2

Klei Yang Mngăt Jăk Truh

1 Tơdah hruê Knăm Pantơkôt truh leh, jih jang diñu bi kƀĭn hlăm sa bĭt anôk. 2Bhiâo riâo rit mâo ênai hriê mơ̆ng adiê msĕ si ênai angĭn ktang, bi bŏ jih sang anôk diñu dôk gŭ bi kƀĭn. 3Leh anăn diñu ƀuh êlah msĕ si êlah pui bi êdah, nao dôk ti dlông grăp čô diñu. 4Jih jang diñu bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk, leh anăn dơ̆ng blŭ hlăm klei blŭ mkăn, tui si Yang Mngăt Jăk brei kơ diñu blŭ.
5Hlăk anăn mâo ti ƀuôn Yêrusalem phung Yuđa, phung kriăng kkuh mpŭ kơ Aê Diê hriê mơ̆ng jih jang găp djuê mnuih ti gŭ adiê. 6Tơdah hmư̆ ênai anăn phung lu hriê, leh anăn kdjăt bi kngăr, kyuadah grăp čô diñu hmư̆ phung anăn blŭ klei blŭ diñu pô. 7Diñu bi kngăr leh anăn amâo thâo săng, snăn diñu lač, “Amâo djŏ hĕ jih jang phung dôk blŭ anăn jing phung Galilê? 8Si ngă grăp čô phung drei hmư̆ diñu blŭ klei blŭ čar drei pô lĕ? 9Phung Parthê, phung Mêdơ, phung Êlam, phung dôk hlăm čar Mêsôpôtami, čar Yuđa, čar Kapadôs, čar Pônt, čar Asi, 10čar Phriji, čar Pamphili, čar Êjip, krĭng Libi ti čar Siren, leh anăn phung hriê mơ̆ng ƀuôn Rôm, 11mâo phung Yuđa wăt phung mrâo mŭt klei đăo Yuđa, phung Kret, phung Arap, drei hmư̆ digơ̆ blŭ kơ bruă myang Aê Diê hlăm klei blŭ drei pô.” 12Jih jang diñu bi kngăr leh anăn rŭng răng, bi lač hdơ̆ng diñu, “Ya jing klei anei?” 13Ƀiădah phung mkăn mưč leh anăn lač, “Kpiê ruă leh phung anei.”

