsev. 2Ua ciav txawm muaj ib lub suab nrov nroo ntws saum ntuj los ib yam li ib nthwv cua hlob hlob los rau hauv lub tsev uas sawvdaws tabtom nyob ua ke. 3Lawv pom ib yam zoo li tus nplaim taws los faib pes rhe liab pes vog mus rau lawv txhua tus. 4Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los kav tagnrho lawv txhua tus lub siab, ces lawv txawm hais tau lwm yam lus raws li Vaj Ntsujplig kom lawv hais.
5Thaum ntawd cov Yudais uas hwm Vajtswv tuaj txhua lub tebchaws uas nyob hauv qab ntuj no tuaj so rau hauv lub nroog Yeluxalees. 6Thaum lawv hnov tej suab ntawd, cov neeg coob coob ntawd txawm tuaj saib saib yog li cas. Thaum lawv nyias hnov nyias lub tebchaws tej lus uas cov ntseeg ntawd hais, lawv xav tsis thoob li. 7Lawv tsis paub yuav hais li cas, ces lawv txawm hais tias, “Cov neeg uas tabtom hais lus no puavleej yog neeg Kalilais los sav! 8Ua li cas peb hnov lawv hais tau peb tej lus? 9Peb cov ntawm no muaj ib txhia yog neeg Pathias, neeg Medias, thiab neeg Elas; muaj ib txhia tuaj tim tebchaws Mexuputamias tuaj, tuaj hauv tebchaws Yudas tuaj, tuaj pem tebchaws Kapadaukias tuaj, tuaj pem tebchaws Pootus thiab tebchaws Axias tuaj, 10tuaj pem tebchaws Felinkias thiab pem tebchaws Pafilias tuaj, tuaj nram tebchaws Iziv tuaj, tuaj hauv tej cheebtsam hauv tebchaws Linpias uas nyob ze tebchaws Kilenes tuaj. Peb ibtxhia tuaj tim lub nroog Loos tuaj, 11tsis hais cov Yudais thiab lwm haivneeg uas kiav xeem ua neeg Yudais, thiab peb ibtxhia tuaj tim koog Povtxwv Keletes thiab nram tebchaws Alanpias tuaj. Txawm yog peb tuaj txhua qhov chaw tuaj los peb puavleej hnov lawv hais txog tej txujci tseemceeb uas Vajtswv tau ua lawm. Peb totaub, rau qhov tej lus uas lawv hais ntawd puavleej yog peb tej lus!” 12Lawv hnov li ntawd, lawv xav tsis thoob li; lawv sib nug zom zaws hais tias, “Tej no yog li cas?”
13Tiamsis muaj ibtxhia luag cov ntseeg zom zaws hais tias, “Cov neeg ntawd qaug cawv lawm!”

