2

Singx Lingh Njiec

1Jiex ⟨Pen^te^kortv Zipv⟩ wuov hnoi taux, ninh mbuo yietc zungv Gapv zunv yiem norm dorngx. 2Liemh zeih yiem lungh maaih qiex mbui hnangv borngz domh nziaaux nor, mbui buangv ninh mbuo zueiz wuov norm biauv. 3Ninh mbuo buatc hinc cuotv daaih hnangv douz-mbietc nor, nzaanx njiec taux ninh mbuo dauh dauh mienh. 4Mouz dauh duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc jiez gorn gorngv cuotv ganh nyungc waac daaih, ei Singx Lingh dorh ninh mbuo gorngv.
5Wuov zanc maaih lungh ndiev norm-norm guoqv, gan longx Tin-Hungh nyei Yiutai Mienh, daaih hitv Ye^lu^saa^lem Zingh. 6Ninh mbuo haiz naaiv deix qiex mbui, mienh camv ziouc gapv zunv daaih. Ninh mbuo hnangv maiv mengh baeqc weic zuqc gorqv-mienh haiz wuov deix mienh gorngv gorqv-mienh nyei hiaang-bung waac. 7Zuangx mienh hnamv maiv mengh baeqc yaac mbuoqc horngh haic, ziouc naaic gaax, “Aav, gorngv jienv waac naaiv deix yietc zungv mienh maiv zeiz Gaa^li^li Mienh fai? 8Ninh mbuo hnangv haaix nor haih gorngv yie mbuo dauh dauh mienh nyei hiaang-bung waac ni? 9Yie mbuo se Baantie Mienh, Mi^ndie Mienh, Elaam Mienh, caux yiem Me^so^bo^de^mie Deic-Bung daaih nyei mienh, yiem Yu^ndie, Kapv^baa^ndo^sie, Borntatv, Esie, 10Faa^li^jie caux Bam^fi^lie Saengv daaih nyei mienh, yiem I^yipv Deic-Bung caux Li^mbie Guoqv nitv Sailin Mungv wuov deix dorngx daaih nyei mienh, yaac maaih Lomaa Zingh daaih nyei kaeqv mienh, liemh Yiutai Mienh aengx caux gan Yiutai Mienh sienx Tin-Hungh nyei Janx. 11Maaih deix yiem Kelitv Koiv-Nzou daaih, caux yiem Aa^laa^mbie Deic-Bung daaih nyei mienh. Yie mbuo gorqv-mienh haiz ninh mbuo gorngv cuotv gorqv-mienh nyei hiaang-bung waac ceng Tin-Hungh zoux mbuoqc horngh nyei sic.” 12Ninh mbuo mbuoqc horngh haic, hnamv maiv tong. Laanh naaic laanh, “Ev! Naaic zoux haaix nyungc laeh?”
13Mv baac maaih deix jatv jienv gorngv, “Aav, naaiv deix mienh diuv nquin hnangv.”