Klei Y-Pêtrôs Mtô

14Ƀiădah Y-Pêtrôs dôk dơ̆ng mbĭt hŏng phung pluh sa čô, blŭ kraih kơ phung anăn, “Ơ phung Yuđa leh anăn jih jang mnuih dôk ti ƀuôn Yêrusalem, brei diih thâo klei anei, leh anăn mđing knga kơ klei kâo blŭ. 15Phung anei amâo djŏ kpiê ruă msĕ si diih mĭn ôh, kyuadah ară anei mâo knŏng dua păn mông; 16ƀiădah klei anei jing klei khua pô hưn êlâo Y-Yôel hưn leh:
  17‘Aê Diê lač, Hlăm ênuk knhal tuč srăng truh snei:
   kâo srăng tuh Mngăt Myang kâo ti jih jang kđeh;
  phung anak êkei leh anăn anak mniê diih srăng hưn êlâo,
   phung êkei hlăk ai diih srăng mâo klei bi ƀuh,
   leh anăn phung êkei mduôn diih srăng mâo klei êpei.
  18Sĭt nik hlăm hruê anăn kâo srăng tuh Mngăt Myang kâo ti phung dĭng buăl êkei mniê kâo,
   leh anăn diñu srăng hưn êlâo.
  19Kâo srăng bi êdah klei yuôm bhăn hlăm adiê ti dlông,
   leh anăn klei bi knăl yuôm hlăm lăn ala ti gŭ,
   êrah, pui, leh anăn êwa săp pui;
  20yang hruê srăng bliư̆ jing mmăt,
   leh anăn mlan srăng bliư̆ jing êrah,
  êlâo Hruê Khua Yang srăng truh,
   hruê prŏng leh anăn guh kơang.
  21Snăn hlei pô srăng kwưh akâo kơ anăn Khua Yang srăng tlaih.’
22Ơ phung Israel, hmư̆ bĕ klei blŭ anei: Yêsu ƀuôn Nasaret, Pô Aê Diê hưn bi sĭt leh klei Ñu jing ti anăp diih hŏng bruă myang, klei yuôm bhăn, leh anăn klei bi knăl yuôm Aê Diê yua Ñu ngă ti krah diih, msĕ si diih pô thâo leh — 23 Yêsu anei, Pô Aê Diê jao leh tui si hdră Aê Diê čuăn leh anăn thâo êlâo, diih yua kngan phung soh pơ̆ng bi mdjiê leh ti kyâo bi kal. 24 Ƀiădah Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp Ñu leh, bi êngiê leh Ñu mơ̆ng klei myang klei djiê, kyuadah klei djiê amâo dưi kơ̆ng Ñu ôh. 25Kyuadah Y-Đawit lač leh klei djŏ kơ Ñu,
   ‘Kâo ƀuh nanao Khua Yang ti anăp kâo,
   kyuadah Ñu dôk tĭng hnuă kâo, čiăng kơ kâo đăm mgei ôh;
  26kyuanăn ai tiê kâo hơ̆k leh anăn êlah kâo blŭ klei mơak;
   wăt asei mlei kâo msĕ mơh srăng mâo klei čang hmăng.
  27Kyuadah ih amâo srăng lui ôh mngăt kâo hlăm Ƀuôn Phung Djiê,
   kăn brei rei Pô Doh Jăk ih tuôm brŭ rai.
  28Ih brei kâo thâo bĭt leh êlan klei hdĭp;
   hŏng klei ih dôk mbĭt ih srăng bi bŏ kâo hŏng klei hơ̆k mơak.’
29Ơ phung ayŏng adei, kâo dưi lač sĭt kơ diih djŏ kơ aê drei Y-Đawit. Ñu djiê leh, arăng dơr ñu leh, leh anăn msat ñu ăt dôk hruê anei ti krah phung drei. 30 Kyuadah ñu jing sa čô khua pô hưn êlâo, leh anăn thâo leh kơ Aê Diê ƀuăn leh kơ ñu hŏng klei kat asei, čiăng brei sa čô hlăm phung anak čô ñu dôk gŭ ti jhưng mtao ñu, 31ñu ƀuh leh anăn hưn êlâo kơ klei Yang Krist kbiă lŏ hdĭp, kơ klei Aê Diê amâo lui Ñu hlăm Ƀuôn Phung Djiê ôh, kăn asei mlei Ñu brŭ rai rei. 32Yêsu anei Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp leh, leh anăn jih jang phung hmei jing phung hưn bi sĭt kơ klei anăn. 33Snăn leh mâo klei mpŭ tĭng hnuă kơ Aê Diê, leh anăn mă tŭ leh mơ̆ng Ama klei ƀuăn brei Yang Mngăt Jăk, Yêsu tuh brei leh klei diih ƀuh leh anăn hmư̆ ară anei. 34Kyuadah Y-Đawit ka tuôm đĭ kơ adiê ôh; ƀiădah ñu pô lač,
  ‘Khua Yang lač kơ Khua Yang kâo,
   “Dôk gŭ bĕ tĭng hnuă kâo,
  35tơl kâo brei phung roh ih jing mdhô̆ ih trông jơ̆ng.”’
36Kyuanăn brei jih jang sang Israel thâo sĭt kơ Aê Diê brei Yêsu anei, Pô diih pơ̆ng leh ti kyâo bi kal, jing Khua Yang leh anăn Yang Krist.”
37Leh hmư̆ klei anăn, diñu mâo klei kčŭt snăk hlăm ai tiê. Snăn diñu lač kơ Y-Pêtrôs leh anăn phung khua ƀĭng kna mkăn, “Ơ phung ayŏng adei, ya hmei srăng ngă?” 38Y-Pêtrôs lač kơ diñu, “Kmhal bĕ kơ klei soh diih, leh anăn brei grăp čô diih tŭ klei ƀaptem hlăm anăn Yêsu Krist, čiăng mâo klei pap brei kơ klei soh diih; leh anăn diih srăng mă tŭ Yang Mngăt Jăk Aê Diê brei. 39Kyuadah klei ƀuăn pioh kơ diih, kơ phung anak diih, leh anăn kơ jih jang hlei pô dôk kbưi, kơ grăp čô mnuih Khua Yang Aê Diê drei srăng iêu kơ Ñu.” 40Leh anăn hŏng lu klei blŭ mkăn Y-Pêtrôs mtrŭt diñu, lač, “Đuĕ bĕ mơ̆ng găp djuê soh jhat anei čiăng mâo klei bi mtlaih.” 41Snăn phung tŭ klei ñu mtô anăn tŭ klei ƀaptem, leh anăn hlăm hruê anăn phung đăo lŏ thiăm hlăm brô tlâo êbâo čô mnuih. 42Diñu gĭr hlăm klei hriăm klei phung khua ƀĭng kna mtô, hlăm klei bi mguôp, hlăm klei kjoh kpŭng, leh anăn hlăm klei wah lač.

Klei Phung Đăo Dôk Dơ̆ng Ƀơ̆ng Huă

43Jih jang mnuih mâo klei huĭ kyua phung khua ƀĭng kna ngă lu klei yuôm bhăn leh anăn klei bi knăl mdê. 44 Jih jang phung đăo dôk mbĭt leh anăn mâo djăp mta mnơ̆ng mbĭt msĕ mơh. 45Diñu čhĭ lăn hma leh anăn ngăn drăp diñu, leh anăn bi mbha dŏ anăn kơ jih jang tui si grăp čô kƀah. 46Grăp hruê diñu bi kƀĭn hlăm sang kkuh mpŭ, leh anăn kjoh kpŭng hlăm sang diñu pô, hŏng ai tiê hơ̆k mơak leh anăn luă gŭ, 47bi mni kơ Aê Diê leh anăn bi mơak kơ jih jang phung ƀuôn sang. Leh anăn grăp hruê Khua Yang lŏ thiăm kơ Phung Sang Aê Diê phung mă tŭ klei bi mtlaih.