Zaj uas Petus Qhia

14Thaum ntawd Petus thiab kaum ib tug timthawj txawm sawv ntsug, ces Petus hais nrov nrov rau cov neeg coob coob ntawd hais tias, “Cov kwvtij Yudais thiab nej txhua tus uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees no, nej ua tib zoo mloog tej uas kuv yuav qhia rau nej. 15Nimno nyuam qhuav cuaj teev sawv ntxov xwb, cov txivneej no tsis yog qaug cawv li nej hais; 16Tej uas muaj no yog raws li Yau-ees uas yog tus cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm hais tias,
  17‘Vajtswv hais tias, thaum txog tiam
   uas ntiajteb yuav kawg, kuv yuav ua li no:
  Kuv yuav pub kuv tus Ntsujplig rau txhua tug.
  Nej tej tub tej ntxhais yuav cev kuv tej lus.
  Nej tej tub hluas yuav ua yogtoog,
   thiab tej laus yuav ua npau suav.
  18Tsis yog li ntawd xwb, thaum txog
   tiam ntawd,
  kuv yuav pub kuv tus Ntsujplig rau kuv cov tubtxib,
  tsis hais pojniam thiab txivneej huv tibsi,
   thiab lawv yuav cev kuv tej lus.
  19Kuv yuav ua tej txujci tseemceeb rau saum nruab ntug,
   thiab hauv ntiajteb no.
  Yuav muaj ntshav, muaj nplaim taws thiab pa taws;
  20thaum tseem tsis tau txog hnub tseemceeb uas ci ntsa iab
   uas tus Tswv los,
  lub hnub yuav tsaus thiab lub hli yuav liab li ntshav.
  21Thaum ntawd tus uas thov tus Tswv pab, tus ntawd yuav dim.’
22“Cov kwvtij Yixalayees, nej cia li mloog tej lus uas kuv yuav qhia no! Vajtswv txib Yexus tus uas yog neeg Naxales los ua tej txujci tseemceeb qhia Vajtswv lub hwjchim rau nej. Tej uas nej pom ntawd qhia rau nej paub hais tias Yexus yog tus uas Vajtswv txib los tiag. 23Qhov uas Vajtswv muab Yexus rau nej, nej muab nws rau cov neeg txhaum coj mus ntsia rau saum ntoo khaublig, thiab nej kom lawv muab nws tua povtseg, qhov ntawd twb yog raws li Vajtswv pom zoo thiab npaj tseg lawm. 24Tiamsis Vajtswv twb daws Yexus dim thiab tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm; txojkev tuag lub hwjchim yuam tsis tau nws.
  25Rau qhov Daviv hais txog nws hais tias,
  ‘kuv niaj hnub pom tus Tswv nrog kuv nyob;
  nws nyob ntawm kuv sab xis, kuv thiaj tsis ntxhov siab.
  26Twb yog vim li no kuv thiaj zoo siab,
   thiab tej lus uas kuv hais
  ua rau sawvdaws paub hais tias kuv zoo siab;
  txawm yog kuv yog neeg xwb los kuv tseem muaj kev cia siab,
  27rau qhov koj yeej yuav tsis tso kuv tus ntsujplig
   rau hauv tubtuag teb;
  koj yuav tsis cia koj tus tubtxib uas ncaj ncees
   cev nqaij lwj rau hauv qhov ntxa.
  28Koj twb qhia txojkev uas coj neeg mus txog txojsia
  rau kuv paub lawm thiab qhov uas koj nrog kuv nyob,
   ua rau kuv zoo siab kawg li.’
29“Cov kwvtij, kuv yuav qhia rau nej paub txog peb yawgkoob Daviv. Nws twb tuag thiab lawv muab nws lub cev coj mus faus lawm; niaj hnub nimno nws lub ntxa tseem nyob. 30Thaum Daviv tseem ua neej nyob, nws yog ib tug uas cev Vajtswv lus. Nws paub tseeb hais tias Vajtswv twb coglus rau nws hais tias, Vajtswv yuav tsa nws ib tug xeebntxwv los ua vajntxwv ib yam li nws. 31Daviv twb paub ua ntej lawm hais tias, tus Mexiyas yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Daviv thiaj hais tias,
  ‘Vajtswv yuav tsis tso nws tseg rau
   hauv tubtuag teb;
  nws cev nqaij yuav tsis lwj rau hauv qhov ntxa.’
32Tus Yexus no yog tus uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, peb ua tau timkhawv hais tias, nws twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm tiag. 33Vajtswv tus uas yog Yexus Txiv, nws coj Yexus mus nyob ntawm nws sab xis, thiab Vajtswv pub Vaj Ntsujplig rau Yexus raws li Vajtswv tau coglus tseg lawm. Nimno Yexus twb pub Vaj Ntsujplig rau peb lawm, raws li nej hnov thiab nej pom no. 34Daviv yeej tsis tau mus saum ntuj ceebtsheej dua li, tiamsis Daviv hais tias,
  ‘Tus Tswv hais rau kuv tus Tswv hais tias,
  koj cia li los nyob ntawm kuv sab xis
  35mus txog thaum kuv muab koj cov
   yeebncuab los rau koj tsuj.’
36“Yog li ntawd cov Yixalayees, nej sawvdaws yuav tsum paub hais tias tus Yexus uas nej muab ntsia rau saum ntoo khaublig, yog tus uas Vajtswv tsa ua tus Tswv thiab ua tus Mexiyas lawm.”
37Thaum sawvdaws hnov Petus hais li ntawd, lawv nyuaj siab kawg li, lawv txawm nug Petus thiab cov timthawj hais tias, “Cov kwvtij, peb yuav ua li cas?”
38Petus teb lawv hais tias, “Nej txhua tus nyias yuav tsum tso nyias tej kev txhaum tseg thiab ua kevcai raus dej ntawm Yexus Khetos lub npe, Vajtswv thiaj yuav zam txim rau nej thiab nej thiaj yuav tau Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv. 39Rau qhov Vajtswv coglus tseg hais tias nws yuav pub tej no rau nej, rau nej cov menyuam thiab rau cov neeg nyob deb tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv hu los ua nws haivneeg.”
40Petus tseem ntuas thiab qhia lawv ntxiv hais tias, “Nej yuav tsum nrhiav kev khiav kom dim, nej thiaj tsis raug txim li cov neeg siab phem no!” 41Cov neeg uas hnov Petus qhia muaj ntau leej ntseeg thiab ua kevcai raus dej. Hnub ntawd cov uas los ntseeg muaj kwvlam li peb txhiab leej. 42Lawv niaj hnub tuaj kawm tej uas cov timthawj qhia, lawv sib hlub sib pab, lawv koom noj Yexus rooj mov thiab thov Vajtswv ua ke.

Cov Ntseeg Yexus Lub Neej

43Thaum sawvdaws pom tej txujci tseemceeb uas cov timthawj ua, lawv xav tsis thoob li. 44Cov ntseeg sawvdaws koom ib lub siab, nyias nqa nyias tej qhov txhia chaw tuaj tso ua ke ua sawvdaws tug. 45Lawv muab lawv tej av thiab tej khoom uas yog lawv tug muag, thiab muab tej nyiaj ntawd faib rau txhua tus raws li tus uas muaj chaw siv. 46Lawv niaj hnub mus pehawm Vajtswv hauv lub Tuamtsev, thiab lawv noj Yexus rooj mov thiab noj mov ua ke hauv lawv tej tsev ib lub dhau ib lub, txawm yog muaj ntau muaj tsawg los lawv sawvdaws zoo siab noj. 47Lawv ua Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu, thiab tej neeg sawvdaws puavleej hwm lawv. Tus Tswv niaj hnub coj neeg los ntseeg coob zuj zus ntxiv rau cov ntseeg.