Bide Gorngv Mengh Naaiv Deix Sic

14Bide caux jienv wuov deix ziepc yietv dauh ⟨gong-zoh⟩ ziouc souv jiez daaih longc qiex hlo nyei gorngv mbuox zuangx mienh, “Yiutai Mienh nyei zuangx gorx-youz caux yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh aah! Meih mbuo baeng m'normh muangx longx oc. Yie oix gorngv mengh naaiv deix sic. 15Meih mbuo laaic naaiv deix mienh hopv diuv nquin mv baac maiv zeiz. Ih zanc lungh domh ndorm hnangv. 16Naaiv deix sic cuotv daaih ei jienv douc waac mienh, Yo^en, gorngv nyei waac. Ninh gorngv,
  17‘Tin-Hungh gorngv, nqa'haav laai nyei hnoi
   yie oix dox yie nyei Singx Lingh ceix bun maanc mienh.
  Meih mbuo nyei dorn, meih mbuo nyei sieqv oix tengx yie douc waac.
   Meih mbuo nyei mienh lunx mienh oix buatc hinc yaangh nyei sic.
   Meih mbuo nyei mienh gox mienh oix mbeix mbeix.
  18Yiem wuov deix hnoi yie yaac oix dox yie nyei Singx Lingh
   ceix bun yie nyei m'jangc bou, m'sieqv bou,
   ninh mbuo ziouc tengx yie douc waac.
  19Yiem gu'nguaaic lungh yie oix zoux cuotv mbuoqc horngh nyei sic.
   Yiem ga'ndiev ndau oix zoux cuotv jangx-hoc,
   maaih nziaamv, maaih douz, maaih douz-sioux-don.
  20Ziouv longc jienv jiex nyei domh hnoi maiv gaengh taux,
   mba'hnoi oix jieqv mingh,
   hlaax yaac oix siqv mingh hnangv nziaamv nor.
  21Wuov zanc haaix dauh heuc Ziouv nyei mbuox,
   wuov dauh ziouc duqv njoux.’
22“I^saa^laa^en gorx-youz aah! Muangx yie gorngv nyei waac oc. Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, Tin-Hungh bun yiem meih mbuo naaiv zoux cuotv mbuoqc horngh, hnamv maiv mengh baeqc nyei sic, yaac zoux jangx-hoc bun meih mbuo hiuv dingc ninh se yiem Tin-Hungh daaih. 23Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix jaa-ndaangc dingc ziangx bun Yesu zuqc zorqv jiu bun meih mbuo. Meih mbuo yaac bun orqv mienh zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax daix ninh. 24Mv baac Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih, biaux ndutv haih daic nyei kouv naanc, weic zuqc haih daic nyei qaqv gunv maiv jienv ninh. 25Hnangv Ndaawitv Hungh gorngv taux ninh nor, ninh gorngv,
  ‘Yie buatc Ziouv zanc-zanc yiem yie nyei nza'hmien.
   Ninh yiem yie nyei mbiaauc maengx bung,
   ziouc maiv maaih haaix nyungc haih ndanc zuqc yie.
  26Weic naaiv yie a'hneiv haic,
   yaac gorngv cuotv njien-youh nyei waac.
  Yie nyei sin oix duqv ziangh jienv maaih lamh hnamv dorngx,
  27weic zuqc meih maiv guangc yie nyei lingh wuonh yiem yiemh gen,
   yaac maiv bun meih nyei Cing-Nzengc Bou nyei sei huv.
  28Meih bun yie hiuv duqv ziangh maengc nyei jauv.
  Meih caux yie yiem ziouc bun yie njien-youh orn-lorqc taux daauh.’
29“Zuangx gorx-youz aah! Yie oix bungx laangc nyei gorngv taux mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv Hungh, nyei jauv-louc. Ninh guei seix yaac biopv jienv. Ninh nyei zouv corc yiem mbuo naaiv taux ih jaax hnoi. 30Ninh zoux dauh ⟨douc waac mienh⟩ yaac hiuv duqv Tin-Hungh caux ninh laengz ngaengc waac oix bun dauh ninh nyei zeiv-fun zoux hungh hnangv Ndaawitv ganh zoux hungh nor. 31Ndaawitv jaa-ndaangc hiuv ziangx nqa'haav hingv oix cuotv nyei sic ziouc gorngv Giduc oix nangh daaih nyei jauv-louc. Ndaawitv gorngv, ‘Ninh maiv zuqc guangc yiem yiemh gen. Ninh nyei sei yaac maiv huv.’ 32Dongh naaiv dauh Yesu daic mingh, Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. Yie mbuo yietc zungv hiuv duqv ninh za'gengh nangh daaih ziouc weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. 33Tin-Hungh dorh Yesu faaux mingh yiem ninh nyei mbiaauc maengx, yaac ei ninh laengz nyei waac ceix Singx Lingh bun Yesu. Yesu ziouc dox Singx Lingh njiec bun yie mbuo, se dongh ih zanc meih mbuo buatc nyei caux haiz nyei. 34Maiv zeiz Ndaawitv ganh faaux tin-dorngh mv baac ninh gorngv,
  ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv,
   zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung,
  35zuov yie bun meih nyei win-wangv
   zoux meih lorngx zaux nyei dorngx.’
36“Hnangv naaic, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh oix zuqc hiuv dingc, dongh meih mbuo ding ziepc nzaangc jaax naaiv dauh Yesu, Tin-Hungh orn zoux Ziouv yaac zoux ⟨Giduc.”⟩
37Zuangx mienh haiz liuz naaiv deix waac, ziouc haiz hnyouv mun haic, hnangv ga'naaiv baqv jienv mba'nziu nor. Ninh mbuo naaic gaax Bide caux yietc zungv gong-zoh, “Gorx-youz aah! Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux?”
38Bide dau, “Meih mbuo dauh dauh oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, dengv Yesu Giduc nyei mbuox jiex wuom nyei leiz, weic duqv Tin-Hungh guangc meih mbuo nyei zuiz. Meih mbuo ziouc duqv zipv Tin-Hungh ceix bun nyei Singx Lingh. 39Tin-Hungh laengz naaiv deix ngaengc waac se weic meih mbuo caux meih mbuo nyei fun-faqv, yaac weic yietc zungv yiem go nyei mienh, dongh Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, heuc daaih benx ninh nyei baeqc fingx wuov deix.”
40Bide aengx gorngv waac camv nyei zoux zorng-zengx kuinx ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo oix zuqc njoux meih mbuo ganh biaux ndutv naaiv doic hnyouv waaic nyei mienh oix zuqc dingc nyei zuiz.” 41Mienh camv nyei sienx Bide nyei waac ziouc jiex wuom nyei leiz. Dongh wuov hnoi maaih leih maiv go buo cin dauh mienh tim bieqc gong-zoh mbuo nyei guanh. 42Ninh mbuo longc hnyouv muangx gong-zoh mbuo njaaux leiz yaac lomh nzoih jiu tong, juangc jienv maeqv njuov yaac daux gaux.

Sienx Yesu Nyei Mienh Hnangv Haaix Nor Yiem

43Gong-Zoh mbuo zoux camv-nyungc jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, zuangx mienh yaac gamh nziex haic. 44Sienx Yesu nyei mienh gapv zunv yiem. Maaih haaix nyungc ninh mbuo juangc jienv longc. 45Ninh mbuo yaac maaic ninh mbuo nyei lingh deic jaa-dingh ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh ziux gorqv-mienh qiemx longc nyei bun nqoi longc. 46Ninh mbuo hnoi-hnoi gapv zunv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac yiem ninh mbuo nyei biauv maeqv njuov. Ninh mbuo juangc nyanc juangc hopv, lomh nzoih a'hneiv, longc nzengc hnyouv zoux, 47yaac ceng Tin-Hungh. Zuangx mienh yaac taaih ninh mbuo. Ziouv hnoi-hnoi bun duqv njoux nyei mienh tim bieqc ninh mbuo nyei guanh.